30. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 28.6.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 7.7.2022. godine.

Broj 01-02-1-344-01/22
29. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU


Članak 1.


U Zakonu o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), u članku 14. dodaje se druga rečenica koja glasi: "Organ je dužan po službenoj dužnosti pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.".


Članak 2.


Članak 16. mijenja se i glasi:


"Članak 16.
(1) Upravni postupak vodi se na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.
(2) Organ koji vodi upravni postupak osigurava ravnopravnu upotrebu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika.
(3) Ako se postupak ne vodi na jeziku stranke, organ koji vodi postupak dužan joj je omogućiti da prati tijek postupka na svom jeziku. Organ će poučiti stranku odnosno drugog učesnika o mogućnosti korištenja njenog jezika u postupku, a u zapisnik će se zabilježiti da je stranka, odnosno drugi učesnik poučen o tom pravu i njegova izjava u svezi s datom poukom unijet će se u zapisnik.
(4) Stranke i drugi učesnici u postupku koji nisu državljani Federacije Bosne i Hercegovine, a ne znaju jezik na kome se vodi postupak, imaju pravo tijek postupka pratiti preko tumača (prevoditelja).
(5) U upravnom postupku službena pisma su latinica i ćirilica.".


Članak 3.


Iza članka 17. dodaje se novi članak 17a. koji glasi:
"Članak 17a.
(1) Ako je za ostvarenje nekog prava stranke potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka, stranci će se omogućiti da na jedinstvenom upravnom mjestu u organu uprave podnese sve zahtjeve, koji će se po službenoj dužnosti bez odgađanja dostaviti nadležnim organima.
(2) Na jedinstvenom upravnom mjestu stranke i druge zainteresirane osobe mogu dobiti propisane obrasce, obavijesti, savjete i drugu pomoć iz nadležnosti organa uprave.
(3) Prijem zahtjeva stranke na jedinstvenom upravnom mjestu ne utječe na stvarnu i mjesnu nadležnost organa uprave za rješavanje u upravnim i drugim postupcima.
(4) Detaljne uvjete, kriterije i mjerila kojim se određuju jedinstvena upravna mjesta kao i način suradnje nadležnih organa u svezi s postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mjestu propisat će federalni ministar pravde u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.".


Članak 4.


U članku 63. stavak (2), iza riječi "pismeno," dodaju se riječi: "ili u formi elektronske isprave izrađene u skladu s posebnim zakonom,".
Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
"(3) Organi i stranke, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi ako stranke, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje stranke, na to pristanu.
(4) Podnesci podneseni u elektronskoj formi s elektronskim potpisom smatrat će se vlastoručnim potpisom u skladu s posebnim propisima.".


Članak 5.


U članku 64. iza stavka (1), dodaju se novi st. (2), (3), (4), (5) i (6) koji glase.
"(2) Podnesak koji je dostavljen elektronskim putem u skladu s posebnim propisima smatra se dostavljenim u trenutku kad je organ stranci poslao potvrdu o prijemu podneska.
(3) Potvrda o prijemu podneska se stranci dostavlja odmah na isti način na koji je podnesak i dostavljen.
(4) Ako organ koji je primio podnesak iz tehničkih razloga ne može pročitati podnesak u elektronskoj formi o tome će se bez odgađanja elektronskim putem ili na drugi prikladan način obavijestiti podnositelj, koji je dužan ponovno poslati podnesak u ispravnoj elektronskoj formi koja je u upotrebi u tom organu ili ga dostavit, na drugi način. Ako to podnositelj ne učini u ostavljenom roku, smatrat ce se da podnesak nije ni podnesen.
(5) Ako stranka iz tehničkih razloga ne može pročitati podnesak, o tome će odmah obavijestiti organ, koji će izvršiti dostavu podneska na prikladan način.
(6) Elektronski podnesci mogu se predati svakog dana tijekom 24 sata. Smatra se da je takav podnesak pravovremen, ako je do isteka ostavljenog roka primljen u sustav za prijem elektronskih podnesaka.".


Članak 6.


U članku 65. stavak (2) riječi: "ili na usmeno traženje podnositelja" brišu se.


Članak 7.


Članak 67. stavak (3) mijenja se i glasi:
"(3) Kad je podnesak poslan faksom, telegrafski, elektronskim putem ili je primljeno telefonsko priopćenje, pa se posumnja da podnesak nije podnijela osoba čije je ime označeno na tom podnesku, odnosno da ne potječe od osobe koja je pri priopćenju kazala svoje ime, nadležni organ će provesti postupak za utvrđivanje ovih činjenica, pa ako se nedostaci ne otklone, postupit će na način propisan u stavku (2) ovog članka.".


Članak 8.


U članku 80. stavak (2), iza riječi "pošte", dodaje se zarez i riječi: "elektronskim putem".
Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
"(3) Dostavljanje pismena elektronskim putem u skladu s posebnim propisima smatra se izvršenim u trenutku kad je pošiljatelj pismena primio potvrdu iz članka 64. ovog zakona.
(4) Pismeno poslano elektronskim putem, smatra se pravovremenim, ako ga je informacijski sustav za dostavljanje i obavještavanje primio prije isteka predviđenog roka.".
Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (5).


Članak 9.


U članku 136. iza stavka (1), dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Stranka može dati izjavu i putem platforme za video komunikaciju, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.".
Dosadašnji st. (2) i (3) postaju st. (3) i (4).


Članak 10.


U članku 147., iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Usmena rasprava iz stavka (1) ovog članka se može održati i putem platforme za video komunikaciju, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.".


Članak 11.


U članku 158. dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
"(4) Prilikom rješavanja u upravnom postupku ne smije se od stranaka zahtijevati da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi uprave i institucije iz članka (1) stavak (3) ovog zakona vode službene evidencije. Podaci o tim činjenicama pribavljaju se po službenoj dužnosti.".


Članak 12.


U članku 201. stavak (1) u drugoj rečenici riječ "izdati" zamjenjuje se riječju "donijeti". Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Ako se organi ne mogu sporazumjeti o tome tko će donijeti rješenje, tada ga donosi organ koji je zadnji odlučivao o toj upravnoj stvari.".


Članak 13.


U članku 204. stavak (2), u prvoj rečenici, iza riječi "pismeno", dodaju se riječi: "ili u elektronskoj formi, u skladu s posebnim propisima.".
U stavku (3) riječ "Pismeno" briše se.


Članak 14.


Članak 301. briše se.


Članak 15.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.