332. сјецница Владе ФБиХ

 • 22.09.2022.
 • 332. сјецница Владе ФБиХ

  Допуна Уредбе о помоћи становништву:  Једнократна новчана накнада за незапослене

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Мостару, донијела Уредбу о допуни Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена. Остајући привржена принципу према којем вишак јавних прихода директно усмјерава грађанима којима су они најпотребнији, Влада на овај начин проширује обухват свог програма помоћи и у њега уврштава и незапослене особе.

  Право на једнократну новчану накнаду имају они који су имали статус незапослене особе по евиденцијама Федералног завода за запошљавање на дан 31. аугуст 2022. године.

  Ова накнада се сматра приходом за вријеме незапослености и спријечености за рад према одредбама Закона о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених особа и износи 100 КМ.

  Укупна средства за исплату бит ће осигурана у Буџету ФБиХ за 2022. годину. Средства за исплату једнократне новчане накнаде ће бити дозначена кантоналним службама за запошљавање, након што оне доставе захтјев за исплату, уз коначни списак корисника.

  Влада ће утврдити коначан износ средстава који ће бити дозначен свакој од кантоналних служби за запошљавање. Надлежна кантонална служба за запошљавање ће исплатити једнократну новчану накнаду уплатом на трансакцијске рачуне незапослених најкасније до 30. новембра 2022. године.

  Уколико надлежна кантонална служба за запошљавање не посједује податак о трансакцијском рачуну или тај податак није ваљан (нпр. наведен је погрешан број трансакцијског рачуна или је он у међувремену затворен), особа које остварује право на накнаду је дужна, најкасније до 30. октобра 2022. године, доставити надлежној кантоналној служби за запошљавање ваљан податак о свом трансакцијском рачуну. Уколико то не достави у наведеном року, губи право на једнократну новчану накнаду.

  Допуном је у Уредбу додан и нови став у члану 19. који гласи да ће актом послодавца бити утврђени посебни критерији за исплату и висину исплате једнократне помоћи.

  Допуњена уредба ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеним новинама ФБиХ.

  У образложењу допуњене Уредбе наведено је да се Федерација БиХ и даље суочава са значајним инфлаторним притисцима који све више погађају њене грађане. Нажалост, ова поскупљења не погађају све грађане једнако и посебно су болна за оне нижег материјалног статуса чији животни стандард нарочито трпи посљедњих мјесеци.

  Иако је раст цијена изазван вањским факторима, Влада ФБиХ је већ подузела низ мјера како би заштитила најрањивије категорије. Тако су у 2022. години повећане пензије и борачке накнаде, те су значајно већа средства издвојена за пољопривреду и робне резерве с циљем интервенције на цијене хране. Даље, Влада је предложила доношење низа закона који пружају материјалну подршку одређеним категоријама, попут родитеља његоватеља и дјеце која долазе из материјално угрожених породица. Коначно, немајући могућност да утиче на цијене плина и нафте, Влада ФБиХ наставља са субвенционирањем цијене електричне енергије за домаћинства, те ограничавањем маржи како би спријечила могуће злоупотребе тренутног стања ради остваривања већих профита.

  Уз све ово, раст јавних прихода у првих шест мјесеци 2022. години је такођер омогућио Влади ФБиХ да додатно интервенише у виду пружања једнократне финансијске помоћи у износу од 100 КМ категоријама које су посебно погођене инфлацијом, путем Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена. Том уредбом је осигурана помоћ за пензионере, кориснике права из борачко-инвалидске заштите, особе са инвалидитетом, те цивилне жртве рата. Поред тога, помоћ у виду пакета основних животних намирница се додјељује примаоцима сталне новчане и друге материјалне помоћи.

  Због немогућности да директно утиче на цијене роба које су одређене вањским факторима, Влада Федерације доноси ову уредбу како би барем једним дијелом надомјестила изгубљени животни стандард незапослених особа, не угрожавајући при томе своју фискалну стабилност и редовне исплате из Буџета Федерације БиХ.

  Процјене су да ће овом одлуком бити обухваћено око 270.000 незапослених особа у ФБиХ.

  Прихваћени грантови за изградњу двије дионице аутоцесте на Коридору Вц у укупном износу од 45.254.000 еура

  Влада Федерације је, на приједлог Федералног министарства финансија, донијела двије одлуке којима је Федерација БиХ прихватила грантове намијењене за финансирање двије дионице на Коридору Вц у ФБиХ, у укупном износу од 45.254.000 еура.

  Тако је прихваћен грант Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) од 36.074.000 еура за финансирање поддионице Поприкуше - Немила, а средства су из инвестицијског гранта из Програма Европски заједнички фонд за Западни Балкан. Средства ће бити кориштена за финансирање изградње дионице аутоцесте од приближно 5,1 км према међународним стандардима између Поприкуше и Немиле.

  Влада је потврдила да је документација прихватљива за ФБиХ, а посебно Уговор о гранту, а за реализацију Одлуке и извјештавање задужени су Федерално министарство финансија и Федерално министарство промета и комуникација, те ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар.

  Други грант од 9.180.000 еура намијењен је за поддионицу Тунел Иван, по Уговору о гранту закљученом између Босне и Херцеговине и ЕБРД-а, а односи на инвестицијски грант из Програма Европски заједнички фонд за Западни Балкан.

  Влада је потврдила да је документација прихватљива за ФБиХ, као и Уговор о гранту између БиХ и ЕБРД-а за овај пројект. У периоду проведбе Пројекта, у Буџету ФБиХ није потребно осигурати финансијска средства за његово додатно суфинансирање.

  Влада је такођер дала сагласност за закључивање Супсидијарног уговора између БиХ и ФБиХ и Подуговора о гранту између ФБиХ и Аутоцеста ФБиХ за средства гранта и за њихово потписивање овластила федералну министрицу финансија.

  Ова дионица значајно смањује удаљеност између Сарајева и Мостара.

  Дионица аутоцетсе од Влакова до Брадине: Привремена обустава наплате цестарине

  На приједлог Федералног министарства промета и комуникација, Влада ФБиХ је ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар дала сагласност за привремену обуставу - суспензију наплате цестарине на аутоцести на дионици од Влакова до Брадине у периоду од 23.9. до 30.10.2022 године.

  За реализацију ове Одлуке задужене су Аутоцесте ФБиХ.

  Како је образложено, на састанку одржаном 19.9.2022 године у Влади ФБиХ, којем су присуствовали премијер ФБиХ, федерални министар промета и комуникација, директор ЈП Аутоцесте ФБиХ, извршини директор ЈП Цесте ФБиХ  и представник изводача радова на дионици аутоцесте Тарчин - Иван, достављена је и презентирана информација о потреби затварања магистралне цесте М-17 на дионици Тарчин - Брадина за сва моторна возила која су у транзитном промету, због њене санације након изградње дионице аутоцесте Тарчин - Иван, уз напомену да је завршена ова дионица аутоцесте до Брадине.

  Како се ради о изразито прометној дионици магистралне цесте, а континуиран саобраћај није могуће осигурати преусмјеравањем промета на једну траку, била је неопходна привремена обустава саобраћаја на овом дијелу магистралне цесте, те привремено преусмјеравање транзитног саобраћаја на новоизградену дионицу аутоцесте Тарчин-лван. Истовремено, за локално становништво би био осигуран саобраћај на магистралној цести.

  Стога је један од закључака састанка био да је, будући да не постоји алтернативно рјешење одвијања саобраћаја без наплате цестарине, било је потребно донијети одлуку о привременој обустави - суспензији наплате цестарине од Влакова до Брадине.

  Грант од 2.500.000 еура за изградњу регионалне санитарне депоније и рециклажног дворишта

  Федерална влада прихватила је данас грант Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА) од 2.500.000 еура, а на основу уговора Босне и Херцеговине са ЕБРД-ом.

  Ова средства намијењена су за изградњу регионалне санитарне депоније и рециклажног дворишта. Имплементација пројекта подразумијева планирање и уређење земљишта, изградњу простора за транспорт и руковање, те претоварну станицу у Кладњу. Такођер односе се и на изградњу депоније, набавку опреме, те водоводне, механичке, дренажне и инсталације за снабдијевање електричном енергијом, као и на изградњу зграде, архитектонски пројект - дизајн, изградњу платоа за рециклажно двориште, структуру (покров) и релевантне електричне инсталације и опрему за плато рециклажног дворишта.

  За реализацију одлуке и извјештавање задужени су Федерално министарство финансија, те Град Живинице и опћине Бановићи и Кладањ, као крајњи корисници гранта.

  Доношењем ове одлуке ствара се основ за потписивање Супсидијарног уговора између БиХ и Федерације, то одговарајућих подуговора о гранту између Федерације и Града Живинице, Федерације и Опћине Кладањ, те Федерације и Опћине Бановићи, на основу којих ће Федерација средства гранта ставити на располагање Граду Живинице и Опћини Кладањ и Опћини Бановићи као крајњим корисницима зајма. Средства гранта ће се користити за финансирање Регионалног пројекта чврстог отпада у Живиницама. Основни циљ и сврха пројекта је да се помогне Јавном предузећу Еко-Сеп д.о.о. Живинице и Граду Живинице, Опћини Бановићи и Опћини Кладањ у изградњи регионалне санитарне депоније и рециклажног дворишта.

  За изградњу брзе цесте Прача - Горажде 13  милиона КМ

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства промета и комуникација данас усвојила Програм утрошка другог дијела средстава „Капитални трансфери јавним предузећима - Трансфер за изградњу аутоцеста и брзих цеста" у износу од 13.000.000 КМ утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2022. годину овом министарству.

  Одлуком је утврђено да ће се путем овог Програма финансирати изградња брзе цесте Прача - Горажде у износу од 13.000.000 КМ. Имплементатор је ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар.

  Средства су намјењена за експропријацију, изградњу, надзор и техничку консултацију. Преносит ће се у траншама имплементатора одобреног пројекта, а након што Федералном министарству промета и комуникација буде доставио доказе о изведеним радовима или услугама.

  Имплементатор пројекта је обавезан о реализацији пројекта квартално извјештавати Федерално министарство промета и комуникација, а које ће квартално извјештавати Федерално министарство финансија.

  Одлуком је, такођер, утврђено да ће бити потписан Уговор између Федералног министарства промета и комуникација и имплементатора одобреног пројекта којим ће се детаљније утврдити међусобна права и обавезе.

  За провођење ове одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија и ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар, свако у оквиру своје надлежности.

  За јачање отпорности и конкурентности у пољопривреди зајам од 30.700.000 еура

  Федерална влада је утврдила и Парламенту ФБиХ на усвајање упутила Приједлог одлуке о прихваћању задужења Федерације БиХ по Споразуму о зајму између Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) и Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта отпорност и конкурентност у пољопривреди  у износу до 30.700.000 еура од укупно 61.400.000 еура, одобрених за БиХ.

  Примарни циљ овог пројекта је јачање пољопривредних информационих система, пружање подршке за пољопривреду отпорну на климатске утјецаје, те јачање ланаца вриједности и развој продуктивног партнерства, као и унапрјеђење система наводњавања и одводње ради прилагођавања на климатске промјене.

  Такођер, циљ пројекта је јачање стандарда квалитета и сигурности хране, јачање ИТ система у сврху повећања сигурности хране како би се извршило усклађивање и испуњавање захтјева ЕУ, те преглед и доградња ветеринарских ИТ система, доградња фитосанитарног система и система за сигурност хране.

  Зајам је с роком отплате од 32 године, уз укључени седмогодишњи граце период.

  За реализацију ове Одлуке и извјештавање задужена су федерална министарства финансија, те пољопривреде, водопривреде и шумарства, као и Јединица за имплементацију пројекта.

  Доношењем ове одлуке ствара се основ за потписивање Супсидијарног уговора између БиХ и ФБиХ.

  За модернизацију јавног саобраћаја у Сарајеву 17 милиона  еура

  Влада ФБиХ је Парламенту ФБиХ упутила на изјашњење Приједлог одлуке о задужењу Федерације БиХ по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за реализацију Пројекта Јавни пријевоз Сарајево е-Мобилитy  у износу до 17.000.000 еура.

  Ову одлуку Федерална влада је предложила с циљем обезбјеђења средстава за набавку и инсталацију адаптивног система управљања саобраћајем у Сарајеву, укључујући изградњу зграде центра за управљање саобраћајем, затим набавку до пет нових трамваја, а како би се унаприједио развој инфраструктуре јавног пријевоза кроз побољшање капацитета и учинковитости услуга,

  Пројект подразумијева набавку савременог система за управљање и надзор саобраћајем који укључује компоненте интелигентног система управљања с приоритетима јавног пријевоза, видео надзорног система и видео детекције инцидената засноване на најновијим технологијама. Такођер, подразумијева и израду центра за управљање, гдје би се могла пратити ситуација на саобраћајницама у сваком тренутку, те подузимати одговарајуће мјере за рјешење саобраћајних гужви на појединим раскрсницама, као и рјешавање инцидентних ситуација.

  Такођер, пројект ће бити базиран на најмодернијој сензорској опреми као што су радарски детектори, који ће у реалном времену снимати потпуну саобраћајну слику града, те омогућити детаљне информације битне за даље планирање саобраћајне инфраструктуре. Осим тога, утицат ће на смањење кашњења возила и повећање безбједности путника, те на енергетске ефикасност и здраво окружења у урбаном подручју Сарајева.

  Рок отплате зајма је 15 година, уз три године граце периода, а крајњи корисник и дужник по овом задужењу је Кантон Сарајево. Федерално министарство финансија задужено је да с Кантоном Сарајево, усагласи и склопи одговарајући подуговор о зајму којим ће, у сврху редовне отплате, бити дефинирани услови враћања средстава.

  За реализацију Одлуке и извјештавање задужени су Федерално министарство финансија, Кантон Сарајево и Министарство саобраћаја Кантона Сарајево.

  Одлуке, рјешења и закључци

  Федерална влада је данас прихватила мјесечни преглед наплате порезних прихода и доприноса на територију ФБиХ за аугуст 2022. године и период од 1.1. до 31.8.2022. године. Како је наведено, у аугусту је укупан ниво остварења прихода по основи индиректних и директних пореза, те социјалних доприноса у ФБиХ износио 784,6 милиона КМ.

  Влада ФБиХ је усвојла информацију Федералног министарства просторног уређења о проведби активности на реализацији Оперативног плана за побољшање енергијске ефикасности у институцијама ФБиХ за период јуни 2021 - аугуст 2022. Циљ овог плана је смањење потрошње енергије за 4.671.680 кWх годишње или 58 посто тренутних енергетских потреба 36 зграда, односно треба постићи финансијске уштеде од 685.831 КМ годишње, што у вијеку трајања мјера енергијске ефикасности износи 14.164.816 КМ.

  Влада ФБиХ је прихватила иницијативе за издвајање средстава из текуће резерве Буџета ФБиХ за 2022. годину, у износу од 50.000 КМ за Међурелигијско вијеће у Босни и Херцеговини, те 200.000 КМ за Меџлис Исламске заједнице Градачац за одржавање и реконструкцију џамија / културно-хисторијских споменика и то џамије Хусеин-капетана Градашчевића и најстарије џамије у Свирцу, као и за издвајање 200.000 КМ за Царитас Врхбосанске надбискупије за финансијску подршку у довршетку изградње Царитасова дома за старије и немоћне „Др. Иван Еванђелист Шарић“ и дјечијег вртића „Св. обитељ“ - Кисељак.

  На данашњој сједници Влада ФБиХ је донијела шест рјешења којим се ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево као кориснику извлаштења дозвољава улазак у посјед некретнина потпуно извлаштених рјешењима Службе за имовинско-правне послове и катастар некретина Опћине Неум. 

  Усвојен је Квартални извјештај о проведби Пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ“ за ФБиХ (АФ- додатно финансирање) за период април-јуни 2022.године.

  Влада ФБиХ је прихватила други извјештај о раду Радне групе за обављање припремних радњи с циљем најма и набавке летјелица и формирање зрачних снага (јединице) за гашење пожара отвореног простора и обављање других задатака заштите и спашавања за период од 21.7.2022. године до 20.9.2022. године.

  Влада се упознала са информацијом о статусу Агенције за приватизацију у ФБиХ.

  Федералном заводу за статистику Влада је дала сагласност да донесе Одлуку о формирању Пописног бироа Федералног завода за статистику за припрему и провођење Пописа пољопривреде. Овом одлуком бит ће уређени састав, мандат, надлежност, начин рада, руковођења, одлучивање и друга питања од значаја за рад Пописног бироа.

  За учешће у раду и одлучивању на скупштинама привредних друштава Влада је опуномоћила Санелу Милавић - Репак (БХ Телецом д.д. Сарајево) и Стипу Буљана (УНИС Гроуп д.о.о.).