297. sjednica Vlade FBiH

 • 30.12.2021.


 • 297. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

  UTVRĐEN PRIJEDLOG PRORAČUNA FBiH ZA 2022. GODINU

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2022. godinu u iznosu od  5.535.108.213 KM i veći je za 53,8 milijuna KM u odnosu na 2021. godinu.

  Strukturu predloženog Proračuna za 2022. godinu karakterizira rast poreznih prihoda, posebno iz doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te od neizravnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava. Povoljna situacija s revidiranim projekcijama prihoda, kao i manje planirani izdaci, pogodovali su značajnom smanjenju planiranih primitaka u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu. 

  Dakle, ukupni prihodi od poreza projicirani u Proračunu za 2022. godinu iznose 3.947,6 milijuna KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 441,5 milijuna KM ili 13 posto. Posebno se to odnosi na prihode koji se prikupljaju iz doprinosa za MIO, koji su planirani u iznosu od 2.219 milijuna KM, te prihode od neizravnih poreza s jedinstvenog računa od 1.661,6 milijuna KM. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 920 milijuna KM.

  Na strani rashoda i izdataka su izdaci za materijal, sitni inventar i usluge povećani za 41,5 milijuna KM u odnosu na 2021. godinu, a u okviru ovoga se najznačajnije povećanje od 30 milijuna KM odnosi na nabavku cjepiva protiv COVID-19. 

  Tekući transferi i drugi tekući rashodi su za 2022. planirani u iznosu od 3.695,1 milijuna KM i veći su za jedan posto u odnosu na 2021. godinu. Pojedinačnim pregledom ekonomskih kodova tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima na razdjelu Federalnog ministarstva kulture i sporta ističu se transferi za kinematografiju, za sport od značaja za FBiH i transfer Fondaciji za bibliotetičku djelatnost, koji su planirani u ukupnom iznosu od 7,2 milijuna KM. Također, na razdjelu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti planiran je novi transfer za završetak izgradnje zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku od pet milijuna KM. 

  U okviru tekućih transfera pojedincima na transferima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - Tekući transferi pojedincima - Zakon o podršci o obitelji s djecom u Federaciji BiH planiran je u iznosu od 32,5 milijuna KM za isplatu dječijeg doplatka iz federalnog proračuna. Transfer Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je povećan za šest milijuna KM, od čega je, u okviru kapitalnog transfera za sufinanciranje projekata u regiji Srebrenica, planirana i posebna stavka od 1.000.000 KM za financiranje Memorijalnog centra Srebrenica. Pored navedenog, na razdjelu Federalnog zavoda MIO planirano je povećanje sredstava na transferu za isplatu mirovina u iznosu od 102,3 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu. Nastavljena je praksa podrške kroz subvencije javnim poduzećima kao što su Željeznice FBiH, aerodromi, te za uvezivanje radnog staža, kao i prema Elektroprivredi BiH po osnovu subvencija troškova električne energije. Pored izravnih subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima, podsticaja za poljoprivredu i veterinarstvo čija je dodjela planirana kroz programe utroška sredstava, one su planirane i za uvezivanje radnog staža, te regresiranje kamata - Garantni fond. 

  Planiranjem sredstava za nabavku robnih rezervi u ukupnom iznosu od 20 milijuna KM, Vlada ima namjeru da, u slučajevima potrebe, intervenira kroz set mjera kojima bi se stabilizirao eventualni rast cijena osnovnih životnih namirnica te sufinancirala proljetna sjetva pšenice i izvršio otkup jesenje žetve u FBiH.

  U dijelu kapitalnih transfera, koji su u Proračunu Federacije BiH za 2022. godinu planirani u ukupnom iznosu od 300 milijuna KM, što je povećanje od 32 posto u odnosu na 2021. godinu, najveće povećanje se odnosi na kapitalne transfere javnim poduzećima. Najznačajniji transferi su za izgradnju autocesta i brzih cesta 229,3 milijuna KM (83 posto više u odnosu na 2021. godinu), za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture pet milijuna KM, za unaprjeđenje zračnog prometa Federacije BiH šest milijuna KM, te 19,7 milijuna KM za JP Aerodrom Bihać. 

  Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 105,0 milijuna KM, što je za 18,4 milijuna KM manje u odnosu na sredstva planirana u 2021. godini. 

  Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2022. godinu, kojim su utvrđeni prioriteti, među kojima se ističu servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga, isplata mirovina, transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja, te neratne invalidnine i naknade za civilne žrtve rata.


  Federalna vlada je, također, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH. Kako je obrazloženo, glavni razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona je uvođenje, odnosno postavljanje temelja za programsko budžetiranje i njegovu implementaciju na nivou Federacije BiH i kantona, jačanje organizacijskih okvira, razvoj detaljne strukture budžetskih, definisanje ciljeva pojedinačnih programa, kao i osiguranje budžeta na temelju rezultata vladinih politika i gornje granice rashoda kako je navedeno u Dokumentu okvirnog budžeta FBiH. Također, definisano je višegodišnje kapitalno ulaganje, prenos neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja. Propisana je postojeća državna potpora, odnosno dodjela sredstava u obliku subvencija (grantova) i drugih vrsta javnih rashoda i druge vrste pomoći u skladu sa Zakonu o sistemu državne potpore u BiH i podzakonskim aktima. Uz to, odredbe Zakona o budžetima sada su usklađene sa odredbama drugih federalnih propisa, kao što su Zakon o unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru, Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru i Zakon o Trezoru.

  Sva tri danas utvrđena prijedloga upućena su Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku.

  UREDBA O METODOLOGIJI IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE 

  Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu kojom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće. 

  Najniža plaća u smislu ove uredbe je najniži mjesečni iznos plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, a utvrđuje se u neto iznosu.  U iznos najniže plaće ne ulaze uvećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Najniža plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom vremenu. 

  Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55 posto prosječne mjesečne neto plaće u FBiH. Vlada Federacije BiH će odlukom, u skladu s članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plaće za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plaće se primjenjuje na plaću za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine, a nakon toga se usklađuje jednom godišnje u rokovima i na način propisan uredbom. 

  Pravo na najnižu plaću, utvrđenu prema odredbama ove uredbe, imaju svi radnici koji rade u Federaciji, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti najnižu plaću samo u slučaju kada je plaća radnika po kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i ugovoru o radu, niža od najniže plaće utvrđene ovom uredbom. 

  Poslodavac ne može koristiti najnižu plaću koju utvrđuje Vlada ovom uredbom, niti najnižu satnicu koja bi se izračunala na osnovu najniže plaće, kao ni bilo koju obračunsku jedinicu koja bi se izvela na osnovu utvrđene najniže plaće, za obračun plaće, naknade ili bilo kojeg drugog davanja radniku čija je plaća viša u odnosu na najnižu plaću, utvrđenu ovom uredbom. 

  Najniža plaća za narednu kalendarsku godinu se usklađuje do kraja tekuće godine, na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za period januar - septembar, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Najkasnije do 31. decembra tekuće godine, Vlada odlukom usklađuje visinu najniže plaće za narednu godinu, što će prvi put biti izvršeno za 2023. godinu, a nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. U slučaju da Vlada ne postigne dogovor nakon konsultacija sa ESV-om, minimalna plaća za narednu godinu ne može biti niža od iznosa koji je bio utvrđen odlukom za prethodnu godinu. 

  U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da bi najniža plaća, utvrđena u skladu sa ovom uredbom, u 2022. godini iznosila 543 KM neto (55 posto od 987 KM - prosječne neto plaće u periodu januar - septembar 2021. godine). Ovakvom uredbom štiti se socijalna sigurnost radnika, pojednostavljen je poslodavcu obračun iznosa najniže plaće jer se iznos najniže plaće utvrđuje odlukom Vlade u tekućoj godini i primjenjuje se u cijeloj narednoj godini, za razliku od dosadašnjeg načina utvrđivanja najniže plaće posebno za svaki mjesec, ovisno o broju radnih sati tog mjeseca. Kao prednost istaknut je i pojednostavljen sistem nadzora Porezne uprave FBiH kao i nadležnih inspekcija.

  IZJAŠNJENJE O  INICIJATIVI ZA DAVANJE AUTENTIČNOG TUMAČENJA

  Federalna vlada se danas izjasnila o zaključku Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 6.12.2021. godine, a koji se odnosi na inicijativu Udruženja banaka BiH za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o visini stope zatezne kamate.

  U izjašnjenju Vlade je navedeno da se, u skladu s propisima o visini stope zatezne kamate koji su bili važeći za određeni period njenog obračuna, odnosno na zakašnjela neplaćena novčana dugovanja iz perioda prije 14.3.2020. godine, zatezna kamata obračunava po stopi 12 posto godišnje do dana stupanja na snagu Zakona (14.3.2020. godine). 

  Nakon tog dana vrši se obračun zateznih karnata po stopi 10 od posto godišnje do trenutka isplate novčane obaveze, s tim da ukupan iznos obračunate i isplaćene zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.

  INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI

  Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 27.12.2021. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 30.12.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

  Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a. 

  Vladama kantona preporučeno je da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19“ uvedu Pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab FMZ-a.

  Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

  Ovaj štab zadužen je da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

  Krizni štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije. 

  U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa. 

  U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u  51. sedmici u odnosnu na prethodnu zabilježen rast broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19, sedmodnevne incidence i broja pacijenata na respiratoru. U padu je ukupan broj hospitaliziranih pacijenata i smrtnih slučajeva.

  Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 102 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u Bosansko-podrinjskom, Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnoherecegovačkom i Posavskom kantonu. 

  Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 1.056.531 vakcina protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 535.365 (29,73 posto), na drugu 492.789 (27,37 posto), te na treću 28.377 (1,58 posto).

  U informaciji je navedeno i da je ovaj praznični period krajem godine, povezan s društvenim okupljanjima, putovanjima i međugeneracijskim miješanjem vodi dodatnom riziku od širenja Delta varijante i pojave i širenja Omicron varijante virusa. Prioritet treba biti povećanje obuhvata imunizacijom osoba koje nisu još vakcinisane, svih dobnih skupina, naročito ranjivih, starijih osoba i zdravstvenih radnika.

  ZA DVIJE USTANOVE SOCIJALNOG ZBRINJAVANJA UKUPNO 500.000 KM

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usvojila Program utroška sredstava za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH.

  Riječ je o iznosu od 500.000 KM, a svrha ovog programa je podrška sistemu socijalnih usluga kroz stvaranje uslova za neometano redovno funkcionisanje dvije ustanove socijalne zaštite na nivou Federacije BiH. Od odobrenog ukupnog iznosa, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo namijenjeno je 370.000 KM, a Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški 130.000 KM.

  Sredstva su raspodijeljena na osnovu iskazane potrebe za dodatnim finansiranjem usljed pogoršane finansijske situacije, pada prihoda i pogoršanog stanja uzrokovanog pandemijom COVID-19.

  UTVRĐENA LISTA LIJEKOVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela Odluku kojom je utvrdila Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH (Federalna lista lijekova), kao i cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova. 

  Federalna lista lijekova sastavni je dio ove odluke i čine je dvije liste. 

  Na A listi je 185 lijekova sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantona u cijeni lijeka od 100 posto, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati neposredno učešće osiguranika u nabavci prema Odluci o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava, kao i kantonalnim odlukama iz ove oblasti.

  B listu čini 91 lijek sa sudjelovanjem zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona u skladu s finansijskim mogućnostima kantona, a u koju nisu uključeni ampulirani lijekovi. 

  Federalna lista lijekova sačinjena je u skladu s Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji BiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova s listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova.  

  Obavezni podaci o lijekovima u Federalnoj listi lijekova su šifra lijeka u skladu sa anatomsko-terapijsko-hemijskom klasifikacijom lijekova, internacionalno nezaštićeno ime lijeka, farmaceutski oblik i jačina lijeka, originalno pakovanje lijeka, te medicinske indikacije, režim propisivanja i izdavanja lijeka, veleprodajna cijena lijeka za svaki farmaceutski oblik i jačinu lijeka za originalno pakovanje po kojoj će se lijek prometovati u FBiH.

  Federalna lista lijekova obavezna je za sve kantone. A Federalna lista lijekova obavezno je sadržana u listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kantona (pozitivna lista lijekova kantona), dok Federalna B lista lijekova može biti sadržana u pozitivnoj listi lijekova kantona samo ukoliko su na pozitivnu listu lijekova kantona uključeni svi generički nazivi lijekova iz Federalne A liste sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantona u cijeni lijeka od 100 posto, i ako su osigurana finansijska sredstva u kantonu za finansiranje Federalne B liste koja se uključuje u pozitivnu listu lijekova kantona.

  Cijene lijekova utvrđene Federalnom listom lijekova su obavezujuće za proizvođače lijekova, zastupnike stranih proizvođača lijekova, veleprometnike lijekova, zavode i zdravstvene ustanove.

  Kantoni su dužni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, usaglasiti sadržaj pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom lijekova.

  Lista esencijalnih lijekova u BiH, koja predstavlja minimum lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i koju donosi Vijeće ministara BiH svake druge godine, u skladu sa Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, nakon stupanja na snagu, bit će uključena u Federalnu listu lijekova.

  ZA UVEZIVANJE STAŽA ZA 32 RADNIKA VIŠE OD 650.000 KM

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, odobrila izdvajanje ukupno 650.884,46 KM za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO  za 32 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

  Od toga se na Agrokomerc d.d. Velika Kladuša odnosi 494.307,36 KM za 21 radnika, na PS Vitezit d.o.o. Vitez - u stečaju, 156.577,10 KM za jedanaest radnika.

  O FINANSIJSKIM KONSOLIDACIJAMA AGROKOMERCA I BINASA

  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o produženju postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša. Ovom odlukom odobrava se produženje postupka finansijske konsolidacije ovog privrednog društva, s većinskim učešćem državnog kapitala. 

  Postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2023. godine.

  Odobreni postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja ovog privrednog društva, nastalih zaključno do 31.12.2019. godine, u ukupnom iznosu od 77.968.991 KM, a na osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza (s kamatama) isključujući porez na dodatnu vrijednost, isporučenu vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge, te dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge, kao i dugovanja prema zaposlenicima, a u skladu sa Elaboratom opravdanosti provođenja postupka finansijske konsolidacije od 13.12.2021. godine.

  Izmirenje ovih dugovanja privredno društvo Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, izvršit će na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, ZZO Unsko-sanskog kantona, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Službom za zapošljavanje USK, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

  Ova odluka primjenjivat će se od 1.1.2022. godine.

  Vlada je danas prihvatila i informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji postupka finansijske konsolidacije Agokomerca za period februar - juli 2021. godine.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH odobrila je produženje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Binas d.d. Bugojno, koja ne može trajati duže od 31.12.2023. godine. 

  Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 12.032.962,52 KM, po osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, dugovanja prema zaposlenicima i dobavljačima, te za vodu, struju, plin i ostale komunalne usluge.

  SAGLASNOST NA VELEPRODAJNU CIJENU PRIRODNOG GASA

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.1.2022. godine, koja iznosi 665 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,665 KM/Sm3.

  U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

  Zahtjev za novu cijenu podnio je Energoinvest d.d. Sarajevo, a na njega je, nakon analiziranja, mišljenje dalo Federalno 
  ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

  Danas je, ujedno, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, produženo važenje utvrđene privremene tarife za Operatora transportnog sistema do 31.12.2022. godine.

  PRODUŽENO SUBVENCIONIRANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 30.6.2022.

  Izmjenom postojeće Odluke, Vlada FBiH je do 30.6.2022. godine produžila provođenje mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

  Naime, osnovnom Odlukom iz 2011. godine je precizirano da će se subvencije iskazivati na računima za utrošenu električnu energiju, počevši od 1.8.2011. godine i do kraja 2012. godine, ili do roka kojeg Vlada Federacije BiH naknadno odredi. To Vlada periodično i čini.

  ZA NASTAVAK OBNOVE SABORNE CRKVE U MOSTARU 120.000 KM

  Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2021. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH u iznosu od 120.000 KM.  

  Ova sredstva su odobrena u svrhu sufinansiranja nastavka obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru.

  Prije dnošenja ove odluke, Federalna vlada je prihvatila informaciju o molbi Srpske pravoslavne crkve - Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska - Srpska pravoslavna crkvena opština mostarska, za finansijsku pomoć za nastavak obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, sa inicijativom za izdvajanje sredstava s pozicije Tekuće rezerva Budžeta FBiH za 2021. godinu. 

  Inače, u molbi za pružanje pomoći, izražena je zahvalnost na svemu što je Vlada FBiH do sada učinila na podršci obnovi Saborne crkve. Do sada su na ovom objektu završeni grubi građevinski radovi, a predstoji unutarnje malterisanje i drugi unutarnji radovi.

  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Vlada FBiH je na današjoj sjednici usvojila Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH (AF- dodatno finansiranje) za period juli - septembar 2021. godine.  Također, danas je usvojen i Izvještaj o provedbi i završetku projekta Energetska efikasnost u BiH - BEEP. 

  Prihvaćen je Izvještaj o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju infrastrukture prostornih podataka za 2021. godinu. 

  Federalna vlada je prihvatila Informaciju o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem na dan 30. septembar 2021. godine, te zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da kontinuirano prati efekte zapošljavanja i održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika sredstava svih kreditnih linija. 

  Danas su prihvaćeni planovi rada za 2022. godinu Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, te Federalnog zavoda za poljoprivredu.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada FBiH donijela je danas odluke o poništenju ranije raspisanog i o raspisivanje novog javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o. Također, za vršioca dužnosti predsjednika NO Filmskog centra Sarajevo imenovan je Marko Mikulić, a za v.d. članova Izudin Bajrović i Adnan Džindo.

  Za predstavnike Vlade FBiH u pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine imenovani su Medina Dudo i Ekrema Kasum. Članovi ovog tima zaduženi su za pregovaranje o zaključivanju svakog pojedinačnog sporazuma / ugovora /  konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zatim na implementaciju aktivnosti proizašlih iz članstva BiH u Inkluzivnom okviru za BEPS i u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe.

  Vlada je donijela Rješenje o postavljenju Vedada Demira za direktora Federalnog zavoda za geologiju.

  Data je prethodna saglasnost Skupštini UNIS Ginexa d. d  Goražde za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje Sedada Dedića i Alema Omerhodžića za članove Nadzornog odbora, na period do isteka mandata člana Nadzornog odbora koji je imenovan prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

  Zbog isteka mandata na koji su imenovani, zaključno s 31.12.2021. godine, Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti direktore i zamjenike direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH. Za  nove direktore ovih ustavnova su, na period od četiri godine, postavljeni Redžo Kahrić (KPZ Zenica), Marijo Marić (KPZ Mostar), Ivo Ivkić (KPZ Orašje), Faruk Zubčević (KPZ Sarajevo), Emil Velte (KPZ Busovača) i Jasmin Omerbegović (KPZ Tuzla). Novi zamjenici direktora su Ivica Dujmović (KPZ Zenica), Mujo Trebović (KPZ Mostar), Nevad Ahmetović (KPZ Orašje), Mladen Krpan (KPZ Sarajevo), Semir Mekić (KPZ Busovača) i Božo Antunović (KPZ Tuzla). Direktoru KPZ Bihać mandat još nije istekao, a za njegovog  novog zamjenika imenovan je Franjo Jurić.

  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o.) i Jadranko Puljić (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar).