34. ZAKON o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašava se Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 28.6.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 28.7.2022. godine.

Broj 01-02-1-355-01/22
29. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU


Članak 1.


U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), u članku 19. iza točke 21, dodaje se nova točka 22. koja glasi:
"22. roditelju njegovatelju kojem je priznat status roditelja njegovatelja sukladno Zakonu o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na temelju ovog zakona, ukoliko je neuposlen i prijavljen je na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko nije na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, a nije osigurana osoba u Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Status osiguranika po ovom osnovu, roditelju njegovatelju traje dok traje i status roditelja njegovatelja u smislu Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na temelju ovog zakona, ali ne dulje od navršene 65. godine života roditelja njegovatelja.".


Članak 2.


U članku 80. točka 12. mijenja se i glasi:
"12. sredstava proračuna Federacije, kantona odnosno općine;".


Članak 3.


U članku 86. iza točke 12, dodaje se nova točka 13. koja glasi:
"13. centar za socijalni rad odnosno općinska služba za socijalnu zaštitu - za roditelja njegovatelja iz članka 19. točka 22. ovog Zakona, iz sredstava federalnog proračuna doznačenih za financiranje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje roditelju njegovatelju sukladno odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na temelju tog zakona.".


Članak 4.


Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se sukladno propisima o proračunima u Federaciji i propisima o izvršavanju proračuna Federacije.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.