31. ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.6.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 7.7.2022. godine.

Broj 01-02-1-345-01/22
29. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA


Članak 1.


U Zakonu o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - Pročišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 24/86, 33/90, 32/91 i "Službene novine Federacije BiH", br. 14/04, 59/05, 68/05, 81/11 i 25/12), u članku 2. točka 43. u podtočki b) iza naziva naseljenog mjesta"Putovničko Polje", dodaje se novi naziv naseljenog mjesta "Varda".


Članak 2.


Naseljeno mjesto Varda izdvaja se iz naseljenog mjesta Briznik.


Članak 3.


Gradsko vijeće Grada Zenica će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje propise o nazivima i granicama naseljenih mjesta s odredbama ovog zakona.


Članak 4.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.