332. sjednica Vlade FBiH

 • 22.09.2022.
 • 332. sjednica Vlade FBiH

  Dopuna Uredbe o pomoći stanovništvu:  Jednokratna novčana naknada za nezaposlene

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o dopuni Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Ostajući privržena principu prema kojem višak javnih prihoda direktno usmjerava građanima kojima su oni najpotrebniji, Vlada na ovaj način proširuje obuhvat svog programa pomoći i u njega uvrštava i nezaposlene osobe.

  Pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju oni koji su imali status nezaposlene osobe po evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje na dan 31. august 2022. godine.

  Ova naknada se smatra prihodom za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad prema odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i iznosi 100 KM. 

  Ukupna sredstva za isplatu bit će osigurana u Budžetu FBiH za 2022. godinu. Sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade će biti doznačena kantonalnim službama za zapošljavanje, nakon što one dostave zahtjev za isplatu, uz konačni spisak korisnika.

  Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava koji će biti doznačen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje. Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će isplatiti jednokratnu novčanu naknadu uplatom na transakcijske račune nezaposlenih najkasnije do 30. novembra 2022. godine.

  Ukoliko nadležna kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj transakcijskog računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje ostvaruje pravo na naknadu je dužna, najkasnije do 30. oktobra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje valjan podatak o svom transakcijskom računu. Ukoliko to ne dostavi u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu.

  Dopunom je u Uredbu dodan i novi stav u članu 19. koji glasi da će aktom poslodavca biti utvrđeni posebni kriteriji za isplatu i visinu isplate jednokratne pomoći.

  Dopunjena uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

  U obrazloženju dopunjene Uredbe navedeno je da se Federacija BiH i dalje suočava sa značajnim inflatornim pritiscima koji sve više pogađaju njene građane. Nažalost, ova poskupljenja ne pogađaju sve građane jednako i posebno su bolna za one nižeg materijalnog statusa čiji životni standard naročito trpi posljednjih mjeseci.

  Iako je rast cijena izazvan vanjskim faktorima, Vlada FBiH je već poduzela niz mjera kako bi zaštitila najranjivije kategorije. Tako su u 2022. godini povećane penzije i boračke naknade, te su značajno veća sredstva izdvojena za poljoprivredu i robne rezerve s ciljem intervencije na cijene hrane. Dalje, Vlada je predložila donošenje niza zakona koji pružaju materijalnu podršku određenim kategorijama, poput roditelja njegovatelja i djece koja dolaze iz materijalno ugroženih porodica. Konačno, nemajući mogućnost da utiče na cijene plina i nafte, Vlada FBiH nastavlja sa subvencioniranjem cijene električne energije za domaćinstva, te ograničavanjem marži kako bi spriječila moguće zloupotrebe trenutnog stanja radi ostvarivanja većih profita.

  Uz sve ovo, rast javnih prihoda u prvih šest mjeseci 2022. godini je također omogućio Vladi FBiH da dodatno interveniše u vidu pružanja jednokratne finansijske pomoći u iznosu od 100 KM kategorijama koje su posebno pogođene inflacijom, putem Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Tom uredbom je osigurana pomoć za penzionere, korisnike prava iz boračko-invalidske zaštite, osobe sa invaliditetom, te civilne žrtve rata. Pored toga, pomoć u vidu paketa osnovnih životnih namirnica se dodjeljuje primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći.

  Zbog nemogućnosti da direktno utiče na cijene roba koje su određene vanjskim faktorima, Vlada Federacije donosi ovu uredbu kako bi barem jednim dijelom nadomjestila izgubljeni životni standard nezaposlenih osoba, ne ugrožavajući pri tome svoju fiskalnu stabilnost i redovne isplate iz Budžeta Federacije BiH.

  Procjene su da će ovom odlukom biti obuhvaćeno oko 270.000 nezaposlenih osoba u FBiH.

  Prihvaćeni grantovi za izgradnju dvije dionice autoceste na Koridoru Vc u ukupnom iznosu od 45.254.000 eura

  Vlada Federacije je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela dvije odluke kojima je Federacija BiH prihvatila grantove namijenjene za finansiranje dvije dionice na Koridoru Vc u FBiH, u ukupnom iznosu od 45.254.000 eura.

  Tako je prihvaćen grant Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 36.074.000 eura za finansiranje poddionice Poprikuše - Nemila, a sredstva su iz investicijskog granta iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Sredstva će biti korištena za finansiranje izgradnje dionice autoceste od približno 5,1 km prema međunarodnim standardima između Poprikuše i Nemile.

  Vlada je potvrdila da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Ugovor o grantu, a za realizaciju Odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, te JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

  Drugi grant od 9.180.000 eura namijenjen je za poddionicu Tunel Ivan, po Ugovoru o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, a odnosi na investicijski grant iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan.

  Vlada je potvrdila da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, kao i Ugovor o grantu između BiH i EBRD-a za ovaj projekt. U periodu provedbe Projekta, u Budžetu FBiH nije potrebno osigurati finansijska sredstva za njegovo dodatno sufinansiranje.

  Vlada je također dala saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH i Podugovora o grantu između FBiH i Autocesta FBiH za sredstva granta i za njihovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu finansija.

  Ova dionica značajno smanjuje udaljenost između Sarajeva i Mostara.

  Dionica autocetse od Vlakova do Bradine: Privremena obustava naplate cestarine

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar dala saglasnost za privremenu obustavu - suspenziju naplate cestarine na autocesti na dionici od Vlakova do Bradine u periodu od 23.9. do 30.10.2022 godine.

  Za realizaciju ove Odluke zadužene su Autoceste FBiH.

  Kako je obrazloženo, na sastanku održanom 19.9.2022 godine u Vladi FBiH, kojem su prisustvovali premijer FBiH, federalni ministar prometa i komunikacija, direktor JP Autoceste FBiH, izvršini direktor JP Ceste FBiH  i predstavnik izvodača radova na dionici autoceste Tarčin - Ivan, dostavljena je i prezentirana informacija o potrebi zatvaranja magistralne ceste M-17 na dionici Tarčin - Bradina za sva motorna vozila koja su u tranzitnom prometu, zbog njene sanacije nakon izgradnje dionice autoceste Tarčin - Ivan, uz napomenu da je završena ova dionica autoceste do Bradine.

  Kako se radi o izrazito prometnoj dionici magistralne ceste, a kontinuiran saobraćaj nije moguće osigurati preusmjeravanjem prometa na jednu traku, bila je neophodna privremena obustava saobraćaja na ovom dijelu magistralne ceste, te privremeno preusmjeravanje tranzitnog saobraćaja na novoizgradenu dionicu autoceste Tarčin-lvan. Istovremeno, za lokalno stanovništvo bi bio osiguran saobraćaj na magistralnoj cesti.

  Stoga je jedan od zaključaka sastanka bio da je, budući da ne postoji alternativno rješenje odvijanja saobraćaja bez naplate cestarine, bilo je potrebno donijeti odluku o privremenoj obustavi - suspenziji naplate cestarine od Vlakova do Bradine.

  Grant od 2.500.000 eura za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta

  Federalna vlada prihvatila je danas grant Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) od 2.500.000 eura, a na osnovu ugovora Bosne i Hercegovine sa EBRD-om.

  Ova sredstva namijenjena su za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta. Implementacija projekta podrazumijeva planiranje i uređenje zemljišta, izgradnju prostora za transport i rukovanje, te pretovarnu stanicu u Kladnju. Također odnose se i na izgradnju deponije, nabavku opreme, te vodovodne, mehaničke, drenažne i instalacije za snabdijevanje električnom energijom, kao i na izgradnju zgrade, arhitektonski projekt - dizajn, izgradnju platoa za reciklažno dvorište, strukturu (pokrov) i relevantne električne instalacije i opremu za plato reciklažnog dvorišta.

  Za realizaciju odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, te Grad Živinice i općine Banovići i Kladanj, kao krajnji korisnici granta.

  Donošenjem ove odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije, to odgovarajućih podugovora o grantu između Federacije i Grada Živinice, Federacije i Općine Kladanj, te Federacije i Općine Banovići, na osnovu kojih će Federacija sredstva granta staviti na raspolaganje Gradu Živinice i Općini Kladanj i Općini Banovići kao krajnjim korisnicima zajma. Sredstva granta će se koristiti za finansiranje Regionalnog projekta čvrstog otpada u Živinicama. Osnovni cilj i svrha projekta je da se pomogne Javnom preduzeću Eko-Sep d.o.o. Živinice i Gradu Živinice, Općini Banovići i Općini Kladanj u izgradnji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta.

  Za izgradnju brze ceste Prača - Goražde 13  miliona KM

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija danas usvojila Program utroška drugog dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 13.000.000 KM utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu ovom ministarstvu.

  Odlukom je utvrđeno da će se putem ovog Programa finansirati izgradnja brze ceste Prača - Goražde u iznosu od 13.000.000 KM. Implementator je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

  Sredstva su namjenjena za eksproprijaciju, izgradnju, nadzor i tehničku konsultaciju. Prenosit će se u tranšama implementatora odobrenog projekta, a nakon što Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija bude dostavio dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

  Implementator projekta je obavezan o realizaciji projekta kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a koje će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

  Odlukom je, također, utvrđeno da će biti potpisan Ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

  Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Za jačanje otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi zajam od 30.700.000 eura

  Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta otpornost i konkurentnost u poljoprivredi  u iznosu do 30.700.000 eura od ukupno 61.400.000 eura, odobrenih za BiH.

  Primarni cilj ovog projekta je jačanje poljoprivrednih informacionih sistema, pružanje podrške za poljoprivredu otpornu na klimatske utjecaje, te jačanje lanaca vrijednosti i razvoj produktivnog partnerstva, kao i unaprjeđenje sistema navodnjavanja i odvodnje radi prilagođavanja na klimatske promjene.

  Također, cilj projekta je jačanje standarda kvaliteta i sigurnosti hrane, jačanje IT sistema u svrhu povećanja sigurnosti hrane kako bi se izvršilo usklađivanje i ispunjavanje zahtjeva EU, te pregled i dogradnja veterinarskih IT sistema, dogradnja fitosanitarnog sistema i sistema za sigurnost hrane.

  Zajam je s rokom otplate od 32 godine, uz uključeni sedmogodišnji grace period.

  Za realizaciju ove Odluke i izvještavanje zadužena su federalna ministarstva finansija, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i Jedinica za implementaciju projekta.

  Donošenjem ove odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH.

  Za modernizaciju javnog saobraćaja u Sarajevu 17 miliona  eura

  Vlada FBiH je Parlamentu FBiH uputila na izjašnjenje Prijedlog odluke o zaduženju Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility  u iznosu do 17.000.000 eura.

  Ovu odluku Federalna vlada je predložila s ciljem obezbjeđenja sredstava za nabavku i instalaciju adaptivnog sistema upravljanja saobraćajem u Sarajevu, uključujući izgradnju zgrade centra za upravljanje saobraćajem, zatim nabavku do pet novih tramvaja, a kako bi se unaprijedio razvoj infrastrukture javnog prijevoza kroz poboljšanje kapaciteta i učinkovitosti usluga.

  Projekt podrazumijeva nabavku savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem koji uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja s prioritetima javnog prijevoza, video nadzornog sistema i video detekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Također, podrazumijeva i izradu centra za upravljanje, gdje bi se mogla pratiti situacija na saobraćajnicama u svakom trenutku, te poduzimati odgovarajuće mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija.

  Također, projekt će biti baziran na najmodernijoj senzorskoj opremi kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture. Osim toga, uticat će na smanjenje kašnjenja vozila i povećanje bezbjednosti putnika, te na energetske efikasnost i zdravo okruženja u urbanom području Sarajeva.

  Rok otplate zajma je 15 godina, uz tri godine grace perioda, a krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da s Kantonom Sarajevo, usaglasi i sklopi odgovarajući podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, biti definirani uslovi vraćanja sredstava.

  Za realizaciju Odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Kanton Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

  Odluke, rješenja i zaključci

  Federalna vlada je danas prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za august 2022. godine i period od 1.1. do 31.8.2022. godine. Kako je navedeno, u augustu je ukupan nivo ostvarenja prihoda po osnovi indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosio 784,6 miliona KM.

  Vlada FBiH je usvojla informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o provedbi aktivnosti na realizaciji Operativnog plana za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama FBiH za period juni 2021 - august 2022. Cilj ovog plana je smanjenje potrošnje energije za 4.671.680 kWh godišnje ili 58 posto trenutnih energetskih potreba 36 zgrada, odnosno treba postići finansijske uštede od 685.831 KM godišnje, što u vijeku trajanja mjera energijske efikasnosti iznosi 14.164.816 KM.

  Vlada FBiH je prihvatila inicijative za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 50.000 KM za Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, te 200.000 KM za Medžlis Islamske zajednice Gradačac za održavanje i rekonstrukciju džamija / kulturno-historijskih spomenika i to džamije Husein-kapetana Gradaščevića i najstarije džamije u Svircu, kao i za izdvajanje 200.000 KM za Caritas Vrhbosanske nadbiskupije za finansijsku podršku u dovršetku izgradnje Caritasova doma za starije i nemoćne „Dr. Ivan Evanđelist Šarić“ i dječijeg vrtića „Sv. obitelj“ - Kiseljak.

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela šest rješenja kojim se JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kao korisniku izvlaštenja dozvoljava ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjima Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretina Općine Neum. 

  Usvojen je Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za FBiH (AF- dodatno finansiranje) za period april-juni 2022.godine. 

  Vlada FBiH je prihvatila drugi izvještaj o radu Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji s ciljem najma i nabavke letjelica i formiranje zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja za period od 21.7.2022. godine do 20.9.2022. godine.

  Vlada se upoznala sa informacijom o statusu Agencije za privatizaciju u FBiH.

  Federalnom zavodu za statistiku Vlada je dala saglasnost da donese Odluku o formiranju Popisnog biroa Federalnog zavoda za statistiku za pripremu i provođenje Popisa poljoprivrede. Ovom odlukom bit će uređeni sastav, mandat, nadležnost, način rada, rukovođenja, odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Popisnog biroa.

  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Sanelu Milavić - Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo) i Stipu Buljana (UNIS Group d.o.o.).