31. ЗАКОН о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним опћинама

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА И О ИЗМЈЕНАМА У НАЗИВИМА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА У ОДРЕЂЕНИМ ОПШТИНАМА

Проглашава се Закон о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 06.06.2022. године и на сједници Дома народа од 07.07.2022. године.

Број 01-02-1-345-01/22
29. јула 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА И О ИЗМЈЕНАМА У НАЗИВИМА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА У ОДРЕЂЕНИМ ОПШТИНАМА


Члан 1.


У Закону о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама - Пречишћени текст ("Службени лист СРБиХ", бр. 24/86, 33/90, 32/91 и "Службене новине Федерације БиХ", бр. 14/04, 59/05, 68/05, 81/11 и 25/12), у члану 2. тачка 43. у подтачки б) иза назива насељеног мјеста "Путовничко Поље", додаје се нови назив насељеног мјеста "Варда".


Члан 2.


Насељено мјесто Варда издваја се из насељеног мјеста Бризник.


Члан 3.


Градско вијеће Града Зеница ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, ускладити своје прописе о називима и границама насељених мјеста с одредбама овог закона.


Члан 4.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парлaмeнта Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.