352. сједница Владе ФБиХ

 • 23.02.2023.
 • 352. сједница Владе ФБиХ

  Трансфери борачкој популацији већи од 4,4 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву донијела одлуке о усвајању осам програма утрошка средстава у оквиру текућих трансфера појединцима и непрофитним организацијама намијењених борачкој популацији у укупном износу од 4.440.000 КМ, утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата.

  Износ од 2.000.000 КМ планиран је у склопу трансфера помоћ у лијечењу бораца/бранитеља. Право на једнократну новчану помоћ, по овом програму, за властито лијечење или лијечење другог члана уже породице се остварују подношењем пријаве са релеватном документацијом по основу јавног позива који расписује Федерално министарство. Ово право се остварује под условом да подносилац пријаве испуњава утврђене опће и посебне услове за додјелу једнократне новчане помоћи за лијечење.

  Трансфер за суфинансирање трошкова сахрана и џеназа припадника бранитељских популација планиран је  у износу од 1.000.000 КМ. Ова средства ће се додјељивати на основу појединачних захтијева поднесених у току 2023. године у складу са јавним позивом који ће садржавати опће и посебне критерије, као и попис потребне документације која се прилаже, неопходне код одлучивања о праву на помоћ. Право судјеловања за помоћ у суфинансирању трошкова сахрана и џеназа припадника бранилачких популација имају сва физичка лица, која припадају категорији бранилачких популација. Једнократна помоћ у суфинансирању трошкова сахрана и џеназа припадника бранилачких популација додијељиват ће се у износу од 400 КМ.

  Текући трансфери непрофитним организацијама планиран је у износу од  390.000 КМ. Циљ овог програма је пружање потпоре и финансијске помоћи Фондацији за пружање правне помоћи припадницима бранилачке популације Сарајево (273.000 КМ) и Заклади за пружање правне помоћи припадницима бранитељске популације Мостар (117.000 КМ).

  Средства и критерији расподјеле планирани су и у склопу трансфера намијењеног за удруге проистекле из посљедњег одбрамбено-ослободилачког/домовинског рата у износу од 360.000 КМ.

  У склопу програма подршке Фондацији за стамбено збрињавање РВИ и борачку популацију планирана су средства у износу од 200.000 КМ. Одобрена средства уплатит ће се на рачун Фондације за пружање помоћи у рјешавању стамбених питања припадника борачке популације, а на основу усвојеног Програма рада ове фондације за 2023. годину.

  Трансфер за обиљежавање значајних датума планиран је у износу од 200.000 КМ, а одобрават ће се само за суфинансирање манифестација поводом обиљежавања значајних датума, догађаја и личности из периода одбрамбено-ослободилачког рата, у складу са утврђеним критеријима расподјеле.

  Одобрена су и средстава, те утврђени критерији расподјеле у скопу трансфера Савезу логораша БиХ (90.000 КМ), Хрватској удрузи логораша Домовинског рата у БиХ (40.000 КМ), те ИДА – истраживачко документационе активности и заштита жртава свједока геноцида (60.000 КМ).

  Трансфер за суфинансирање изградње спомен обиљежја, уређења мезарја и гробаља планиран је у износу од 100.000 КМ, у складу са утврђеним критеријима.

  У овогодишњем буџету, у односу на претходну годину, повећана су средства за два трансфера у укупном износу од 700 хиљада КМ. Тако је трансфер за помоћ у лијечењу припадника борачких категорија увећан за 500 хиљада КМ, а средства за суфинансирање трошкова сахрана и џеназа за 200 хиљада КМ.

  Утврђен коефицијент 1 (један) за новчану егзистенцијалну накнаду демобилизираним браниоцима

  Влада Федерације БиХ донијела је Одлуку којом се утврђује коефицијент 1 (један) за обрачун и исплату мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица за период јануар - март 2023. године (И квартал 2023. године), у оквиру Трансфера за имплементацију Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица - новчана егзистенцијална накнада, утврђеног Буџетом ФБиХ за 2023. годину.

  На основу овог коефицијента и утврђеног износа чланом 22. Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица, утврдит ће се висина мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица, за период јануар - март 2023. године.

  Коефицијент ће се примјењивати за период јануар - март 2023. године, у складу с расположивим средствима Буџета ФБиХ за ову годину.

  Како је наведено у образложењу ове одлуке, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата су у Буџету ФБиХ за 2023. годину одобрена намјенска средства за провођење Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица – новчана егзистенцијална накнада, у износу од 50 милиона КМ. Обезбјеђењем ових средстава уређују се права, услови и поступак за остваривање права демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица.

  Такођер, доношењем Одлуке испоштоват ће се досљедна примјена овог закона, као и Закона о буџетима у ФБиХ и Закона о извршавању Буџета ФБиХ за 2023. годину.

  Иначе, јануарска накнада за 22.258 демобилизираних бораца ове године исплаћена је у укупном износу од 4.552.825 КМ из  Буџета ФБиХ.

  Више од осам милиона КМ за програме Федералног министарства просторног уређења

  Влада Федерације БиХ је усвојила три програма утрошка с критеријима расподјеле средстава трансфера утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину Федералном министарству просторног уређења, у укупном износу од 8.113.910 КМ.

  Првим програмом који износи 2.000.000 КМ, средства су осигурана за пројекат утопљавања зграда ради уштеде енергије, а путем текућег трансфера другим нивоима власти и фондовима. 

  Од тога ће 1.800.000 КМ бити расподијељено након јавног позива, те у складу са опћим условима судјеловања и посебним критеријима за расподјелу утврђених данашњом одлуком, као редовна средства за одабране програме или пројекте, у максималној појединачној вриједности финансирања до 100.000 КМ. Дио ових средстава, у износу од 200.000 КМ, бит ће удружено са средствима ЦАРИТАС-а Швицарске за реализацију пројекта енергетске ефикасности и кориштења обновљивих извора енергије у школским објектима у ФБиХ.

  Други усвојени програм, вриједан 4.113.910 КМ, намијењен је за превенцију и санацију штета насталих усљед поплава и клизишта. Расподјели ових средстава претходит ће расписивање јавног позива, с тим да појединачна вриједност финансирања по једном одабраном пројекту или програму може бити у износу до 300.000 КМ.

  Трећим програмом је предвиђено да кроз капитални трансфер другим нивоима власти и фондовима, односно учешће Владе ФБиХ у суфинансирању кантоналних и локалних заједница у заштити националних споменика буде издвојено 2.000.000 КМ.

  Одабир корисника ових средстава бит ће утврђен на основу јавног позива, а у максималном износу од 100.000 КМ по једном одабраном програму/пројекту.

  За све програме утврђени су опћи услови учешћа које подносиоци пријаве требају задовољити како би  могли конкурисати за додјелу буџетских средстава, те посебни критерији за расподјелу средстава.

  С циљем доступности најширој јавности Федерално министарство просторног уређења ће јавне позиве за додјелу средстава из сва три програма објавити на својој службеној wеб страници, у Службеним новинама ФБиХ и најмање једном дневном листу.

  За активности удружења потрошача у ФБиХ 47.000 КМ

  На приједлог Федералног министарства трговине, Влада ФБиХ данас је усвојила Програм утрошка средстава с позиције текућих трансфери непрофитним организацијама за подршка удружењима потрошача, утврђених овом министарству овогодишњим Буџетом ФБиХ у износу од 47.000 КМ.

  Од укупног износа 28.000 КМ је намијењено унапређењу информираности потрошача о правном и институционалном оквиру за њихову заштиту путем стручних савјетовања, семинара, скупова, радионица и округлих столова, учешћа у ТВ и радио емисијама, издавања летака, брошура и осталих информативних материјала. Ово укључује и повећање разине заштите потрошача путем организираног савјетовања у конкретним потрошачким проблемима.

  Даљњих 19.000 КМ представља подршку раду и јачању капацитета удружења потрошача кроз стварање и унапрјеђење услова за њихов континуиран рад, односно суфинансирање режијских и других трошкова у вези с редовним активностима.

  Избор корисника и расподјела средстава бит ће у складу са Одлуком о критеријима и поступку финансирања и суфинансирања непрофитних организација - удружења потрошача. Корисници средстава су удружења потрошача регистрована са сједиштем у ФБиХ, а извјештај о утрошеним средствима ће Федерално министарство трговине подносити Федералном министарству финансија и Влади ФБиХ.

  Према образложењу, Закон о заштити потрошача БиХ  и Државни програм за заштиту потрошача БиХ као приоритете дефинирају, између осталог, унапређење информираности и савјетовање потрошача, као један од предуслова за остваривање њихових основних права.

  Федерално министарство трговине је у оквиру свог плана рада за 2023. годину дефинирало задатак унапређења информираности потрошача и јачање капацитета удружења потрошача ради оспособљавања за реализацију циљева и задатака дефинираних Законом о заштити потрошача.

  За трошкове ангажмана федералних спасилаца одобрено 200.000 КМ

  Влада Федерације БиХ је донијела Одлуку о одобравању издвајања 200.000 КМ из Текуће резерве Владе Федерације Буџета ФБиХ за 2023. годину Федералној управи цивилне заштите (ФУЦЗ) за финансирање трошкова ангажмана федералних специјализираних јединица и служби заштите и спашавања.

  Како је наведено у образложењу ове одлуке, Влада ФБиХ је на хитној сједници 6. фебруара, прихватајући информацију о разорним земљотресима на подручјима Републике Турске и Сирије, задужила ФУЦЗ да хитно организира упућивање помоћи Републици Турској. Ова помоћ је укључивала упућивање Федералних специјализираних јединица за спашавање из рушевина (УСАР тим) у подручја погођена земљотресом. Ова управа и Федерални штаб цивилне заштите били су задужени да координирају упућивање Горске службе спашавања ФБиХ у функцији Федералне службе заштите и спашавања у Републику Турску у подручја погођена земљотресом.

  Такођер, Влада је на хитној сједници задужила Федерално министарство финансија да по упућивању захтјева ФУЦЗ припреми Приједлог одлуке о одобравању издвајања средстава за финансирања трошкова ангажмана федералних специјализираних јединица и служби заштите и спашавања. Захтјев је оцијењен оправданим јер средства за ове намјене нису била планирана.

  За реализацију данашње одлуке задужени су Федерално министарство финансија и ФУЦЗ, свако у оквиру своје надлежности.

  На данашњој сједници прихваћена је и иницијатива премијера ФБиХ и његових замјеника да се искаже захвалност на пожртвованом ангажовању и учешћу припадника Федералне специјализиране јединице за спашавање из рушевина (УСАР тима) Федералне управе цивилне заштите и Федералне службе заштите и спашавања формираној у Горској служби спашавања ФБиХ, а током акција спашавања у покрајини Хатаy у Турској након разорног земљотреса који је 6. фебруара 2023. године погодио Републику Турску и Сирију.

  Наиме, током консултација премијера ФБиХ и његових замјеника приликом утврђивања дневног реда за данашњу сједницу констатовано је да су 51 припадник УСАР јединице са четири пса за потраге и комплетном потребном опремом ФУЦЗ-а, те 69 припадника ГСС-а са три потражна пса, према задужењу Владе Федерације БиХ, у периоду од 7. до 13. фебруара упућивани у Турску у неколико група, гдје су радили на рашчишћавању и претраживању рушевина по захтјеву и упутама Турске управе за катастрофе и ванредне ситуације (АФАД-а).

  Такођер, у знак захвалности на њиховом пожртвованом ангажману, закључено је потребним да ФУЦЗ за ове припаднике УСАР јединице и ГСС-а, због специфичних и изузетно тешких услова боравка осигура додатне накнаде. Недостајућа средства за ову намјену осигурат ће се из Текуће резерве Владе Федерације Буџета ФБиХ за 2023. годину.

  Поред тога, ФУЦЗ задужена је да са Горском службом спашавања ФБиХ закључи уговор о суфинансирању трошкова за вријеме учешћа у акцијама спашавања за 69 припадника, те да Федералном министарству финансија достави захтјев за издвајање средстава из Текуће резерве Владе Федерације Буџета ФБиХ за 2023. годину.

  Заштита корисника финансијских услуга: Доступније информације о висини накнада рачуна за плаћање и олакшице социјалним категоријама

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства финансија, утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга, те га упутила Парламенту ФБиХ на разматрање. Доношењем овог закона очекује се унапређење пружања услуга платног промета корисницима на основу повећања транспарентности и упоредивости накнада које су повезане с рачуном за плаћање, као и успостављање правила за кориштење основног рачуна за плаћање.

  Предложеним измјенама и допунама, између осталога, утиче се на смањење трошкова социјално осјетљивим категоријама становништва. Наиме, увођењем института основног рачуна омогућит ће се бесплатно пружање основних услуга у платном промету за социјално осјетљиве категорије. Прецизирано је да ће Агенција за банкарство ФБиХ прописати и уредити обавезу банкама да одређене врсте и број платних услуга по основном рачуну одређеним социјално угроженим категоријама корисника пружају бесплатно. Ријеч је о категоријама које, према прописима за социјалну заштиту, примају накнаде као што су инвалиднине, доплатак за помоћ и његу, накнаде незапосленим особама, и слично.

  Како је образложило ресорно федерално министарство, један од циљева је и побољшање и развој унутрашњег тржишта банкарских услуга становништву, те јачање тржишног такмичења у сектору банкарских услуга становништву. Од кључне је важности да корисници разумију накнаде како би могли упоредити понуде различитих пружалаца платних услуга и доносити одлуке о томе који рачун за плаћање најбоље одговара њиховим потребама. Истакнуто је да се накнаде не могу упоређивати када се пружаоци платних услуга користе различитом терминологијом за исте услуге и пружају информације у различитим форматима. Успостављање јединствених правила омогућит ће врло једноставан упоредни приказ услуга и висине накнада које се односе на рачун за плаћање.

  Листу најрепрезентативнијих, односно најчешће кориштених платних услуга, повезаних с рачуном за плаћање утврдит ће Агенција за банкарство ФБиХ подзаконским прописом. Корисници ће имати могућност упоредити понуде различитих давалаца платних услуга и донијети одлуку о томе који им рачун за плаћање највише одговара. У ту сврху ће бити прописан начин, садржај и облик информативног документа о накнадама који ће бити доступан у кратком облику, написан разумљивим ријечима и једноставан за читање.

  Упоредни приказ накнада које различити даваоци платних услуга наплаћују корисницима за најрепрезентативније услуге повезане с рачуном за плаћање Агенција ће објављивати на својој интернет страници. Те информације ће се редовно ажурирати на основу података прикупљених од давалаца платних услуга. Приступ страници бит ће бесплатан и корисницима ће омогућити да на једном мјесту без непотребних трошкова добију јасне, сажете и тачне информације о накнадама које наплаћују сви даваоци платних услуга у ФБиХ.

  Даваоцима платних услуга се уводи обавеза информисања корисника о наплаћеним накнадама уз рачун за плаћање. Бит ће дужни најмање једном годишње корисника бесплатно информисати о свим наплаћеним накнадама, укључујући и информацију о каматама наплаћеним за прекорачење.

  Прописани су и услови под којима банка може једнострано раскинути уговор о основном рачуну, као и обавезе банке у случају тог раскида.

  Данас предложеним измјенама и допунама, одређује се и обавеза банке да не смије отварање основног рачуна условљавати уговарањем додатних услуга.

  Утврђен Приједлог измјене и допуне Закона о банкама

  На приједлог Федералног министарства финансија, Влада ФБиХ утврдила је Приједлог закона о измјени и допуни Закона о банкама, који ће у Парламенту ФБиХ бити упућен на усвајање по скраћеној процедури.

  Ресорно федерално министарство образложило је да је циљ овог приједлога даље потицање кредитне активности која би се могла остварити подизањем ограничења изложености банака према једном лицу или групи повезаних лица за кредитна потраживања која нису осигурана колатералом са 5 посто на 15 посто. Како је образложило Министарство, то би требало да допринесе и расту приватних и јавних инвестиција, као подршке привреди и јавном сектору.

  Предложеном допуном закона, наведено је такођер у образложењу, додатно се банкама чланицама међународних групација омогућава размјена најбољих пракси и искустава осталих чланица групације, а с циљем унапређења пословања. С обзиром да измјена и допуна овог закона није сложена и да је мањег обима, предложено је његово усвајање по скраћеној процедури.

  Извјештај о дугу за четврти квартал прошле године

  На приједлог Федералног министартсва финансија, Влада Федерације БиХ се упознала са Кварталним извјештајем о дугу Q4/2022.

  Вањски дуг, како је образложено у извјештају, је дуг уговорен посредством Федералног министарства финансија, за који је надлежно и којим управља ово министарство, односно вањски дуг Владе Федерације БиХ и вањски дуг који је уговорила Федерација БиХ, те прослиједила крајњим корисницима финансијским институцијама, јавним компанијама, кантонима и локалним заједницама.

  Током четвртог квартала 2022. године по основу вањског дуга укупно је ангажовано 93.384.322 КМ. У овом периоду је, на име главнице и камате, исплаћено укупно 145.400.540 КМ, те је у односу на планирано сервисирање вањског дуга реализација у четвртом кварталу већа за 4,12 посто.

  Стање вањског дуга на крају овог квартала 2022. године износи 5.410.490.270 КМ, а номинални износ вањског дуга изражен у домаћој валути је мањи од дуга у претходном кварталу за 130.639.687 КМ, односно за 2,36 посто.

  С циљем осигурања средстава за финансирање већих инфраструктурних пројеката, те за буџетску подршку, вањски дуг је највећим дијелом уговорен са билатералним и мултилатералним финансијским институцијама, односно Свјетском банком, Европском банком за обнову и развој, Европском инвестицијском банком, те Међународним монетарним фондом. Преко мултилатералних финансијских институција реализирано је 84,3 посто укупног вањског дуга ФБиХ, док се преосталих 15,7 посто односи на задужење код билатералних кредитора.

  Када је ријеч о унутрашњем дугу, у извјештају је наведено да током четвртог квартала прошле године, а у складу са индикативним календаром аукција за 2022. годину, није било аукција тржишних вриједносних папира, те су у овом кварталу отплаћене обавезе по раније емитованим вриједносним папирима у износу од 140 милиона КМ. Унутрашњи дуг у облику вриједносних папира на дан 31.12.2022. године износио је 678.691.968 КМ. Укупан унутрашњи дуг на дан 31.12.2022. године износио је 682.630.075 КМ и у односу на протекли квартал је мањи за 16,65 посто, односно 136.325.800 КМ.

  Укупан дуг којим управља и за који је одговорна Влада Федерације БиХ (обухвата вањски дуг у Федерацији БиХ, односно вањски дуг Владе ФБиХ и вањски дуг који је уговорила Федерација БиХ, те прослиједила крајњим корисницима - финансијским институцијама, јавним компанијама, кантонима и локалним заједницама, те укупан унутрашњи дуг Владе Федерације БиХ), на дан 31.12.2022. године износи 6.093.120.345 КМ и мањи је од дуга у протеклом кварталу за 4,20 посто, односно 266.965.487 КМ.

  Федерално министарство финансија задужено је да овај извјештај објави на wеб страници Министарства, а Генерални секретаријат Владе ФБиХ да га прослиједи Парламенту ФБиХ ради информирања.

  Уредбе, одлуке, рјешења и информације

  На приједлог Федералног министарства правде донесене су уредбе о измјенама Уредбе о накнадама које немају карактер плаће и Уредбе о накнадама које припадају судијама Врховног суда ФБиХ и тужиоцима Федералног тужилаштва ФБиХ које немају карактер плаће, те о измјенама и допунама Уредбе о правилима дисциплинског поступка за дисциплинску одговорност државних службеника у органима државне службе у ФБиХ.

  Влада ФБиХ донијела је Одлуку којом се даје сагласност за прихватање Меморандума о разумијевању између Чешке развојне агенције, Завода за геологију Чешке Републике, Федералног завода за геологију и Републичког завода за геолошка истраживања Републике Српске. Овај меморандум се односи на проведбу пројекта „Иновација геолошких информацијских система завода за геологију у Босни и Херцеговини“, а у оквиру развојне сарадње између Чешке Републике и Босне и Херцеговине.

  Данас је донесена Одлука о сазивању ванредне Скупштине дионичара Привредног друштва Сарајево-осигурање д.д. Сарајево, те утврђен текст обавјештења о сазивању ове скупштине.

  Донесено је и Рјешење којим се кориснику експропријације, ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар, дозвољава улазак у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно експроприсане Рјешењем надлежне службе Опћине Жепче. У образложењу је, између осталог, наведено да се у захтјеву корисника експропријације истиче да је овај поступак вођен ради изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Медаково - Озимица на подручју ове опћине, а након што је одлуком Владе ФБиХ утврђен јавни интерес за изградњу ове дионице.

  Влада ФБиХ је прихватила информацију Федералног министарства унутрашњих послова у вези захтјева Комисије за сигурност Представничког дома Парламента ФБиХ с приједлогом закључка, а која ће бити достављена на знање овој комисији.

  Влада се упознала са информацијом о реализацији својих закључака за јануар 2023. године, као и Ажурираном информацијом Федералне управе за инспекцијске послове у вези статуса реализације УСАИД-овог Пројекта „Е-управа“.

  Влада је усвојила извјештај о раду за прошлу годину и план рада Одбора државне службе за жалбе за 2023. годину.

  На приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије донесени су потребни акти о поништавању и поновном расписивању јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора привредног друштва БХ - Гас д.о.о. Сарајево.

  Кадровска рјешења

  Данашњом измјеном Рјешења о именовању Другостепене стамбене комисије за додјелу замјенских станова, обнову раније закључених уговора о кориштењу станова и додјелу станова на кориштење из стамбеног фонда пријашњег Федералног министарства одбране и Војске ФБиХ, у ову комисију именована је Сенада Бакотић.

  Дата је претходна сагласност Скупштини привредног друштва РМУ Бановићи д.д. Бановићи за именовање Амира Бригића за члана Надзорног одбора овог привредног друштва, на период до истека мандата чланова овог надзорног одбора.

  Донесено је и Рјешење којим је именована Комисија за праћење и надзор над имплементацијом програма финансијске консолидације и/или реструктурирања, као и намјенског утрошка средстава, у саставу предсједник Анамарија Магазиновић (Федерално министарство здравство), те чланови Сњежана Боднарук (Федерално министарство здравство), Сенад Хусеинагић (Федерално министарство здравство), Мирјана Вучић (Федерално министарство финансија) и Аида Соко (Уред премијера ФБиХ). Ова комисија именована је на период од четири године.