343. tematska sjednica Vlade FBiH

 • 22.12.2022.
 • 343. tematska sjednica Vlade FBiH

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj tematskoj sjednici održanoj u Mostaru, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Vlade FBiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Za potpisivanje Memoranduma je uime Vlade ovlašten federalni premijer Fadil Novalić.

  Cilj ovog memoranduma je hitno osiguranje uslova za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH, a kojim se uređuju i pitanja osnivanja, organizacije, nadležnosti, ovlaštenja i načina rada posebnih odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala pri Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu FBiH, kao i način izbora nosilaca pravosudnih funkcija i rukovođenje posebnim odjelima. Memorandumom se iskazuje saglasnost za dugoročno rješavanje pitanja smještaja najviših pravosudnih institucija Federacije BiH, odnosno Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH.

  Donošenju današnje odluke o davanju saglasnosti na Memorandum, prethodilo je  prihvatanje Izvještaja o radu Interresorne radne grupe za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužilaštva, te Interresorne radne grupe za iznalaženje rješenja smještaja posebnih odjela. Ove radne grupe formirane su 1. septembra ove godine, a s obzirom na značaj i hitnost u rješavanju ove problematike, djelovale su zajedno i sinhronizirano, te su Vladi dostavile usaglašen zajednički izvještaj o radu sa prijedlogom zaključaka.

  Doneseni zaključci Vlade ujedno predstavljaju i operacionalizaciju obaveza iz Memoranduma o saradnji sa VSTV-om.

  U svrhu izgradnje namjenske zgrade za pravosudne institucije Federacije BiH „Palata pravde Federacije Bosne i Hercegovine“ u kojoj će biti smješteni Vrhovni sud FBiH s Posebnim odjelom, Federalno tužilaštvo FBiH s Posebnim odjelom i Sudska policija FBiH, Vlada FBiH će, kako se navodi u zaključcima, u sastavu Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH formirati Jedinicu za implementaciju projekta izgradnje ove palate i osigurati materijalno - tehničke uslove za njen rad.

  Ova služba zadužena je da s ciljem izrade projektne dokumentacije „Palate pravde FBiH“ u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu planira potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije i rad ove jedinice. Nadalje, Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da prilikom izrade narednog Dokumenta okvirnog budžeta FBiH planira iznos od 20.660.000 KM za izradu projektne dokumentacije, izgradnju i opremanje „Palate pravde“. Sudska policija FBiH dobila je zaduženje da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za osiguranje sredstva za kadrovsko i materijalno jačanje koje je potrebno radi implementacije Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH. Kako je precizirano u tekstu Memoranduma, Vlada će osigurati neophodna budžetska sredstva, osoblje i opremu za potrebe Sudske policije koja pruža podršku u radu Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda sa posebnim odjelima i neposredno se stara o sigurnosti zgrada pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih funkcija i članova njihovih porodica, pruža zaštitu svjedocima i drugim osobama kojima su određene mjere zaštite.

  Također, Vlada će u cilju što skorijeg početka rada Posebnih odjela poduzeti sve neophodne aktivnosti da se u sklopu objekta u ulici Valtera Perića broj 15, u Sarajevu, u kojem su trenutno smješteni Federalno tužilaštvo, Vrhovni sud i Sudska policija FBiH privremeno smjeste posebni odjeli, za što će se u federalnom budžetu planirati sredstva za adaptaciju i opremanje u ukupnom iznosu od 2.950.000 KM. S tim u vezi, a u skladu sa Analizom VSTV-a, zaključeno je i da je iz tog objekta potrebno iseliti Ustavni sud FBiH i Federalno ministarstvo pravde.

  S ciljem realizacije ove aktivnosti, Ured premijera FBiH, Generalni sekreterijat Vlade FBiH i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zaduženi su da održe radni sastanak s rukovodstvom Ustavnog suda FBiH i Federalnog ministarstva pravde. Služba je zadužena da za Vladu pripremi Prijedlog odluke o načinu reguliranja privremenog smještaja pravosudnih institucija na način da se osiguraju prostorni uslovi za privremeni smještaj Vrhovnog suda FBiH s Posebnim odjelom i Federalnog tužilaštva FBiH s Posebnim odjelom u navedenoj zgradi, temeljem koje će trajno preseliti Ustavni sud FBiH u odgovarajući prostor u vlasništvu Federacije BiH, te istovremeno privremeno preseliti Federalno ministarstvo pravde u zgradu Vlade FBiH ili drugi odgovarajući prostor.

  Zaključeno je da će s ciljem provođenja ovih zaduženja, Služba za zajedničke poslove Federalnom ministarstvu finansija hitno dostaviti finansijski zahtjev radi planiranja Budžeta za 2023. godinu i osiguranja sredstava za rad Jedinice za implementaciju projekta izgradnje „Palate pravde FBiH“.

  Memorandumom se definira i da će VSTV, nakon što dobije zvaničnu obavijest od Vlade FBiH o stvaranju potrebnih uvjeta za privremeni smještaj posebnih odjela (do izgradnje Palate pravde), pokrenuti procedure izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija u posebnim odjelima (posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca, federalni tužioci i sudije Vrhovnog suda FBiH). VSTV će u koordinaciji sa Vrhovnim sudom i Federalnim tužilaštvom FBiH dostaviti Vladi FBiH procjenu potreba i dinamički plan prijema savjetnika i saradnika, te drugog administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja za rad u Posebnim odjelima, a s ciljem planiranja budžetskih sredstava za ove namjene.

  Također, Memorandumom je predviđeno i da će Vlada i VSTV putem koordinacionog tima za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH redovno razmjenjivati informacije o napretku u provođenju ovog memoranduma, održavati redovne sastanke, konsultacije, te usaglašavati sve potrebne aktivnosti. Memorandum se zaključuje na neodređeni vremenski period, a najkasnije do potpune provedbe projekta izgradnje Palate pravde, te preseljenja i funkcioniranja svih institucija koje će biti smještene u ovom objektu.

  Na kraju svake kalendarske godine na zajedničkom sastanku vršit će se pregled dinamike ispunjenja uzajamnih obaveza i usaglašavati ključne aktivnosti, te određivati konkretni ciljevi za svaku narednu kalendarsku godinu.