343. тематска сједница Владе ФБиХ

 • 22.12.2022.
 • 343. тематска сједница Владе ФБиХ

  Влада Федерације Босне и Херцеговине је, на данашњој тематској сједници одржаној у Мостару, донијела Одлуку о давању сагласности на Меморандум о сарадњи између Владе ФБиХ и Високог судског и тужилачког вијећа БиХ. За потписивање Меморандума је уиме Владе овлаштен федерални премијер Фадил Новалић.

  Циљ овог меморандума је хитно осигурање услова за имплементацију Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у Федерацији БиХ, а којим се уређују и питања оснивања, организације, надлежности, овлаштења и начина рада посебних одјела за сузбијање корупције, организираног и међукантоналног криминала при Федералном тужилаштву и Врховном суду ФБиХ, као и начин избора носилаца правосудних функција и руковођење посебним одјелима. Меморандумом се исказује сагласност за дугорочно рјешавање питања смјештаја највиших правосудних институција Федерације БиХ, односно Федералног тужилаштва и Врховног суда ФБиХ.

  Доношењу данашње одлуке о давању сагласности на Меморандум, претходило је  прихватање Извјештаја о раду Интерресорне радне групе за израду анализе потреба за смјештајним простором посебних одјела суда и тужилаштва, те Интерресорне радне групе за изналажење рјешења смјештаја посебних одјела. Ове радне групе формиране су 1. септембра ове године, а с обзиром на значај и хитност у рјешавању ове проблематике, дјеловале су заједно и синхронизирано, те су Влади доставиле усаглашен заједнички извјештај о раду са приједлогом закључака.

  Донесени закључци Владе уједно представљају и операционализацију обавеза из Меморандума о сарадњи са ВСТВ-ом.

  У сврху изградње намјенске зграде за правосудне институције Федерације БиХ „Палата правде Федерације Босне и Херцеговине“ у којој ће бити смјештени Врховни суд ФБиХ с Посебним одјелом, Федерално тужилаштво ФБиХ с Посебним одјелом и Судска полиција ФБиХ, Влада ФБиХ ће, како се наводи у закључцима, у саставу Службе за заједничке послове органа и тијела ФБиХ формирати Јединицу за имплементацију пројекта изградње ове палате и осигурати материјално - техничке услове за њен рад.

  Ова служба задужена је да с циљем израде пројектне документације „Палате правде ФБиХ“ у Буџету Федерације БиХ за 2023. годину планира потребна средства за израду пројектне документације и рад ове јединице. Надаље, Федерално министарство финансија задужено је да приликом израде наредног Документа оквирног буџета ФБиХ планира износ од 20.660.000 КМ за израду пројектне документације, изградњу и опремање „Палате правде“. Судска полиција ФБиХ добила је задужење да Федералном министарству финансија достави захтјев за осигурање средства за кадровско и материјално јачање које је потребно ради имплементације Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у ФБиХ. Како је прецизирано у тексту Меморандума, Влада ће осигурати неопходна буџетска средства, особље и опрему за потребе Судске полиције која пружа подршку у раду Федералног тужилаштва и Врховног суда са посебним одјелима и непосредно се стара о сигурности зграда правосудних институција, носилаца правосудних функција и чланова њихових породица, пружа заштиту свједоцима и другим особама којима су одређене мјере заштите.

  Такођер, Влада ће у циљу што скоријег почетка рада Посебних одјела подузети све неопходне активности да се у склопу објекта у улици Валтера Перића број 15, у Сарајеву, у којем су тренутно смјештени Федерално тужилаштво, Врховни суд и Судска полиција ФБиХ привремено смјесте посебни одјели, за што ће се у федералном буџету планирати средства за адаптацију и опремање у укупном износу од 2.950.000 КМ. С тим у вези, а у складу са Анализом ВСТВ-а, закључено је и да је из тог објекта потребно иселити Уставни суд ФБиХ и Федерално министарство правде.

  С циљем реализације ове активности, Уред премијера ФБиХ, Генерални секретеријат Владе ФБиХ и Служба за заједничке послове органа и тијела ФБиХ задужени су да одрже радни састанак с руководством Уставног суда ФБиХ и Федералног министарства правде. Служба је задужена да за Владу припреми Приједлог одлуке о начину регулирања привременог смјештаја правосудних институција на начин да се осигурају просторни услови за привремени смјештај Врховног суда ФБиХ с Посебним одјелом и Федералног тужилаштва ФБиХ с Посебним одјелом у наведеној згради, темељем које ће трајно преселити Уставни суд ФБиХ у одговарајући простор у власништву Федерације БиХ, те истовремено привремено преселити Федерално министарство правде у зграду Владе ФБиХ или други одговарајући простор.

  Закључено је да ће с циљем провођења ових задужења, Служба за заједничке послове Федералном министарству финансија хитно доставити финансијски захтјев ради планирања Буџета за 2023. годину и осигурања средстава за рад Јединице за имплементацију пројекта изградње „Палате правде ФБиХ“.

  Меморандумом се дефинира и да ће ВСТВ, након што добије званичну обавијест од Владе ФБиХ о стварању потребних увјета за привремени смјештај посебних одјела (до изградње Палате правде), покренути процедуре избора и именовања носилаца правосудних функција у посебним одјелима (посебни замјеник главног федералног тужиоца, федерални тужиоци и судије Врховног суда ФБиХ). ВСТВ ће у координацији са Врховним судом и Федералним тужилаштвом ФБиХ доставити Влади ФБиХ процјену потреба и динамички план пријема савјетника и сарадника, те другог административног и помоћно-техничког особља за рад у Посебним одјелима, а с циљем планирања буџетских средстава за ове намјене.

  Такођер, Меморандумом је предвиђено и да ће Влада и ВСТВ путем координационог тима за праћење проведбе Акционог плана за имплементацију Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у ФБиХ редовно размјењивати информације о напретку у провођењу овог меморандума, одржавати редовне састанке, консултације, те усаглашавати све потребне активности. Меморандум се закључује на неодређени временски период, а најкасније до потпуне проведбе пројекта изградње Палате правде, те пресељења и функционирања свих институција које ће бити смјештене у овом објекту.

  На крају сваке календарске године на заједничком састанку вршит ће се преглед динамике испуњења узајамних обавеза и усаглашавати кључне активности, те одређивати конкретни циљеви за сваку наредну календарску годину.