34. ЗАКОН о измјени и допунама Закона о здравственом осигурању

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Проглашава се Закон о измјени и допунама Закона о здравственом осигурању, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 28.06.2022. године и на сједници Дома народа од 28.07.2022. године.

Број 01-02-1-355-01/22
29. јула 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ


Члан 1.


У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 36/18), у члану 19. иза тачке 21, додаје се нова тачка 22. која гласи:
"22. родитељу његоватељу којем је признат статус родитеља његоватеља у складу са Законом о родитељима његоватељима у Федерацији Босне и Херцеговине и прописима донесеним на основу овог закона, уколико је незапослен и пријављен је на евиденцију надлежне службе за запошљавање или уколико није на евиденцији надлежне службе за запошљавање, а није осигурана особа у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса. Статус осигураника по овом основу, родитељу његоватељу траје док траје и статус родитеља његоватеља у смислу Закона о родитељима његоватељима у Федерацији Босне и Херцеговине и прописима донесеним на основу овог закона, али не дуже од навршене 65. године живота родитеља његоватеља.".


Члан 2.


У члану 80. тачка 12. мијења се и гласи:
"12. средстава буџета Федерације, кантона односно општине;".


Члан 3.


У члану 86. иза тачке 12, додаје се нова тачка 13. која гласи:
"13. центар за социјални рад односно општинска служба за социјалну заштиту - за родитеља његоватеља из члана 19. тачка 22. овог Закона, из средстава федералног буџета дозначених за финансирање доприноса за обавезно здравствено осигурање родитељу његоватељу у складу сa одредбама Закона о родитељима његоватељима у Федерацији Босне и Херцеговине и прописима донесеним на основу тог закона.".


Члан 4.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ", а примјењиваће се у складу са прописима о буџетима у Федерацији и прописима о извршавању буџета Федерације.

Предсједaвaјући
Предстaвничког домa
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједaвaјући
Дома народа
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.