28. ZAKON o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 27.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 26.5.2022. godine.

Broj 01-02-1-265-01/22
03. lipnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH", br. 28/06, 2/10 i 57/20), u članku 9. u stavku 2. u alineji 1. riječi: "za zanimanje vozač motornog vozila" se brišu.


Članak 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u,,Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.