30. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о управном поступку

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о управном поступку, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 28.06.2022. године и на сједници Дома народа од 07.07.2022. године.

Број 01-02-1-344-01/22
29. јула 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ


Члан 2.


Члан 16. мијења се и гласи:


"Члан 16.
(1) Управнипоступак води се на босанском, хрватском или српском језику.
(2) Орган који води управни поступак осигурава равноправну употребу босанског, хрватског и српског језика.
(3) Ако се поступак не води на језику странке, орган који води поступак дужан је да јој омогући да прати ток поступка на свом језику. Орган ће поучити странку односно другог учесника о могућности кориштења њеног језика у поступку, а у записник ће се забиљежити да је странка, односно други учесник поучен о том праву и његова изјава у вези са датом поуком унијет ће се у записник.
(4) Странке и други учесници у поступку који нису држављани Федерације Босне и Херцеговине, а не знају језик на коме се води поступак, имају право да ток поступка прате преко тумача (преводиоца).
(5) У управном поступку службена писма су латиница и ћирилица.".


Члан 3.


Иза члана 17. додаје се нови члан 17а. који гласи:
"Члан 17а.
(1) Ако је за остварење неког права странке потребно водити више управних или других поступака, странци ће се омогућити да на јединственом управном мјесту у органу управе поднесе све захтјеве, који ће се по службеној дужности без одгађања доставити надлежним органима.
(2) На јединственом управном мјесту странке и друге заинтересоване особе могу добити прописане обрасце, обавијести, савјете и другу помоћ из надлежности органа управе.
(3) Пријем захтјева странке на јединственом управном мјесту не утиче на стварну и мјесну надлежност органа управе за рјешавање у управним и другим поступцима.
(4) Детаљне услове, критерије и мјерила којим се одређују јединствена управна мјеста као и начин сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном мјесту прописаће федерални министар правде у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.".


Члан 4.


У члану 63. став (2), иза ријечи "писмено," додају се ријечи: "или у форми електронске исправе израђене у складу с посебним законом,".
Иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4) који гласе:
"(3) Органи и странке, односно лица овлаштена за заступање странака могу међусобно комуницирати и у електронској форми ако странке, односно лица овлаштена за заступање странке, на то пристану.
(4) Поднесци поднесени у електронској форми с електронским потписом сматрат ће се власторучним потписом у складу са посебним прописима.".


Члан 5.


У члану 64. иза става (1), додају се нови ст. (2), (3), (4), (5) и (6) који гласе:
"(2) Поднесак који је достављен електронским путем у складу са посебним прописима сматра се достављеним у тренутку кад је орган странци послао потврду о пријему поднеска.
(3) Потврда о пријему поднеска се странци доставља одмах на исти начин на који је поднесак и достављен.
(4) Ако орган који је примио поднесак из техничких разлога не може прочитати поднесак у електронској форми, о томе ће се без одгађања електронским путем или на други прикладан начин обавијестити подносилац, који је дужан поновно послати поднесак у исправној електронској форми која је у употреби у том органу или га доставити на други начин. Ако то подносилац не учини у остављеном року, сматрат ће се да поднесак није ни поднесен.
(5) Ако странка из техничких разлога не може прочитати поднесак, о томе ће одмах обавијестити орган, који ће извршити доставу поднеска на прикладан начин.
(6) Електронски поднесци могу се предати сваког дана у току 24 сата. Сматра се да је такав поднесак благовремен, ако је до истека остављеног рока примљен у систем за пријем електронских поднесака.".


Члан 6.


У члану 65. став (2) ријечи: "или на усмено тражење подноситеља" бришу се.


Члан 7.


Члан 67. став (3) мијења се и гласи:
"(3) Кад је поднесак послан факсом, телеграфски, електронским путем или је примљено телефонско приопћење, па се посумња да поднесак није поднијела особа чије је име означено на том поднеску, односно да не потиче од особе која је при телефонском приопћењу казала своје име, надлежни орган ће провести поступак за утврђивање ових чињеница, па ако се недостаци не отклоне, поступиће на начин прописан у ставу 2. овог члана.".


Члан 8.


У члану 80. став (2), иза ријечи "поште", додаје се зарез и ријечи: "електронским путем".
Иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4) који гласе:
"(3) Достављање писмена електронским путем у складу са посебним прописима сматра се извршеним у тренутку кад је пошиљалац писмена примио потврду из члана 64. овог закона.
(4) Писмено послано електронским путем, сматра се благовременим, ако га је информациони систем за достављање и обавјештавање примио прије истека предвиђеног рока.".
Досадашњи став (3) постаје став (5).


Члан 9.


У члану 136. иза става (1), додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Странка може дати изјаву и путем платформе за видео комуникацију, уколико постоје техничке могућности.".
Досадашњи ст. (2) и (3) постају ставови (3) и (4).


Члан 10.


У члану 147., иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Усмена расправа из става (1) овог члана се може одржати и путем платформе за видео комуникацију, уколико постоје техничке могућности.".


Члан 11.


У члану 158. додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Приликом рјешавања у управном поступку не смије се од странака захтијевати да прибављају увјерења и друге јавне исправе о чињеницама о којима органи управе и институције из члана (1) став (3) овог закона воде службене евиденције. Подаци о тим чињеницама прибављају се по службеној дужности.".


Члан 12.


У члану 201. став (1) у другој реченици ријеч "издати" замјењује се ријечју "донијети".
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Ако се органи не могу споразумјети о томе ко ће донијети рјешење, тада га доноси орган који је задњи одлучивао о тој управној ствари.".


Члан 13.


У члану 204. став (2), у првој реченици, иза ријечи "писмено", додају се ријечи: "или у електронској форми, у складу са посебним прописима.".
У ставу (3) ријеч "Писмено" брише се.


Члан 14.


Члан 301. брише се.


Члан 15.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације
Томислав Мартиновић, с. р.