335. sjednica Vlade FBiH

 • 20.10.2022.
 • 335. sjednica Vlade FBiH

  Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH

  Na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i po skraćenoj proceduri usvajanja uputila Parlamentu FBiH Prijedlog zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH.

  Jednom od dopuna je definirano da održivi povratak obuhvata programe ekonomskog osnaživanja povratnika, razvojne projekte podrške povratničkim sredinama, socijalne i humanitarne programe pomoći i druge vrste podrške reintegraciji povratnika u ranije prebivalište.

  Dodana je i nova odredba o donošenju posebnog plana povratka i oporavka za područje regije Posavina, regije Srebrenica, kao i područja općina Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac. Također se dodaje i odredba o ostvarivanju i podsticanju saradnje sa iseljeništvom.

  Dopunom je predloženo i povećavaje izdvajanja sredstava za ove namjene iz Budžeta Federacije, i to u visini od 2,5 do tri posto iznosa budžetskih prihoda u tekućoj godini u FBiH, izuzev doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

  Kako je obrazloženo, cijeneći stvarne potrebe raseljenih osoba i povratnika u prijeratna mjesta prebivališta, kao najranjivije kategorije našeg društva, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica realizira niz programa i projekata pomoći, stvarajući pretpostavke za potpunu reintegraciju u povratničkim sredinama.

  Međutim, dosadašnja budžetska sredstva koja se godišnje obezbjeđuju resornom federalnom ministarstvu nisu dovoljna za podmirenje potreba raseljenih osoba i povratnika. To pokazuju podaci ministarstva gdje je na javnim pozivima samo u 2020. godini, za rekonstrukciju prijeratnih stambenih jedinica s ciljem povratka, stiglo više od 5.000, a za stvaranje uslova za održivost povratka oko 10.000 aplikacija.

  Obrazloženo je da bi povećanje budžetskih sredstava otvorilo mogućnosti proširenja postojećih programa i projekata, s jedne, te kreiranja novih programa u rubnim dijelovima FBiH usmjerenih na manjinski povratak u regije Posavine, regije Srebrenica i područja općina Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac, s druge strane.

  Inače, Federalno ministarstvo realizira programe i projekte koji obuhvataju rekonstrukciju uništenih i oštećenih stambenih objekata, održivost povratka, te obnovu i izgradnju infrastrukture, objekata vjerskog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu.

  Ministarstvo provodi i projekte pomoći povratnicima putem dodjele poljoprivrednih mašina, sadnica, plastenika, stoke, te izgradnje stajskih objekata i rekultivacije poljoprivrednog zemljišta. Podrška je usmjerena i na programe podrške (samo)zapošljavanju ove populacije, i to kroz razvoj malih i srednjih preduzeća i podrškom projektima unapređenja privrednih djelatnosti za otvaranje novih radnih mjesta dodjeljivanjem grant sredstava, razvoja start up (početnog biznisa) povratnika, te projekata obavljanja pripravničkog rada s ciljem osposobljavanja mladih povratnika na tržištu rada. Projekti humanitarne pomoći obuhvataju dodjelu paketa hrane i sredstava za higijenu, finansijsku pomoć za liječenje povratnika, pružanje pomoći udruženjima koja se bave pitanjima raseljenih osoba i povratnika, te dodjelu stipendija studentima povratnicima na područje Republike Srpske i drugim vidovima pomoći.

  Na tekst Prednacrta zakona pozitivna mišljenja dali su nadležni odbori Parlamenta FBiH.

  Utvrđen Nacrt zakona o javnom okupljanju

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila Nacrt zakona o javnom okupljanju kojim se osigurava primjena najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u međunarodnim dokumentima navedenim u Aneksu Ustava FBiH.

  Ovim nacrtom, koji se upućuje u daljnju parlamentarnu proceduru, uređuje se javno okupljanje građana na području FBiH, način i postupak organizovanja javnog okupljanja, potom obaveze organizatora i drugih organa koji učeštvuju u realizaciji javnog okupljanja, kao i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

  Javno okupljanje predstavlja osnovno pravo fizičke osobe koja se nalazi na području BiH i sastoji se od prava na slobodu okupljanja, te govora i mišljenja putem kojeg se javno izražavaju socijalna i druga uvjerenja i interesi.  Fizičke osobe koja se nalaze na području FBiH imaju pravo organizovati javno okupljanje i u njemu učestvovati, pri tome poštujući ljudska, etnička, vjerska, nacionalna i sva druga prava propisana međunarodnim dokumentima, kodeksima, kao i domaćim zakonima i drugim aktima.

  Javno okupljanje, u smislu ovog zakona, predstavlja namjerno i privremeno prisustvo određenog broja pojedinaca na javnom mjestu radi zajedničkog izražavanja, odnosno prenošenja zajedničkih poruka i stavova za ostvarivanje socijalnih i drugih uvjerenja i interesa. Ono može biti najavljeno ili spontano, s tim da se provodi statično (na tačno utvrđenom mjestu) ili u pokretu (kretanjem na predviđenoj relaciji). Javnim se smatra i svako neorganizovano, spontano okupljanje, koje se održava u posebnim, iznenadnim i po društvenu zajednicu relevantnim situacijama, a sve radi javnog izražavanja socijalnih i drugih uvjerenja i interesa.

  Okupljanja koja se ne smatraju javnim, u smislu ovog zakona, su ona koja organiziraju i održavaju politički subjekti ili organizacije u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH. Također, u javna okupljanja ne spadaju državne svečanosti, jubileji, javna okupljanja u zatvorenom prostoru, vjerska i druga tradicionalna narodna okupljanja, kao ni ona koja organizuju državni organi, te ona kojima je svrha ostvarivanje privrednih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa.

  Pravo na javno okupljanje može se ograničiti samo u izuzetnim slučajevima radi ostvarivanja demokratskih načela u interesu sigurnosti građana, javnog poretka ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih lica koje se zasniva na principima proporcionalnosti, što se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju.

  Nadležni organi za poslove u vezi sa javnim okupljanjem su kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.

  Sloboda govora na javnom okupljanju ograničena je zabranom govora mržnje, javnim pozivima ili poticajima na rat, nasilje, vjersku, nacionalnu ili etničku mržnju ili diskriminaciju.  Zabranjeno je političkim organizacijama ili udruženjima građana čiji je rad zabranjen organizovati javno okupljanje. Javno okupljanje ne smiju sazvati niti na njemu istupati osobe kojima je pravosnažnom sudskom odlukom izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

  Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrše kantonalno ministarstvo i Federalno ministarstvo, svako u okviru svojih ovlaštenja.

  Kako stoji u obrazloženju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ustavom FBiH utvrđena je obaveza Federacije BiH da osigura primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda, a ovim zakonom se upravo definiše način ostavarivanja prava na slobodu okupljanja kao najvišeg međunarodno priznatog prava.

  U procesu izrade teksta zakona obavljene su konsultacije sa zainteresovanim subjektima, odnosno kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, Federalnom upravom policije i Federalnim ministarstvom finansija, te Komorom agencija za zaštitu ljudi i imovine, kao i Nogometnim, Košarkaškim i Odbojkaškim savezom, te OSCE-om.

  Ovim propisom se prvi put zakonski reguliše ostvarivanje prava javnog okupljanja na nivou Federacije BiH, pa i ispred institucija čije je osiguranje u nadležnosti Federalne uprave policije.

  Za 30 KM povećane subvencije za smještaj i ishranu studenata

  Na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku o nastavku subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima - domovima u Federaciji BiH. Riječ je o subvencijama namijenjenim za oko 300 studenata sa područja Bosansko-podrinjskog, Posavskog i Kantona 10, kao i Republike Srpske. Vlada je prihvatila novu cijenu subvencioniranja ovih troškova sa 249 KM mjesečno po studentu za deset mjeseci kalendarske, odnosno akademske godine, počevši od 1. novembra 2022.

  U obrazloženju je navedeno da je Zajednica studentskih centara FBiH dostavila zahtjev resornom federalnom ministarstvu, da se zbog povećanja troškova smještaja i ishrane studenata smještenih u studentskim domovina u FBiH, odobri povećanje subvencije sa dosadašnjih 219 KM, za dodatnih 30 KM.

  Sredstva za subvencioniranje osiguravaju se u Budžetu FBiH kroz transfer za finansiranje studentskog standarda.  Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, zaduženo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

  Inače, za osnovni i prošireni studentski standard u prošloj godini izdvojeno je 900 hiljada KM iz Budžeta FBiH. Od toga dvije trećine za osnovni studentski standard, odnosno 574.164 KM za smještaj i ishranu.

  Preostalih oko 325.000 KM odnosilo se na subvencioniranje proširenog studentskog standarda: podršku projektima studentskih organizacija javnih visokoškolskih ustanova u FBiH, zatim najboljim studentima, državljanima BiH, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u FBiH, te podršku studentima s invaliditetom i podsticaj školovanju Roma, državljanima BiH, koji imaju prebivalište na prostoru FBiH i studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u BiH.

  Subvencioniranje smještaja i ishrane u studentskim centrima u Federaciji BiH je prvi put uređeno Protokolom potpisanim 30.12.1998. te kasnijim od 11.10.2001. godine. U skladu sa Odlukom Vlade FBiH iz 2005. godine, definirano je subvencioniranje studenata Bosansko-podrinjskog, Posavskog i Kantona 10, kao i studenata iz Republike Srpske.  

  Savezu sjedeće odbojke BiH 80.000 KM kroz sponzorstvo EPBiH

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH dd. Sarajevo dala saglasnost za dodjelu sponzorskog ugovora Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine u iznosu od 80.000 KM.

  Sredstva su namijenjena organizaciji i održavanju Svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci Sarajevo 2022, čiji je organizator Savez sjedeće odbojke BiH, kao i drugim aktivnostima reprezentativnih selekcija ovog saveza u periodu od 12 mjeseci od zaključenja ugovora.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH.

  U obrazloženju je navedeno da je iznos ovih sredstava u skladu sa planiranim troškovima na ime sponzorstva za 2022. i 2023. godinu i prema Planu poslovanja JP EPBiH za period od 2022. do 2024. godine.

  Kako je kazano, kroz predloženo sponzorstvo se, s jedne strane, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo potvrđuje kao društveno odgovorna kompanija, a, s druge, olakšava se finansiranje nastupa državne reprezentacije na međunarodnim takmičenjima i organizacija takmičenja kojim se promoviše BiH.

  Prihvaćen zajam za izgradnju tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica

  Vlada FBiH je utvrdila prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica u iznosu do 25.000.000 eura.

  Utvrđeni prijedlog odluke o ovom zaduženju bit će upućen Parlamentu Federacije BiH na konačno izjašnjavanje.

  Sredstva trebaju biti korištena za proširenje dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, izgradnju novog kružnog toka na Ilidži, gdje će biti priključen na postojeće tramvajske pruge, kao i polukružnog skretanja u Hrasnici, te za izgradnju približno dvadeset novih tramvajskih stanica. Zajam se daje s rokom otplate od 15 godina i s trogodišnjim grace periodom.

  Tekstom odluke se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju BiH, a posebno nacrti ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a i o podršci zajmu između Kantona Sarajevo i EBRD-a, kao i Nacrt projektnog ugovora između Ministarstva saobraéaja KS i EBRD-a.

  Sredstva ovog zajma će Federacija BiH prenijeti na Kanton Sarajevo, kao krajnjeg korisnika i dužnika.

  Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da s Kantonom Sarajevo usaglasi i sklopi podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu.

  Također se odlukom daje saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora izmedu BiH i FBiH, te podugovora između FBiH i Kantona, a za njihovo potpisivanje ovlašćuje se federalna ministrica finansija.

  Projekt upravljanja požarima u krajoliku na zapadnom Balkanu

  Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o Projektu upravljanja požarima u krajoliku na zapadnom Balkanu, te i prijedlog za potpisivanje Memoranduma o saradnji za provođenje projekta, te za njegovo potpisivanje ovlastila resornog ministra.

  Inače, riječ je o projektu kojeg finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a koordinira Farmahem iz Sjeverne Makedonije, u svojstvu Regionalne izvršne agencije (REA), uz podršku Helvetas Swiss Intercooperation iz Švicarske. Predviđeno je da se prva faza provodi u periodu od 1.2.2022. do 31.8.2025. godine.

  Ukupni budžet za ovu fazu cijelog projekta za zapadni Balkan iznosi 3.745.680 švicarskih franaka, a njegovi ciljevi su poboljšanje regionalne saradnje, utvrđivanje zajedničke postavke politike i izrada strategije i smjernica za upravljanje požarima u krajolicima u zemljama zapadnog Balkana.

  Opći cilj je povećanje otpornosti šuma i krajolika na požare u korist Ijudi koji zavise o ovim krajolicima koji su im izvor prihoda i socioekonomskog razvoja, primjenjujući transparentan pristup koji uključuje domaće stanovništvo u procese upravljanja prirodnim resursima, potiče rodnu jednakopravnost i dodatno jača javnu svijest o važnosti čuvanja prirodnih resursa.

  Odluke, izvještaji i zaključci

  Vlada FBiH je danas prihvatila izvještaje o obračunu sredstava u zdravstvu u FBiH za 2020. i 2021. godinu, kao i o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (konsolidovani) i o izvršenju Finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2021. godinu. Ujedno je Parlamentu FBiH uputila nacrte odluka o davanju saglasnosti na ove dokumente.

  Donesena je i Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za prošlu godinu.

  Vlada je dala saglasnost na povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema Prokredit Bank d.d. Sarajevo do iznosa koji ne prelazi deset posto garancijskog potencijala Fonda.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Vlada FBiH je donijela Odluku o dodjeli federalnih nagrada za nauku za 2022. godinu. Ove nagrade, koje se sastoje od povelje i novčanog dijela, dodjeljuju se za izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači.

  Prihvaćen je mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za septembar i za period od 1.1. do 30.9.2022. godine, koji je sačinilo Federalno ministarstvo finansija, te Program rada Odbora za javni nadzor za četvrti kvartal 2022. godine, koji će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva finansija.

  Usvojen je i izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2022. godinu, po odlukama Vlade i rješenjima premijera i dopremijera za prvih za period od 1.1. do 30.9.2022. godine.

  Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o aktivnostima Zajedničkog upravnog odbora za provedbu Okvira saradnje Ujedinjenih naroda za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini za period od 2021. do 2025 godine. Ovo ministarstvo je zadužila da imenuje kontakt tačku za UNINFO sistem.

  Kadrovska rješenja

  Vlada FBiH je donijela odluke o utvrđivanju kriterija i o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije FBiH, te je imenovala Interresornu radnu grupu za provođenje procedure popunjavanja ove komisije.

  Izmjenom postojećeg rješenja, za člana Policijskog odbora za policijske službenike FBiH  danas je imenovan Jasmin Bolić.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini privrednog društava BH-Gas d.o.o. Sarajevo Vlada je opunomoćila Darka Pranjića.