345. sjednica Vlade FBiH

 • 29.12.2022.
 • 345. sjednica Vlade FBiH

  Više od 930 hiljada KM za uvezivanje radnog staža 77 radnika

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela dvije odluke kojima se odobrava korisnicima dodjela preostalog dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu ovom ministarstvu s pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi za uvezivanje radnog staža, nakon isteka roka za dostavljanje potrebne dokumentacije po ponovljenom javnom pozivu.

  Prva odluka obuhvata subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža u ukupnom iznosu od 328.712,14 KM prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugavanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 28 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Od toga, privrednom društvu IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, iz sektora drvne industrije, odobrava se 219.702,70 KM za 24 radnika, a privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo, iz sektora namjenske industrije, iznos od 109.009,44 KM za četiri radnika.

  Također, donesena je odluka koja se odnosi na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima kojom se dodjeljuje ukupno 602.814,39 KM prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO/MIO, za 49 radnika, koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Od ovog iznosa, privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar, iz sektora metalne industrije, odobrava se dodjela 570.630,60 KM za 38 radnika, a privrednom društvu Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići – u stečaju, iz sektora drvne industrije, 32.183,79 KM za 11 radnika.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima će se, nakon zaključenja ugovora s Ministarstvom, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO/MIO. Odobrena sredstva će se sukcesivno uplaćivati na račun ovog zavoda, onako kako privredna društva budu dostavljala pisani dokaz od Federalnog zavoda PIO/MIO da radnici za koja su tražena sredstva mogu ostvariti pravo na penziju uplatom nedostajućih (odobrenih) sredstava.

  Porezna uprava Federacije BiH zadužena je da u okviru svojih nadležnosti, nakon uplate doprinosa, izvrši preknjiženje uplaćenih doprinosa sa ovog federalnog ministarstva na privredna društva.

  Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod PIO/MIO i Porezna uprava FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Utvrđen Nacrt zakona o informacionoj sigurnosti FBiH

  Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, utvrdila Nacrt zakona o informacionoj sigurnosti FBiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom prvi put se reguliše oblast informacione, odnosno cyber sigurnosti u Federaciji BiH. Kako je danas obrazloženo, cyber sigurnost zahtijeva sistematski i koordinisan pristup između entiteta i svih drugih zainteresovanih strana u BiH, uz neminovno uzimanje u obzir činjenice da je cyber prostor globalna kategorija koja po svojoj suštini prevazilazi okvire i granice entiteta ili drugih organa vlasti.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Prednacrt ovog zakona izradilo je kako bi ispunilo ciljeve definisane strateškim dokumentima, Reforskom agendom, Programom rada Vlade FBiH, a u skladu sa listom prioritetnih propisa i preporuka Evropske unije, te Okvirnim smjernicama za uspostavu strateškog okvira cyber sigurnosti BiH. Također, ovaj zakonski akt djelimično je usklađen sa NIS2 Direktivom Evropskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoki zajednički nivo kibernetičke sigurnosti u cijeloj Uniji, koja je usvojena 28. novembra 2022. godine, i to u onoj mjeri koliko je to bilo moguće s obzirom da BiH nije članica EU. Provodivi dio ove direktive Ministarstvo je u saradnji sa ekspertima EU ugradilo u danas utvrđeni tekst Nacrta zakona.

  Kako se dalje navodi u obrazloženju, globalno poslovanje, ali i sistemi javne uprave, te drugi segmenti društva postaju integrisani putem IKT infrastrukture, ali i kroz međuzavisnost u efikasnoj odbrani od prijetnji. Ovakva povezanost i sinergija racionalne upotrebe naročito komunikacionih tehnologija i zaštite digitalnog okruženja, dovodi do brojnih pozitivnih efekata i razvoja društva, ali i do brojnih novih rizika koji se moraju pravovremeno identifikovati i tretirati. Stoga je istaknuto da Federacija BiH, kao jedan od stubova vlasti u BiH, ima obavezu aktivnog učešća i odgovora na ove rizike da bi svojim građanima i poslovnoj zajednici garantovala nesmetan i siguran život i rad, te razvoj društva u cjelini.

  Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za donošenje ovog zakona leže u potrebi za sistemskim pristupom smanjenju rizika od rastućih prijetnji, ugrožavanja kritične infrastrukture, imovine ili servisa, posebno terorizma, cyber kriminala i zloupotrebe djece u cyber prostoru. Također, obrazlaženo je da cyber prostor postaje nova potencijalna i realna oblast sukoba kompanija, interesnih grupa, država, te da veliki broj zemalja razvija infrastrukturu, sisteme i kapacitete s ciljem smanjenja rizika od negativnih uticaja cyber prijetnji i drugih povezanih ranjivosti. Naime, od izuzetne je važnosti da ove aktivnosti budu fokusirane i kontrolisane da bi bile uspješnije. Naglašeno je i da Evropska unija i zemlje u okruženju ubrzano rade na donošenju preporuka i formalno-pravnog okvira koji bi garantovao siguran, otvoren i stabilan cyber prostor.

  Ovim zakonom bi se i u FBiH uredili postupci i mjere za postizanje visokog zajedničkog nivoa informacione sigurnosti federalnih organizacija, operatora ključnih usluga i pružaoca digitalnih usluga, kao i nadležnosti i ovlaštenja nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene kontaktne tačke, te tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata (nadležni CERT). Također se uređuje nadzor nad federalnim organizacijama, operatorima ključnih usluga i pružaocima digitalnih usluga u provedbi ovog zakona, kao i prekršajne odredbe.

  Kako se ističe, cilj informacione sigurnosti je omogućiti razvoj mehanizama zaštite i prevencije od ugrožavanja podataka i informacionih sistema za dobrobit svih subjekata informacionog društva - građanstva, privrede i države u cjelini. Današnjim utvrđivanjem ovog nacrta, Vlada FBiH iskazuje i opredjeljenje da se poveća nivo poznavanja i korištenja modernih informacionih tehnologija u javnim institucijama u Federaciji BiH, a posebno kada je u pitanju oblast cyber sigurnosti.

  Ovim zakonom, između ostalog, definisale bi se i mjere za postizanje visokog nivoa informacione sigurnosti, zatim obaveza provedbe tih mjera, zaštita podataka i samog informacionog sistema, zatim koordinacija, prevencija i postupanja kod incidenata, kao i međuinstitucionalna saradnja osnivanjem koordinativnog tijela za informacionu sigurnost.

  Podržane inicijative za realizaciju projekata unapređenja kvaliteta zraka i razvojne politike zdravstvenog sektora

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH danas je podržala inicijative da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) osiguraju sredstva za realizaciju dva projekta.

  U prvom slučaju riječ je o iznosu do 50.000.000 američkih dolara za realizaciju Projekta „Unapređenje kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini“. Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženi su da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

  U danas prihvaćenoj informaciji o kreditu IBRD-a za realizaciju ovog projekta kao osnovu za vođenje pregovora, između ostalog, naglašeno je da je zagađenje zraka veliki problem u našoj zemlji, posebno u urbanim područjima, a što ima negativne zdravstvene i ekonomske posljedice. Projekt će se fokusirati na četiri kantona u FBiH koji su pokazali interes za učešće u programu, a to su Sarajevski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski kanton, u kojima se ujedno nalaze neka od područja s najvišim nivoom zagađenja.

  Predloženi projekat će svojim aktivnostima doprinijeti smanjenju emisija zagađivača zraka iz grijanja stambenih objekata/energijske efikasnosti i urbane mobilnosti. Između ostalog, procjenjuje se da će više od 25 hiljada domaćinstava (oko 3,5% ukupnih domaćinstava u FBiH) imati koristi od ove podrške kroz dio finansiranja koji se odnosi na projekt za grijanje na održivi način i ulaganja u energijsku efikasnost. U informaciji je navedeno i da će predloženi projekt pružiti podršku Bosni i Hercegovini da ispuni veliki dio obaveza iz sporazuma Energetske zajednice, kao što je implementacija relevantnih direktiva i propisa EU u oblasti zaštite okoliša i zaštite zraka. Također, projekt pomaže BiH da se uskladi sa Zelenom agendom za zapadni Balkan, u okviru Evropskog zelenog dogovora.

  U drugoj inicijativi riječ je o sredstvima za realizaciju Projekta „Finansiranja razvojne politike zdravstvenog sektora“ u iznosu do 100.000.000 američkih dolara, od čega se na FBiH odnosi 60 miliona dolara, odnosno 60 posto od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu. Federalna ministarstva finansija, te zdravstva, zaduženi su da u tim za pregovore o ovom zajmu imenuju svoje ovlaštene predstavnike, a krajnji dužnik po ovom kreditu je FBiH. Kako je obrazloženo u informaciji koja je prihvaćena kao osnov za vođenje pregovora o ovom kreditnom aranžmanu, ovaj projekt je ključni dio sveukupnog programa reforme s ciljem dugoročne finansijske održivosti zdravstvenog sistema u BiH i unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i zdravstvenih ishoda.

  Konačne odluke o zaduženju bit će donesene po okončanju pregovora sa IBRD-om, s kojom će se utvrditi konačni uslovi kreditnih zaduženja. Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informacije o pregovorima, kao i tekstove usaglašenih sporazuma o kreditu i zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a. Ovo ministarstvo zaduženo je i da danas donesene zaključke dostavi Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine radi provođenja daljih procedura u vezi s kreditnim zaduženjima.

  Utvrđen Prijedlog Budžeta FBiH za 2023. godinu u iznosu od 6,7 milijardi KM i u hitnom postupku upućen u parlamentarnu procedure

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog Budžeta FBiH za 2023. godinu i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta, koji će po hitnom postupku biti upućeni u parlamentarnu proceduru.

  Predloženi budžet Federacije BiH za narednu godinu iznosi 6.725.847.563 KM, te je u odnosu na 2022. godinu veći za 1.128,2 miliona KM, odnosno za 20,1 posto.

  Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija, strukturu predloženog budžeta FBiH za 2023. godinu karakterizira rast poreznih prihoda, posebno prihoda iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te prihoda od indirektnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa budžetskih rashoda, kamata i izdataka za nabavku stalnih sredstava uz smanjenje kapitalnih transfera. Iako su revidirane projekcije prihoda povoljne i optimistične, istaknuto je, da je uz smanjenje primitaka od finansijske imovine i zaduživanja značajan iznos sredstava predviđen za otplate dugova u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

  Ukupni prihodi od poreza projicirani u Budžetu FBiH za 2023. godinu iznose 4.843,6 miliona KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 21,7 posto. Posebno se to odnosi na prihode koji se prikupljaju iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su planirani u iznosu od 2.683,1 miliona KM i prihode od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa koji su planirani u ukupnom iznosu od 2.077,2 miliona KM. Neporezni prihodi, tekući transferi i donacije planirani su u iznosu od 607,2 miliona KM, što je za 23,3 posto više u odnosu na prethodni budžet.

  Primici od finansijske imovine i zaduživanja i razgraničeni prihodi, predloženim budžetom FBiH planirani su u ukupnom iznosu od 1.074,7 miliona KM.

  Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od 4.558,1 milion KM i veći su za 22 posto u odnosu na 2022. godinu. Pojedinačno posmatrano, najveće povećanje se odnosi na  isplatu penzija po više različitih zakonskih osnova i to za 665 miliona KM.

  Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 3.777,4 miliona KM i veći su za 23 posto u odnosu na Budžet FBiH za 2022. godinu. Dakle, najznačajnije povećanje se odnosi na transfer Federalnom zavodu za PIO, s obzirom na očekivanu stopu redovnog usklađivanja penzija, te vanrednog povećanja najnižih penzija od novembra 2022. godine za 5 posto. Za isplatu penzija planiran je iznos od 2.686,5 miliona KM što je za 536,5 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu.

  Zatim, transfer za lica sa invaliditetom – neratni invalidi, planiran je u iznosu od 160 miliona KM, što je za 18 miliona KM više u odnosu na 2022. godinu.

  Potom, na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za provođenje Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH planirano je 28 miliona KM, što je povećanje za 10,5 miliona KM, dok transfer za provođenje Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH iznosi 106 miliona KM i predstavlja povećanje za 56 miliona KM u odnosu na fiskalnu 2022. godinu.

  Također, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata planirano je veće izdvajanje finansijskih sredstava za isplate penzija ostvarenih na osnovu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu do 22,2 miliona KM. Tekući transfer za invalidnine planiran je u iznosu od 278 miliona KM i veći je za 6,3 miliona KM.

  Podsticaj za poljoprivredu planiran je u iznosu od 160 miliona KM, na razdjelu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, što je povećanje subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima za 54 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

  U okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima planiran je novi transfer za projekat - Podrška Evropske unije BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize u iznosu od 90,4 miliona KM. Budžetski korisnici koji su zaduženi za implementaciju ove pomoći su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

  Izdvajaju se i dva planirana tekuća transfera Federalnog ministarstva zdravstva, i to prema Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 33,5 miliona KM, što je povećanje za 5 miliona KM, te u svrhu biomedicinski potpomognute oplodnje u iznosu od 10 miliona KM.

  Nastavljena je podrška Vlade za stambene kreditne linije putem Union banke usmjerene za mlade, kao i subvencije prema JP Elektroprivreda BiH po osnovu subvencija troškova električne energije za najugroženije kategorije stanovništva.

  Između ostalog, planirane su subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 178 miliona KM, što je za 57,6 miliona KM više u odnosu na prethodni budžet.

  Planirani kapitalni transferi u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu iznose 269,7 miliona KM.

  Kada je riječ o nabavci stalnih sredstava u obliku prava, planiran je i Projekt izgradnje Palate pravde Federacije BiH u iznosu od 3,5 miliona KM.

  Izdaci za otplate dugova su planirani u iznosu od 1.122,5 miliona KM i veći su za 273,3 miliona  u odnosu na iznos u prethodnom budžetu. Pored navedenog, planiran je i ostvareni suficit iz ranijeg perioda u iznosu od 200 miliona KM.

  U obrazloženju budžeta Federalno ministarstvo finansija, između ostalog, navelo je da je projekcije prihoda i primitaka za 2023. godinu izradilo u skladu sa projekcijama makroekonomskih indikatora za 2023. godinu, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH i projekcijama prihoda Odjeljenja za makroekonomsku analizu UIO BiH.

  Federalno ministarstvo finansija, između ostalog, istaklo je u obrazloženju da je jedan od principa i ključnih prioriteta pri planiranju budžetskih sredstava za narednu fiskalnu godinu, bilo osiguranje stabilnosti u isplatama penzija, boračkih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih Budžetom Federacije BiH.

  Uvaženi zahtjevi sportskih klubova: Produžen rok za olakšano plaćanje dugovanja

  Vlada FBiH na današnjoj je sjednici, na prijedlog federalnog premijera, prihvatila informaciju i donijela zaključke u vezi sa zahtjevima sportskih kolektiva i drugih subjekata za produženje roka važenja olakšanog plaćanja dugovanja po ugovorima o reprogramu duga za poreze i doprinose.

  Taj rok, prema Zaključku Vlade od 29. marta 2022. godine bio je 31. decembar ove godine i donesen je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta. Sportski kolektivi i drugi subjekti obratili su se federalnom premijeru za produženje tog roka, koji je današnjim zaključkom Vlada FBiH i produžila do 30. juna 2023. godine.

  Tako je Porezna uprava FBiH (PUFBiH) danas zadužena da do 30. juna naredne godine odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obaveza za sportske kolektive i poslovne subjekte koji s njom imaju zaključene sporazume o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili o odgođenom plaćanju, a zbog posljedica izazvanih pandemijom.

  Ova federalna uprava zadužena je i da do 30. juna 2023. godine sportskim kolektivima i drugim subjektima koji u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate.

  Također, PUFBiH je zadužena i da osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po Ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate zbog posljedica izazvanih pandemijom u periodu do 30. juna 2023. godine za ugovore o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima, zaključene u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima.

  Vlada je ovu upravu zadužila i da putem svojih kantonalnih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uslova za dobijanje takmičarskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.

  Ovi zaključci na snagu stupaju danom donošenja.

  Uredbe, odluke i informacije

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je danas donijela dvije uredbe. Riječ je o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija, te o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele.

  Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela uredbe o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad, kao i o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu i električne i elektroničke proizvode. Također, izmijenjena je i Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš.

  Danas su donesene četiri odluke o odobravanju izdvajanja ukupno 200.000 KM iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade za podršku u obnovi četiri vjerska objekta. Riječ je o izdvajanju po 50.000 KM s ciljem pomoći u sanaciji štete i nastavku radova na obnovi Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, zatim rekonstrukciji Sviračke džamije u Gradačcu, sanaciji u ratu oštećenog krova i fasade zgrade župnog dvora Sv. Ante Padovanskog u Bugojnu, te sufinansiranju sanacije fasade Aškenaske sinagoge u Sarajevu.

  Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo, te utvrdila tekst obavještenja o sazivanju ove vanredne Skupštine.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, data je saglasnost na Odluke Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju saglasnosti na sponzorstvo Hrvatskog sportskog kluba Zrinjski Mostar u iznosu od 300.000 KM bez PDV-a i Nogometnog kluba Široki Brijeg u iznosu od 240.000 KM bez PDV-a, na period od 1.1.2023. do 31.12.2025. godine.

  Vlada je donijela i Odluku kojom se odobrava izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u iznosu od 66.000 KM, u svrhu zagrijavanja poslovnih i smještajnih površina na Policijskoj akademiji.

  Danas su, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donesene odluke kojima se odobravaju Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu, te Srednjoročni Plan razvoja ovog javnog preduzeća za period 2022 - 2024. godina.

  Na prijedlog ovog ministarstva, donesene su odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu, te na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2022. godinu. Također, dopunjena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Tunel Prenj.

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, primila k znanju Godišnji izvještaj o upravljanju garancijskim fondom za 2021. godinu.

  Vlada je danas primila k znanju i informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta koja se odnosi na Javno preduzeće Filmski Centar Sarajevo d.o.o., kao i informaciju o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar-novembar 2022. godine.

  Kadrovska rješenja

  Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, izmijenjeno je Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, te je Mirko Kuprešaković imenovan za predsjednika ovog odbora.

  Za učešće u radu i odlučivanje na predstojećoj Skupštini privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo danas je opunomoćena Zerina Konjhodžić.