28. ЗАКОН о измјени Закона о цестовном пријевозу Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о измјени Закона о друмском превозу Федерације Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 27.04.2022. године и на сједници Дома народа од 26.05.2022. године.

Број 01-02-1-265-01/22
03. јуна 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.


У Закону о друмском превозу Федерације Босне и Херцеговине (,,Службене новине Федерације БиХ", бр. 28/06, 2/10 и 57/20), у члану 9. у ставу 2. у алинеји 1. ријечи: "за занимање возач моторног возила" се бришу.


Члан 2.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у,,Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједaвaјући
Предстaвничког домa
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједaвaјући
Дома народа
Пaрлaментa федерaције БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.