352. sjednica Vlade FBiH

 • 23.02.2023.
 • 352. sjednica Vlade FBiH

  Transferi boračkoj populaciji veći od 4,4 miliona KM

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava u okviru tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama namijenjenih boračkoj populaciji u ukupnom iznosu od 4.440.000 KM, utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Iznos od 2.000.000 KM planiran je u sklopu transfera pomoć u liječenju boraca/branitelja. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, po ovom programu, za vlastito liječenje ili liječenje drugog člana uže porodice se ostvaruju podnošenjem prijave sa relevatnom dokumentacijom po osnovu javnog poziva koji raspisuje Federalno ministarstvo. Ovo pravo se ostvaruje pod uslovom da podnosilac prijave ispunjava utvrđene opće i posebne uslove za dodjelu jednokratne novčane pomoći za liječenje.

  Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija planiran je  u iznosu od 1.000.000 KM. Ova sredstva će se dodjeljivati na osnovu pojedinačnih zahtijeva podnesenih u toku 2023. godine u skladu sa javnim pozivom koji će sadržavati opće i posebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže, neophodne kod odlučivanja o pravu na pomoć. Pravo sudjelovanja za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija imaju sva fizička lica, koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija. Jednokratna pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija dodijeljivat će se u iznosu od 400 KM.

  Tekući transferi neprofitnim organizacijama planiran je u iznosu od  390.000 KM. Cilj ovog programa je pružanje potpore i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo (273.000 KM) i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar (117.000 KM).

  Sredstva i kriteriji raspodjele planirani su i u sklopu transfera namijenjenog za udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata u iznosu od 360.000 KM.

  U sklopu programa podrške Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM. Odobrena sredstva uplatit će se na račun Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije, a na osnovu usvojenog Programa rada ove fondacije za 2023. godinu.

  Transfer za obilježavanje značajnih datuma planiran je u iznosu od 200.000 KM, a odobravat će se samo za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, u skladu sa utvrđenim kriterijima raspodjele.

  Odobrena su i sredstava, te utvrđeni kriteriji raspodjele u skopu transfera Savezu logoraša BiH (90.000 KM), Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH (40.000 KM), te IDA – istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida (60.000 KM).

  Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja planiran je u iznosu od 100.000 KM, u skladu sa utvrđenim kriterijima.

  U ovogodišnjem budžetu, u odnosu na prethodnu godinu, povećana su sredstva za dva transfera u ukupnom iznosu od 700 hiljada KM. Tako je transfer za pomoć u liječenju pripadnika boračkih kategorija uvećan za 500 hiljada KM, a sredstva za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza za 200 hiljada KM.

  Utvrđen koeficijent 1 (jedan) za novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima

  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se utvrđuje koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar - mart 2023. godine (I kvartal 2023. godine), u okviru Transfera za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada, utvrđenog Budžetom FBiH za 2023. godinu.

  Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa članom 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, za period januar - mart 2023. godine.

  Koeficijent će se primjenjivati za period januar - mart 2023. godine, u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.

  Kako je navedeno u obrazloženju ove odluke, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata su u Budžetu FBiH za 2023. godinu odobrena namjenska sredstva za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, u iznosu od 50 miliona KM. Obezbjeđenjem ovih sredstava uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

  Također, donošenjem Odluke ispoštovat će se dosljedna primjena ovog zakona, kao i Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu.

  Inače, januarska naknada za 22.258 demobiliziranih boraca ove godine isplaćena je u ukupnom iznosu od 4.552.825 KM iz  Budžeta FBiH.

  Više od osam miliona KM za programe Federalnog ministarstva prostornog uređenja

  Vlada Federacije BiH je usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 8.113.910 KM.

  Prvim programom koji iznosi 2.000.000 KM, sredstva su osigurana za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije, a putem tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. 

  Od toga će 1.800.000 KM biti raspodijeljeno nakon javnog poziva, te u skladu sa općim uslovima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih današnjom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane programe ili projekte, u maksimalnoj pojedinačnoj vrijednosti finansiranja do 100.000 KM. Dio ovih sredstava, u iznosu od 200.000 KM, bit će udruženo sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realizaciju projekta energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u FBiH.

  Drugi usvojeni program, vrijedan 4.113.910 KM, namijenjen je za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta. Raspodjeli ovih sredstava prethodit će raspisivanje javnog poziva, s tim da pojedinačna vrijednost finansiranja po jednom odabranom projektu ili programu može biti u iznosu do 300.000 KM.

  Trećim programom je predviđeno da kroz kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, odnosno učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica u zaštiti nacionalnih spomenika bude izdvojeno 2.000.000 KM.

  Odabir korisnika ovih sredstava bit će utvrđen na osnovu javnog poziva, a u maksimalnom iznosu od 100.000 KM po jednom odabranom programu/projektu.

  Za sve programe utvrđeni su opći uslovi učešća koje podnosioci prijave trebaju zadovoljiti kako bi  mogli konkurisati za dodjelu budžetskih sredstava, te posebni kriteriji za raspodjelu sredstava.

  S ciljem dostupnosti najširoj javnosti Federalno ministarstvo prostornog uređenja će javne pozive za dodjelu sredstava iz sva tri programa objaviti na svojoj službenoj web stranici, u Službenim novinama FBiH i najmanje jednom dnevnom listu.

  Za aktivnosti udruženja potrošača u FBiH 47.000 KM

  Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH danas je usvojila Program utroška sredstava s pozicije tekućih transferi neprofitnim organizacijama za podrška udruženjima potrošača, utvrđenih ovom ministarstvu ovogodišnjim Budžetom FBiH u iznosu od 47.000 KM.

  Od ukupnog iznosa 28.000 KM je namijenjeno unapređenju informiranosti potrošača o pravnom i institucionalnom okviru za njihovu zaštitu putem stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica i okruglih stolova, učešća u TV i radio emisijama, izdavanja letaka, brošura i ostalih informativnih materijala. Ovo uključuje i povećanje razine zaštite potrošača putem organiziranog savjetovanja u konkretnim potrošačkim problemima.

  Daljnjih 19.000 KM predstavlja podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača kroz stvaranje i unaprjeđenje uslova za njihov kontinuiran rad, odnosno sufinansiranje režijskih i drugih troškova u vezi s redovnim aktivnostima.

  Izbor korisnika i raspodjela sredstava bit će u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija - udruženja potrošača. Korisnici sredstava su udruženja potrošača registrovana sa sjedištem u FBiH, a izvještaj o utrošenim sredstvima će Federalno ministarstvo trgovine podnositi Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH.

  Prema obrazloženju, Zakon o zaštiti potrošača BiH  i Državni program za zaštitu potrošača BiH kao prioritete definiraju, između ostalog, unapređenje informiranosti i savjetovanje potrošača, kao jedan od preduslova za ostvarivanje njihovih osnovnih prava.

  Federalno ministarstvo trgovine je u okviru svog plana rada za 2023. godinu definiralo zadatak unapređenja informiranosti potrošača i jačanje kapaciteta udruženja potrošača radi osposobljavanja za realizaciju ciljeva i zadataka definiranih Zakonom o zaštiti potrošača.

  Za troškove angažmana federalnih spasilaca odobreno 200.000 KM

  Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 200.000 KM iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) za finansiranje troškova angažmana federalnih specijaliziranih jedinica i službi zaštite i spašavanja.

  Kako je navedeno u obrazloženju ove odluke, Vlada FBiH je na hitnoj sjednici 6. februara, prihvatajući informaciju o razornim zemljotresima na područjima Republike Turske i Sirije, zadužila FUCZ da hitno organizira upućivanje pomoći Republici Turskoj. Ova pomoć je uključivala upućivanje Federalnih specijaliziranih jedinica za spašavanje iz ruševina (USAR tim) u područja pogođena zemljotresom. Ova uprava i Federalni štab civilne zaštite bili su zaduženi da koordiniraju upućivanje Gorske službe spašavanja FBiH u funkciji Federalne službe zaštite i spašavanja u Republiku Tursku u područja pogođena zemljotresom.

  Također, Vlada je na hitnoj sjednici zadužila Federalno ministarstvo finansija da po upućivanju zahtjeva FUCZ pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava za finansiranja troškova angažmana federalnih specijaliziranih jedinica i službi zaštite i spašavanja. Zahtjev je ocijenjen opravdanim jer sredstva za ove namjene nisu bila planirana.

  Za realizaciju današnje odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i FUCZ, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Na današnjoj sjednici prihvaćena je i inicijativa premijera FBiH i njegovih zamjenika da se iskaže zahvalnost na požrtvovanom angažovanju i učešću pripadnika Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina (USAR tima) Federalne uprave civilne zaštite i Federalne službe zaštite i spašavanja formiranoj u Gorskoj službi spašavanja FBiH, a tokom akcija spašavanja u pokrajini Hatay u Turskoj nakon razornog zemljotresa koji je 6. februara 2023. godine pogodio Republiku Tursku i Siriju.

  Naime, tokom konsultacija premijera FBiH i njegovih zamjenika prilikom utvrđivanja dnevnog reda za današnju sjednicu konstatovano je da su 51 pripadnik USAR jedinice sa četiri psa za potrage i kompletnom potrebnom opremom FUCZ-a, te 69 pripadnika GSS-a sa tri potražna psa, prema zaduženju Vlade Federacije BiH, u periodu od 7. do 13. februara upućivani u Tursku u nekoliko grupa, gdje su radili na raščišćavanju i pretraživanju ruševina po zahtjevu i uputama Turske uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD-a).

  Također, u znak zahvalnosti na njihovom požrtvovanom angažmanu, zaključeno je potrebnim da FUCZ za ove pripadnike USAR jedinice i GSS-a, zbog specifičnih i izuzetno teških uslova boravka osigura dodatne naknade. Nedostajuća sredstva za ovu namjenu osigurat će se iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu.

  Pored toga, FUCZ zadužena je da sa Gorskom službom spašavanja FBiH zaključi ugovor o sufinansiranju troškova za vrijeme učešća u akcijama spašavanja za 69 pripadnika, te da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu.

  Zaštita korisnika finansijskih usluga: Dostupnije informacije o visini naknada računa za plaćanje i olakšice socijalnim kategorijama

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, te ga uputila Parlamentu FBiH na razmatranje. Donošenjem ovog zakona očekuje se unapređenje pružanja usluga platnog prometa korisnicima na osnovu povećanja transparentnosti i uporedivosti naknada koje su povezane s računom za plaćanje, kao i uspostavljanje pravila za korištenje osnovnog računa za plaćanje.

  Predloženim izmjenama i dopunama, između ostaloga, utiče se na smanjenje troškova socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva. Naime, uvođenjem instituta osnovnog računa omogućit će se besplatno pružanje osnovnih usluga u platnom prometu za socijalno osjetljive kategorije. Precizirano je da će Agencija za bankarstvo FBiH propisati i urediti obavezu bankama da određene vrste i broj platnih usluga po osnovnom računu određenim socijalno ugroženim kategorijama korisnika pružaju besplatno. Riječ je o kategorijama koje, prema propisima za socijalnu zaštitu, primaju naknade kao što su invalidnine, doplatak za pomoć i njegu, naknade nezaposlenim osobama, i slično.

  Kako je obrazložilo resorno federalno ministarstvo, jedan od ciljeva je i poboljšanje i razvoj unutrašnjeg tržišta bankarskih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog takmičenja u sektoru bankarskih usluga stanovništvu. Od ključne je važnosti da korisnici razumiju naknade kako bi mogli uporediti ponude različitih pružalaca platnih usluga i donositi odluke o tome koji račun za plaćanje najbolje odgovara njihovim potrebama. Istaknuto je da se naknade ne mogu upoređivati kada se pružaoci platnih usluga koriste različitom terminologijom za iste usluge i pružaju informacije u različitim formatima. Uspostavljanje jedinstvenih pravila omogućit će vrlo jednostavan uporedni prikaz usluga i visine naknada koje se odnose na račun za plaćanje.

  Listu najreprezentativnijih, odnosno najčešće korištenih platnih usluga, povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH podzakonskim propisom. Korisnici će imati mogućnost uporediti ponude različitih davalaca platnih usluga i donijeti odluku o tome koji im račun za plaćanje najviše odgovara. U tu svrhu će biti propisan način, sadržaj i oblik informativnog dokumenta o naknadama koji će biti dostupan u kratkom obliku, napisan razumljivim riječima i jednostavan za čitanje.

  Uporedni prikaz naknada koje različiti davaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje Agencija će objavljivati na svojoj internet stranici. Te informacije će se redovno ažurirati na osnovu podataka prikupljenih od davalaca platnih usluga. Pristup stranici bit će besplatan i korisnicima će omogućiti da na jednom mjestu bez nepotrebnih troškova dobiju jasne, sažete i tačne informacije o naknadama koje naplaćuju svi davaoci platnih usluga u FBiH.

  Davaocima platnih usluga se uvodi obaveza informisanja korisnika o naplaćenim naknadama uz račun za plaćanje. Bit će dužni najmanje jednom godišnje korisnika besplatno informisati o svim naplaćenim naknadama, uključujući i informaciju o kamatama naplaćenim za prekoračenje.

  Propisani su i uslovi pod kojima banka može jednostrano raskinuti ugovor o osnovnom računu, kao i obaveze banke u slučaju tog raskida.

  Danas predloženim izmjenama i dopunama, određuje se i obaveza banke da ne smije otvaranje osnovnog računa uslovljavati ugovaranjem dodatnih usluga.

  Utvrđen Prijedlog izmjene i dopune Zakona o bankama

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o bankama, koji će u Parlamentu FBiH biti upućen na usvajanje po skraćenoj proceduri.

  Resorno federalno ministarstvo obrazložilo je da je cilj ovog prijedloga dalje poticanje kreditne aktivnosti koja bi se mogla ostvariti podizanjem ograničenja izloženosti banaka prema jednom licu ili grupi povezanih lica za kreditna potraživanja koja nisu osigurana kolateralom sa 5 posto na 15 posto. Kako je obrazložilo Ministarstvo, to bi trebalo da doprinese i rastu privatnih i javnih investicija, kao podrške privredi i javnom sektoru.

  Predloženom dopunom zakona, navedeno je također u obrazloženju, dodatno se bankama članicama međunarodnih grupacija omogućava razmjena najboljih praksi i iskustava ostalih članica grupacije, a s ciljem unapređenja poslovanja. S obzirom da izmjena i dopuna ovog zakona nije složena i da je manjeg obima, predloženo je njegovo usvajanje po skraćenoj proceduri.

  Izvještaj o dugu za četvrti kvartal prošle godine

  Na prijedlog Federalnog ministartsva finansija, Vlada Federacije BiH se upoznala sa Kvartalnim izvještajem o dugu Q4/2022.

  Vanjski dug, kako je obrazloženo u izvještaju, je dug ugovoren posredstvom Federalnog ministarstva finansija, za koji je nadležno i kojim upravlja ovo ministarstvo, odnosno vanjski dug Vlade Federacije BiH i vanjski dug koji je ugovorila Federacija BiH, te proslijedila krajnjim korisnicima finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima i lokalnim zajednicama.

  Tokom četvrtog kvartala 2022. godine po osnovu vanjskog duga ukupno je angažovano 93.384.322 KM. U ovom periodu je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 145.400.540 KM, te je u odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga realizacija u četvrtom kvartalu veća za 4,12 posto.

  Stanje vanjskog duga na kraju ovog kvartala 2022. godine iznosi 5.410.490.270 KM, a nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti je manji od duga u prethodnom kvartalu za 130.639.687 KM, odnosno za 2,36 posto.

  S ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku, vanjski dug je najvećim dijelom ugovoren sa bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama, odnosno Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Evropskom investicijskom bankom, te Međunarodnim monetarnim fondom. Preko multilateralnih finansijskih institucija realizirano je 84,3 posto ukupnog vanjskog duga FBiH, dok se preostalih 15,7 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora.

  Kada je riječ o unutrašnjem dugu, u izvještaju je navedeno da tokom četvrtog kvartala prošle godine, a u skladu sa indikativnim kalendarom aukcija za 2022. godinu, nije bilo aukcija tržišnih vrijednosnih papira, te su u ovom kvartalu otplaćene obaveze po ranije emitovanim vrijednosnim papirima u iznosu od 140 miliona KM. Unutrašnji dug u obliku vrijednosnih papira na dan 31.12.2022. godine iznosio je 678.691.968 KM. Ukupan unutrašnji dug na dan 31.12.2022. godine iznosio je 682.630.075 KM i u odnosu na protekli kvartal je manji za 16,65 posto, odnosno 136.325.800 KM.

  Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH (obuhvata vanjski dug u Federaciji BiH, odnosno vanjski dug Vlade FBiH i vanjski dug koji je ugovorila Federacija BiH, te proslijedila krajnjim korisnicima - finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima i lokalnim zajednicama, te ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH), na dan 31.12.2022. godine iznosi 6.093.120.345 KM i manji je od duga u proteklom kvartalu za 4,20 posto, odnosno 266.965.487 KM.

  Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da ovaj izvještaj objavi na web stranici Ministarstva, a Generalni sekretarijat Vlade FBiH da ga proslijedi Parlamentu FBiH radi informiranja.

  Uredbe, odluke, rješenja i informacije

  Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde donesene su uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda FBiH i tužiocima Federalnog tužilaštva FBiH koje nemaju karakter plaće, te o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH.

  Vlada FBiH donijela je Odluku kojom se daje saglasnost za prihvatanje Memoranduma o razumijevanju između Češke razvojne agencije, Zavoda za geologiju Češke Republike, Federalnog zavoda za geologiju i Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske. Ovaj memorandum se odnosi na provedbu projekta „Inovacija geoloških informacijskih sistema zavoda za geologiju u Bosni i Hercegovini“, a u okviru razvojne saradnje između Češke Republike i Bosne i Hercegovine.

  Danas je donesena Odluka o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo, te utvrđen tekst obavještenja o sazivanju ove skupštine.

  Doneseno je i Rješenje kojim se korisniku eksproprijacije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem nadležne službe Općine Žepče. U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da se u zahtjevu korisnika eksproprijacije ističe da je ovaj postupak vođen radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo - Ozimica na području ove općine, a nakon što je odlukom Vlade FBiH utvrđen javni interes za izgradnju ove dionice.

  Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi zahtjeva Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH s prijedlogom zaključka, a koja će biti dostavljena na znanje ovoj komisiji.

  Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za januar 2023. godine, kao i Ažuriranom informacijom Federalne uprave za inspekcijske poslove u vezi statusa realizacije USAID-ovog Projekta „E-uprava“.

  Vlada je usvojila izvještaj o radu za prošlu godinu i plan rada Odbora državne službe za žalbe za 2023. godinu.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije doneseni su potrebni akti o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva BH - Gas d.o.o. Sarajevo. 

  Kadrovska rješenja

  Današnjom izmjenom Rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH, u ovu komisiju imenovana je Senada Bakotić.

  Data je prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje Amira Brigića za člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, na period do isteka mandata članova ovog nadzornog odbora.

  Doneseno je i Rješenje kojim je imenovana Komisija za praćenje i nadzor nad implementacijom programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i namjenskog utroška sredstava, u sastavu predsjednik Anamarija Magazinović (Federalno ministarstvo zdravstvo), te članovi Snježana Bodnaruk (Federalno ministarstvo zdravstvo), Senad Huseinagić (Federalno ministarstvo zdravstvo), Mirjana Vučić (Federalno ministarstvo finansija) i Aida Soko (Ured premijera FBiH). Ova komisija imenovana je na period od četiri godine.