319. sjednica Vlade FBiH

 • 16.06.2022.
 • 319. sjednica Vlade FBiH

  Vlada FBiH osudila oskrnavljivanje Partizanskog groblja u Mostaru i traži da počinioci hitno budu pronađeni i sankcionisani

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, osudila vandalski čin oskrnavljivanja Partizanskog groblja u Mostaru i traži od nadležnih organa da hitno poduzmu mjere i radnje na utvrđivanju činjenica i da se počinioci odgovorni za njegovo uništenje što prije pronađu i sankcionišu.

  „Jučer smo svjedočili strašnom vandalskom činu devastiranja Partizanskog groblja u Mostaru, u kojem je uništena gotovo svaka ploča koja se nalazila na ovom groblju, čime je došlo do uništavanja nacionalnog spomenika BiH“, poručili su članovi Vlade Federacije BiH.

  Utvrđen Prijedlog zakona o turizmu FBiH

  Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o turizmu FBiH. Ovaj zakon, koji je predložilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uređuje planiranje i razvoj turizma u FBiH, podsticajne mjere, uslove i način obavljanja turističke djelatnosti, te turističke subjekte, putničke agencije, turističke vodiče i zastupnike, pratioce i animatore. Također uređuje usluge u turizmu, njegovu promociju i unapređenje, turističke zajednice za promociju, registar turizma, te inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma.

  Planiranje i razvoj turizma realizira se putem dokumenata, i to strategije razvoja turizma, plana promocije, master i marketing plana, te programa razvoja turističkih proizvoda.

  Strategija razvoja turizma donosi se za teritoriju Federacije BiH i ona utvrđuje ciljeve i prioritete razvoja ovog sektora, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, te monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Strategiju donosi Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH. Pri tome Vlada može Parlamentu predložiti usvajanje strategije koja je donesena na nivou BiH kao sektorskog strateškog okvira FBiH.

  Prijedlog plana promocije turizma u FBiH izrađuje Turistička zajednica FBiH i podnosi ga Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a donosi ga Vlada FBiH na godišnjem nivou. Master plan, kojeg na prijedlog Federalnog ministarstva donosi Vlada FBiH, odnosi se na prioritetnu turističku destinaciju u skladu s potrebama FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave. Turističke zajednice, u skladu s planom promocije, donose godišnji marketing plan kojim definišu svoje promotivne aktivnosti u turizmu.

  Kao usluge turističke djelatnosti definirane su pružanja usluga putničke agencije, turističkih profesija (turističkog vodiča, pratioca, animatora, zastupnika), te usluga u zdravstvenom, kongresnom, vjerskom, omladinskom, ruralnom, lovnom, ribolovnom, avanturističkom, zimskom, i drugim oblicima turizma.

  Turističku djelatnost obavljaju pravne i fizičke osobe upisane u registre za vršenje te djelatnosti i koje ispunjavaju uslove za pružanje turističkih usluga.

  Prema obrazloženju resornog federalnog ministarstva, izradi Zakona o turizmu u FBiH pristupilo se nakon analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema s kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane s turizmom. Naročito je ukazano na potrebu smanjenja sive ekonomije, te na provođenja presude Ustavnog suda FBiH od 3.7.2014. godine kojom je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim. Razlog za izradu Zakona o turizmu Federacije BiH, obrazloženo je između ostalog, jeste i obaveza prilagođavanja domaćih zakona pravilima Svjetske turističke organizacije i najboljim praksama zemalja Evropske unije.

  Utvrđen Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH

  Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH. Ovim propisom uređuju se osnovni pojmovi u vezi s boravišnom taksom, obaveza plaćanja boravišne takse, obveznici i način plaćanja boravišne takse, te njena visina. Uređuju se i naplata, uplata i raspodjela sredstava od boravišne takse, kao i nadzor, te kaznene, prijelazne i završne odredbe.

  Obveznik plaćanja borvišne takse je domaći ili strani državljanin koji koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj, zatim vlasnik plovila i svaka osoba koje borave na tom plovilu koje je na vezu u luci. Strani državljani plaćaju boravišnu taksu pod istim uslovima i u istom iznosu kao i domaći državljani.

  Boravišna taksa je prihod Federacije BiH, kantona i jedinice lokalne samouprave koja se raspoređuje Turističkoj zajednici Federaciji BiH, kao i turističkim zajednicama kantona, gradova i općina.

  Prijedlogom zakona predviđeni su i izuzeci od plaćanja boravišne takse, ili njenog plaćanja u umanjenom iznosu. Kako je propisano, do donošenja odluke Vlade FBiH, visina boravišne takse se utvrđuje u iznosu od 2,00 KM po svakom ostvarenom noćenju.

  Izuzetno, po okončanju postupka proglašavanja turističkih mjesta u skladu s propisima iz oblasti turizma, visina boravišne takse utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja jedinice lokalne samouprave kao turističkog mjesta, tako da se njena visina kod ugostitelja koji pruža usluge smještaja u turističkom mjestu utvrđuje u rasponu od 2,5 KM do 3 KM po svakom ostvarenom noćenju.

  Sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse raspoređuju se tako što 80 posto pripada budžetu jedinice lokalne samouprave, a po deset posto budžetima kantona i FBiH.

  Sredstva prikupljena po ovom osnovu isključivo se koriste za realizaciju programskih aktivnosti na promociji i unapređenju turizma, razvoj i unapređenje turističke ponude, zatim nabavku promotivnog materijala, odnosno davanja informacija i obavljanja propagandnih djelatnosti kojim se promoviraju turističke vrijednosti, kao i za postavljanje i održavanje turističke signalizacije.

  U obrazloženju zakona je navedeno da je njegovoj izradi pristupljeno imajući u vidu da je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim 2014. godine. Stoga je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao obrađivač, poduzelo aktivnosti na izradi novog zakona, poštujući odredbe Ustava FBiH u pogledu nadležnosti u oblasti turizma. Stoga je o Nacrtu zakona o boravišnoj taksi provedena javna rasprava u trajanju od 60 dana, te u skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta FBiH.

  Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom i donesena Uredba o kriterijima za procjenu vrijednosti oduzete imovine

  Vlada Federacije BiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

  Jedna od novina je definisanje pojma upravljanja imovinom. Naime, važeće odredbe Zakona ne definišu taj pojam koji predstavlja samo središte ove zakonske materije i osnovnu nadležnost Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Izmjenama i dopunama je definirano da upravljanje oduzetom imovinom podrazumijeva izvršenje sudskih odluka o privremenom i trajnom oduzimanju imovine, te procjene, skladištenja, čuvanja, korištenja, iznajmljivanja, davanja u zakup, prodaje, raspodjele dobijenih prihoda, poklona, uništenja, povrata i drugih poslova u skladu sa zakonom.

  Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, kao predlagač, u obrazloženju  navodi da ovakva definicija predstavlja zajednički pojam za različite oblike postupanja oduzetom imovinom koji se mogu podvesti pod upravljanje Ovo je bitno i zbog same ujednačenosti terminologije u Zakonu, s obzirom na to da trenutna rješenja dovode do nejasnoća u pogledu tumačenja pojedinih izraza, kao što su čuvanje, upravljanje i slično, naročito prilikom donošenja sudskih odluka.

  Izmjenama i dopunama obuhvaćeni su i provođenje finansijske istrage, postupanje s predmetima krivičnog djela i prekršaja, osiguranje oduzimanja imovinske koristi. Novine su uvedene i kada je riječ je o prodaji privremeno i trajno oduzete imovine, poklanjanju trajno oduzete imovine, uništenju, davanju na korištenje, kao i povratu privremeno oduzete imovine.

  Također, obrazloženo je da je, kada je u pitanju upravljanje privremeno oduzetom imovinom, bilo potrebno propisati različite modalitete postupanja, a sve u svrhu očuvanja njene vrijednosti ili novčane protuvrijednosti, naročito u slučaju povrata vlasnicima, a sve radi sprečavanja nastanka štete po Federaciju BiH.

  Kada je riječ o trajno oduzetoj imovini, prema važećim zakonskim rješenjema primarna opcija je prodaja oduzete imovine, te eventualno poklon u slučaju da prodaja ne uspije. Međutim, s obzirom na to da trajno oduzeta imovina postaje vlasništvo FBiH, potrebno je ostaviti različite mogućnosti postupanja s ciljem bolje ekonomske iskoristivosti.

  Predložene izmjene i dopune Zakona treba da omoguće upotrebu oduzete imovine tako da ona primarno bude iskorištena u humanitarne, društveno korisne i druge svrhe od javnog interesa. Na ovaj način je dosadašnja praksa prilagođena dobroj praksi zemalja regiona i članica Evropske unije.

  Federalna vlada danas je donijela i Uredbu o kriterijima za procjenu vrijednosti oduzete imovine, kojom se uređuju kriteriji i postupci stručne procjene vrijednosti oduzete imovine kojom upravlja i raspolaže Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.  Pod oduzetom imovinom podrazumijeva se privremeno oduzeta po osnovu sudskih rješenja o određivanju privremenih mjera osiguranja i trajno oduzeta po osnovu pravosnažnih presuda. Procjena vrijednosti oduzete imovine vrši se nakon što Agencija preuzme imovinu, odnosno dođe u njen posjed Procjenu vrijednosti obavlja Agencija, a u slučaju da ona to ne može, angažovat će sudskog vještaka ili drugu stručnu ovlaštenu osobu. Uredbom su uređeni i opći kriteriji procjene vrijednosti oduzete imovine, te Komisija koja vrši tu procjenu.

  Za razvoj turizma u FBiH 5.000.000 KM 

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za razvoj turizma u FBiH, utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM. Ovim sredstvima obuhvaćeno je pet programa.

  Prvi program, u iznosu od 2.000.000 KM, predviđen je za promociju domaćeg turizma subvencioniranjem boravka građanima Federacije BiH u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja na području FBiH. Korisnici ovih sredstava su pravne osobe registrovane u FBiH koje, pored ostalih aktivnosti, posluju kao internet servisi za prodaju turističko-ugostiteljskih usluga, s tim da su u 2021. godini na taj način realizovale više od 1.000 turističkih paket-aranžmana putem online platforme i online plaćanja. Posredstvom ovih pravnih osoba izdavat će se vaučeri punoljetnim građanima FBiH (domaćim turistima).

  Za program podrške iznajmljivačima, a s ciljem proširenja i unapređenja smještajnih kapaciteta i infrastrukture u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu u ruralnim predjelima, planirano je ukupno 300.000 KM. Iznos je namijenjen domaćinstvima koja imaju kategorizirane objekte. To znači da posjeduju rješenje nadležnog federalnog ministarstva o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta, ili rješenje nadležnog kantonalnog ili općinskog/gradskog organa, s najmanje 20 posto učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira.

  Sredstva od 700.000 KM namijenjena su sufinansiranju umjetnog osnježavanja u okviru ski centara na skijalištima u FBiH, a korisnici su pravne osobe registrovane u FBiH, koje upravljaju ski liftovima i za to posjeduju upotrebnu dozvolu, te imaju najmanje 20 stalno zaposlenih i obezbijeđeno najmanje 50 posto učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta.

  Za sufinansiranje promocije turističkih potencijala FBiH kroz izradu i objavu promotivnih materijala u elektronskom i štampanom obliku na službenim jezicima FBiH (web portala, dnevnih novina i magazina), koji doprinose boljoj informisanosti domaćih turista o raspoloživim ponudama, resursima i kapacitetima, planiran je iznos od 500.000 KM.

  S ciljem razvoja zimskog turizma i poboljšanja sigurnosti skijaša na skijalištu Ponijeri, Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj je kao podrška za kupovinu novog ski lifta izdvojeno 1.500.000 KM. Ovo je, inače, inicijativa 78 zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koju je Vada FBiH usvojila 9.6.2022. godine na 318. sjednici.

   Za programe zaštite okoliša 428.969 KM

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška sredstava utvrđen ovogodišnjim Budžetom FBiH za provođenje Akcionog plana Strategije okoliša, u ukupnom iznosu od 428.969 KM.

  Od ovog iznosa je 128.969 KM planirano kao podrška aktivnostima koje se poduzimaju u BiH zbog izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori u Hrvatskoj, a s ciljem sprečavanja negativnih posljedica do kojih bi ovakvo odlagalište dovelo.

  Iznos od 250.000 KM predviđen je za podršku boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u FBiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti. Korisnici ovih sredstava su institucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima (spomenicima i parkovima prirode, te zaštićenim pejzažima: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo blato, Trebević, Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i drugi).

  Namjena ovog programa je očuvanje biodiverziteta i geodiverziteta zaštićenog područja kroz održivo upravljanje i jačanje javnih ustanova koje njima upravljaju.

  Za oporavak hardvera, te nadogradnju i održavanje u testnom periodu Registra o postrojenjima i zagađivanjima u FBiH, izradu aplikacija za uspostavu Registra opasnih supstanci, Registra akcidenata u okolišu i Registra okolišnih dozvola planirano je 50.000 KM. Korisnici ovih sredstava su IT kuće čije su djelatnosti održavanje računarskih hardvera i mreža i razvoj softvera/aplikacija.

  Usvojen trogodišnji Nacrt programa javnih investicija FBiH

  Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila Nacrt programa javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Inače, Vlada Nacrt ovog dokumenta usvaja do 30. juna/lipnja, a Program javnih investicija Federacije BiH donosi do 15. novembra/studenog.

  Ovaj trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s pokazateljima o ukupno potrebnim i utrošenim, te sredstvima planiranim za financiranje projekata iz proračuna, kredita, granta i drugih izvora.

  Program obuhvata projekte za čije financiranje su, djelimično ili u potpunosti, osigurana sredstva postala efektivna i njihova realizacija je u toku (projekti u provedbi), zatim prioritetne projekte za koje nisu osigurani izvori financiranja u momentu izrade Programa javnih investicija (kandidirani projekti), te one za čije je financiranje pokrenut proces osiguranja sredstava (odobreni projekti).

  PJI služi Vladi FBiH kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, s dugoročnim ciljem njegovog povezivanja s procesom strateškog i proračunskog planiranja. Projekti uključeni u PJI stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u okviru nadležnosti Vlade planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog proračuna, te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju

  Ukupna vrijednost 72 projekta uključena u PJI u trogodišnjem razdoblju je 17.638,09 milijuna KM. Od toga se 10.034,83 milijuna KM odnosi na deset kandidiranih, 6.730,99 milijuna KM na 58 projekta čija je implementacija u toku, te 872,28 milijuna KM na četiri odobrena projekta.

  Ostale odluke, zaključci i izvještaji

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Plan poslovanja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za period od 2022. do 2024. godinu.

  Donesena su četiri rješenja kojim se JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjima nadležnih službi općina Bugojno i Usora.

  Vlada je potvrdila da je JP Međunarodni aerodrom Srajevo d.o.o. Sarajevo dostavilo izvještaj o radu svog Nadzornog odbora za prvi kvartal 2022. godine.

  Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o efektima primjene Odluke Vlade FBiH o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom. Vlada je zadužila ovo federalno ministarstvo da analizira efekata primjene ove odluke i nakon šest mjeseci, te eventualno predloži korekcije i dostavi ih Vladi FBiH kako bi bile upućene Parlamentu FBiH.

  Usvojena je i informacija ovog ministarstva o stanju realizacije Programa tehničko - tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče za period 2019 - 2021. godina.

  Danas je prihvaćen izvještaj o radu Upravnog odbora JU Federalna novinska agencija za period od 1.4.2021. godine do 31.3.2022. godine, te usvojen izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije BiH za 2021. godinu.

  Vlada FBiH je donijela Odluku o raspodjeli dobiti Lutrije BiH za 2021. godinu. Iznos od 673.535 KM raspoređuje se za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi obezbjeđenja neometanog obavljanja djelatnosti u postojećim kapacitetima i potrebnih proširenja sukladno Planu razvoja igara, a na osnovu prijedloga Nadzornog odbora Lutrije BiH. Danas je Vlada, također, usvojila izvještaj o poslovanju za 2021. i dala saglasnost na Plan poslovanja Lutrije BiH za 2022. godinu.

  Vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Ugovora o poslovnoj saradnji između privrednih društava Aluminij d.d. Mostar i Aluminij Industrija d.o.o. Federalno  ministarstvo je zadužila da i dalje prati realizaciju ovog ugovora i u narednih šest mjeseci informiše Vladu Federacije BiH.

  Kadrovska rješenja

  Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti predsjednika Uprave ove banke, kao i za imenovanje Mersihe Slipičević za predsjednicu Uprave, na mandat od četiri godine. Saglasnosti su date i za razrješenje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke FBiH, te za  imenovanje Dalibora Milinkovića za izvršnog direktora za projekte i razvoj i Senije Bubić za izvršnu direktoricu za podršku poslovanju.

  Vlada FBiH je razriješila članove Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije imenovane uime Federacije BiH, zbog isteka mandata, a za vršioce ovih dužnosti, na period od 12 mjeseci, imenovala Suada Omeraševića i Dijanu Tomić.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim sjednicama skupština privrednih društava, uime Vlade FBiH, danas su opunomoćeni Stipo Buljan (UNIS Group d.o.o.), Adnan Mahmutović (Binas d.d. Bugojno) i Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar).