277. sjednica Vlade FBiH

 • 19.08.2021.


 • 277. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
   
  DVA TRANSFERA ZA PRIPADNIKE BRANITELJSKE
  POPULACIJE POVEĆANA ZA UKUPNO 3.000.000 KM
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela odluke o povećanju za ukupno 3.000.000 KM dva transfera planirana ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a namijenjenih za pomoć pripadnicima braniteljskih populacija.
   
  Tako je transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija povećan sa 600.000 KM na 2.100.000 KM, a dodatni iznos je osiguran unutrašnjom preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
   
  Odluku o povećanju ovog transfera Vlada je donijela imajući u vidu povećan broj zahtjeva za troškove sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija.
   
  Sa 1.500.000 KM na 3.000.000 KM povećana je i vrijednost transfera za pomoć u Iiječenju boraca. Dodatna sredstva su, također, osigurana preraspodjelom unutar resornog federalnog ministarstva. I ova odluka je donesena zbog povećanog broja zahtjeva za pomoć u Iiječenju pripadnika branilačkih populacija (demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i porodica poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida, porodica umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodica umrlih demobiliziranih branilaca).
   
  ZATRAŽENO IZVRŠAVANJE UGOVORNIH OBAVEZA ZA IZGRADNJU TUNELA HRANJEN
   
  Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o implementaciji projekta izgradnje brze ceste Prača - Goražde, dionica tunel Hranjen.
   
  Naložila je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao implementatoru ovog projekta, da u roku od 15 dana poduzme sve potrebne aktivnosti u svrhu izvršavanja obaveza izvođača radova prema važećem potpisanom ugovoru za radove od 22.9.2018. godine.
   
  Vlada je zadužila Nadzorni odbor i Upravu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da joj, u istom roku, dostavi izvještaj o realizaciji ugovorenih obaveza obje ugovorne strane, naročito u pogledu izvedenih radova po situacijama i izvršenog plaćanja i utvrdi da li je vršen kvalitetan nadzor. Izvještaj mora posebno sadržavati pokazatelje da li izvršena plaćanja odgovaraju vrijednosti izvršenih radova u skladu sa ugovorom od 22.9.2018. godine.
   
  Autocestama FBiH je naloženo i da, također u roku od 15 dana, pripreme detaljnu dokumentaciju o načinu izvođenja neugovorenih i završnih radova u tunelu Hranjen i realnu procjenu troškova potrebnih za završetak i puštanje prometa kroz ovaj tunel.
   
  Inače, prema podacima koje su Autoceste FBiH dostavile na zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, zaključno s krajem juna 2021. godine je iskopano i podgrađeno 2.035 metara glavne, te 1.833 metar servisne tunelske cijevi, pet pješačkih poprečnh veza kao i jedna poprečna veza za prolaz interventnih vozila, te dvije parkirne niše. U odnosu na projektovanu dužinu tunela od 5.480 metara, iskopano i podgrađeno je 37,1 posto glavne tunelske cijevi i 33,4 posto servisne. Što se tiče poprečnih veza, realizacija je 28,5 posto, a parkirne niše sa 20 posto.
   
  IZMJENE I DOPUNA UREDBE O ORGANIZACIJI
  I REGULACIJI SEKTORA GASNE PRIVREDE
   
  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je izmijenila i dopunila Uredbu o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede. U obrazloženju Federalnog ministarstva navedeno je da su predložene izmjene i dopune Uredbe bile potrebne kako bi se nedvosmisleno definisao Energoinvest d d. Sarajevo kao snabdjevač prirodnim gasom, a BH Gas d.o.o. Sarajevo kao operator transportnog sistema.
   
  Kako je obrazloženo, od stupanja na snagu Uredbe (22.11.2007. godine) snabdijevanje FBiH prirodnim gasom bilo je uredno i svi učesnici u gasnom sektoru su planirali i poduzimali potrebne mjere sve do momenta najave i zvanične obavijesti Gazprom Export LLC-a da će se isporuka prirodnog plina za Federaciju BiH od 1.4.2021. godine vršiti putem tzv. Turskog toka, odnosno da će biti preusmjerena s dosadašnjeg mjesta isporuke Beregovo (na mađarsko-ukrajinskoj granici) na DAP Zvornik (na srbijansko-bosanskohercegovačkoj granici).
   
  Zbog dijametralno različitih stavova uprava BH Gasa i Energoinvesta o posljedicama funkcionalnih promjena pravaca i snabdijevanja, te različitog tumačenja odredbi Uredbe, posebno kada je riječ o poslovima snabdijevanja gasom, došlo se do situacije da je ugrožena sigurnost snabdijevanja Federacije BiH prirodnim gasom, uz međusobno optuživanje kompanija, što je rezultiralo štetnim posljedicama i sudskim sporovima.
   
  U takvoj situaciji Vlada FBiH je u više navrata analizirala nastalu problematiku snabdjevanja prirodnog gasa i shodno tome donosila i odgovarajuće zaključke, čime je održana isporuka prirodnog gasa. Međutim, nastala situacija nije prevaziđena niti je dala pozitivne naznake za njeno rješavanje. Stoga je resorno ministarstvo predložilo Vladi FBiH izmjene i dopunu Uredbe.
   
  POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA
   
  Vlada FBiH danas je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za prvih šest mjeseci ove godine. Ukupno ostvareni prihodi Proračuna FBiH su iznosili 2.212,7 milijuna KM, što je 40 posto planiranog za 2021. godinu, te 100 posto ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
   
  Prema glavnim kategorijama, ostvareni su porezni prihodi (porez na dobit, prihodi od neizravnih poreza i doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje) u iznosu od 1.816,5 milijuna KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali) od 187,4 milijuna KM, primljeni tekući transferi iznose 3,2 milijuna KM, a primici od financiranja 205,7 milijuna KM.
   
  Pozitivna činjenica jeste da prihodi od neizravnih poreza, te doprinosi za MIO, koji predstavljaju 89 posto ukupno ostvarenih prihoda, bilježe rast, kako u odnosu na idealni plan za šest mjeseci tako i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što ukazuje da se gospodarstvo polako stabilizira. Prihodi od doprinosa za MIO su, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći za devet posto, dok su prihodi od PDV-a koji pripadaju Federaciji BiH veći za 12 posto.
   
  Ukupno obračunati rashodi i izdaci, za prvo polugodištre 2021. godine iznose 2.151,4 milijuna KM, što je 39 posto u odnosu na planirani Proračun Federacije BiH. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.926,4 milijuna KM, što je 90 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem razdoblju. Na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti zabilježen je rast u iznosu od 28 milijuna KM.  Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava od 1.407,5 milijuna KM utrošen je na socijalna davanja.
   
  Kada je riječ o redovnim mjesečnim transferima, za isplatu mirovina izdvojeno je 1.133 milijuna KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret mirovina iznosili su 13,2 milijuna KM, transfer za civilne žrtve rata je bio 12 milijuna KM, za vojne invalidnine 130,2 milijuna KM, za egzistencijalne naknade za razvojačene branitelje 20,6 milijuna KM, za dobitnike ratnih priznanja 7,5 milijuna KM, te za civilne invalidnine 67,6 milijuna KM.
   
  Za Federalni zavod za zapošljavanje iz sredstava IBRD-a za projekt zapošljavanja izdvojeno je 6,1 milijuna KM. Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno je izdvojeno 49 milijuna KM. Kad su u pitanju subvencije javnim poduzećima, od ukupno planiranih 53,9 milijuna KM, u prvih šest mjeseci 2021. godine realizirano je 20,5 milijuna KM, što je 38 posto planiranih sredstava.
   
  Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima realizirane su u iznosu od 22,2 milijuna KM, a odnose se na poticaje za poljoprivredu.
   
  KVARTALNO IZVJEŠĆE O DUGU
   
  Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH sa izvješćem o dugu za drugi kvartal 2021. godine.

  U ovom razdoblju isplaćeno je ukupno 139.038.137,90 KM duga, od čega je 90,0s posto glavnice, a 9,94 posto troškovi kamata i taksi. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga, realizacija u drugom kvartalu je iznosila 93,89 posto.
   
  Vanjski dug je na koncu drugog kvartala 2021. godine iznosio 5.076.799.986 KM ili 3.085.799.162 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga, izražen u domaćoj valuti, manji je nego u proteklom kvartalu za 57.386.982 KM, a izražen u dolarima veći za 3.706.484 dolara.
   
  Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je na dan 30.6.2021. godine iznosio 875.358.999 KM (532.035.746 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 1,63 posto.
   
  Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH je iznosio 5.952.158.985 KM ili 3.617.863.077 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 0,7 posto, odnosno za 42.542.604 KM.
   
  Kvartalno izvješće o dugu za drugi kvartal 2021. godine bit će objavljeno na web stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljeno Parlamentu FBiH radi informiranja.
   
  O STANJU U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U PROŠLOJ GODINI
   
  Federalna vlada je utvrdila izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede (tzv. Zeleni izvještaj) u Federaciji BiH za 2020. godinu, s prijedlogom preporuka, koji će biti dostavljen na prihvaćanje Parlamentu Federacije BiH.
   
  Lani je na ime podrški u ovom sektoru odobreno ukupno 83.547.847,09 KM. Od toga se na podrške za biljnu proizvodnju odnosi 10.533.099,95 KM, a za animalnu 55.241.822,95 KM.
   
  Za ruralni razvoj je izdvojeno 11.529.488,92 KM, a za ostale novčane podrške 5.955.637,40 KM.
   
  Inače, u Federaciji BiH su lani bila registrovana 81.584 poljoprivredna gazdinstva. Od toga je 77.988 porodičnih gazdinstava, a 3.596 pravnih subjekata i obrta.
   
  Registrovanih članova porodičnih poljoprivrednih gazdinstava bilo je 149.997, a zaposlenih u pravnim subjektima i obrtima 21.400.
   
  Ukupna površina registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je iznosila 118.113,55 hektara.
   
  Vlada FBiH je prihvatila i informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2020 godini, s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda.
   
  Kako je u informaciji navedeno, bez obzira što je svake godine sve veći asortiman izvoznih prehrambenih proizvoda, kao i tržišta na koja se plasiraju, ipak je uvoz gotovo skoro svih ovih proizvoda veći od izvoza. Grane u kojima je izvoz veći od uvoza su industrija mlijeka (pokrivenost uvoza izvozom 166 posto) i pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa (pokrivenost 402,36 posto).
   
  U 2020. godini povećana je iskorištenost kapaciteta u odnosu na 2019. godinu u mlinskoj industrija za 1,48 posto, preradi mlijeka za 1,82 posto, preradi mesa za 3,24 posto i proizvodnji keksa i vafla za 1,37 posto.
   
  Ukupna proizvodnja mesa i mesnih prerađevina u prošloj godini je ostala na istom nivou kao i 2019. godine. Proizvodnja mliječnih proizvoda je povećana za deset posto u 2020. godini, konzumnog mlijeka za 23 posto i polutvrdog sira za jedanaest posto.
   
  Iz FBiH je u 2020. godini izvezeno poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 441.735.939 KM, što je za 75.310.496 KM, odnosno 18 posto više nego godinu ranije. Uvoz je iznosio 1.952.398.223 KM, što je za 68.168.451 KM, odnosno četiri posto manje nego 2019. godini. Učešće Federacije BiH u uvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Bosne i Hercegovine je 63,4 posto, a u izvozu oko 48,6 posto.
   
  O EFEKTIMA DODIJELJENIH POTICAJA PODUZETNIŠTVU
   
  Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu.
   
  Zbog problema u poslovanju nastalih pojavom pandemije COVID-19, zaključila je danas Vlada, neće biti izricana mjera zabrane pristupa sredstvima poticaja Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za korisnike poticajnih sredstava koji nisu ispunili obavezu upošljavanja novih djelatnika u skladu sa potpisanim ugovorom.
   
  Inače, Odlukom Vlade FBiH o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta bio je određen iznos od 8.071.280 KM za realizaciju jedanaest projekata.
   
  Tako je za poticaje inovatorima - pojedincima izdvojeno 34.419,75 KM, za poticaje udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama 99.178,50 KM, za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture 99.469,45 KM, a za tehničko usklađivanje 128.039 KM.
   
  Daljnjih 185.073,56 KM je iznos poticaja opstanku tradicionalnih i starih obrta, 518.375,90 razvoju vezanih i posebnih obrt, te 883.402,94 KM novoosnovanim subjektima malog i srednjeg poduzetništva.
   
  Za jačanje konkurentnosti MSP-a izdvojeno je 1.301.168,46 KM, za pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva 170.000 KM, za izgradnju poduzetničkih zona 4.310.186,76 KM, te za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 227.000 KM.
   
  INFORMACIJA O IZVOZU OPASNOG OTPADA
   
  Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH za 2020. godinu, koja će biti dostavljena Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kao centralnom kontakt mjestu za Bazelsku konvenciju u BiH.
   
  Nakon što su privredni subjekti dobili saglasnosti država uvoza i tranzita, Federalno ministarstvo je izdalo konačne saglasnosti za izvoz opasnog otpada iz BiH/FBiH, te su na tom osnovu privredni subjekti u 2020. godini prikupili i izvezli 5.710,75 tona opasnog otpada. Ove količine su iznad godišnjeg prosjeka izvezenih količina iz 2018. i 2019. godine od 5.643,82 tone.
   
  Najveće količine opasnog otpada - otpadni olovni akumulatori - izvezla je Modernizacija d.o.o. Gradačac u Republiku Srbiju u količini od 2.466,90 tona, potom slijedi izvoz otpadnih olovnih akumulatora C.I.A.K. d.o.o. Grude u Republiku Sloveniju od 1.571,41 tona. Ostali opasni otpad izvezen je i zbrinut na ekološki prihvatljiv način, u skladu sa odredbama Bazelske konvencije, u zemlje Evropske unije, kao što su Austrija, Slovenija, Njemačka i Hrvatska.
   
  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u 2020. godini odobrilo tranzit 800 tona opasnog otpada iz Crne Gore kroz Federaciju BiH u zemlje EU na konačno zbrinjavanje.
   
  Ovo ministarstvo upoznalo je danas Vladu i sa informacijom o Projektu „Nula otpada Jadranska mreža za događaje i festivale” realizovanog u okviru Programa IPA Adriatic „Zero Waste”.
   
  SPREČAVANJE ŠIRENJA AMBROZIJE
   
  Vlada FBiH je usvojila izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, koji je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
   
  Sve institucije odgovorne za provođenje Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozija na području Federacije BiH obavezne su da ispunjavaju zadate obaveze u skladu sa svojim nadležnostima, planiraju finansijska sredstava i, najkasnije do četvrtog mjeseca 2022. godine podnesu izvještaje.
   
  Vlada je zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH da i u 2022. godini planira Lot za suzbijanje širenja i uništavanja ambrozije na području Federacije BiH i najkasnije do četvrtog mjeseca sljedeće godine podnese odgovarajući izvještaj.
   
  Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni inspektorati trebaju pojačati nadzor u skladu sa svojim zakonskim ovlastima i nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci, te dostaviti izvještaj Federalnom ministarstvu okoliša i turizma o provedenim aktivnostima najkasnije do četvrtog mjeseca 2022. godine.
   
  Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da nastavi koordinirati aktivnosti na provođenju Akcionog plana, kao i da objedini sve pojedinačne izvještaje federalnih institucija u integralni izvještaj za tekuću godinu i dostavi ga Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.
   
  IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
   
  Vlada FBiH je, povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća, koji je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Ramo Isak, zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, da u saradnji sa Agencijom za privatizaciju u FBiH, inicira i učestvuje u pripremi donošenja zakona i drugih propisa u području privatizacije, sačini Prednacrt teksta zakona o izmjena i dopuna Zakon o privatizaciji preduzeća, kojim bi Vladi bilo predloženo najprihvatljivije rješenje s cilju postizanja što većeg stepena zaštite prava savjesnih kupaca.
   
  Razmatrana je i inicijativa za izmjene i dopune Zakona o javnim preduzećima, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Institucija omudsmena za ljudska prava BiH, te je zaduženo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da kod prvih narednih priprema Prednacrta teksta izmjena i dopuna ovog zakona kontaktira Instituciju omudsmena za ljudska prava BiH, kako bi u potpunosti bila eliminisana eventualna nedoumica u primjeni.
   
  Federalna vlada smatra da su odredbe članova 321. i 210. stav (2) Zakona o privrednim društvima jasne i nedvosmislene te nije potrebno njihovo izvorno tumačenje, kako je to traženo inicijativama direktora FIS d.o.o. Vitez Zorana Marosa i advokata iz Gornjeg Vakufa Mithata Gekića.
   
  Vlada je istog mišljenja i povodom inicijative za autentično tumačenje člana 12. Zakona o javnim preduzećima, koju je u parlamentarnu proceduru uputio direktor JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Mirnes Burkić.
   
  Na današnjoj sjednici su, na prijedlog resornih federalnih ministarstava, utvrđena mišljenja i odgovori na inicijativu Gradskog vijeća Grada Visoko da roditelju koji ne plaća izdržavanje djeteta može biti zaplijenjena imovina u njegovom vlasništvu, kao i na preporuku Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH kojom je traženo poduzimanje aktivnosti na razmatranju i pokretanju inicijative za izmjenu i usklađivanje postojeće zakonske regulative u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje.
   
  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
   
  Na današnjoj sjednici Vlada je izmijenila Odluku o izradi strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije BiH 2021. - 2027.  godina, te kao rok za završetak ovog zadatka odredila šest mjeseci.
   
  Donesena je Odluka o obnovi premjera na području općine Ilidža kojom će biti uspostavljena nova baza podataka katastra nekretnina za cijelo područje ove općine i druga dokumentacija u Elaboratu premjera.
   
  Danas su usvojen izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period januar - juni 2021. godine, a Vlada se upoznala i sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora, za drugi kvartal 2021. godine.
   
  Vlada se upoznala i sa informacijama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o novom ciklusu procjene implementacije Akta o malim i srednjim preduzećima 2019-2022. godina, te o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar - juli 2021. godine.
   
  Vlada je prihvatila tabelarni pregled preporuka iz Nacrta izvještaja revizije učinka Uspostavljanje efikasnog sistema planiranja i donošenja strategija Federacije BiH". Komentari federalnih ministarstava i komentar Federalnog zavoda za programiranje razvoja u vezi s preporukama iz Nacrta izvještaja će biti dostavljeni Uredu za reviziju institucija u FBiH.
   
  Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izmijenila Odluku o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, kojom je na novi način uređena unutrašnja organizacija, rukovođenje Operatora za OIEIEK, kao i nadležnosti za postupanje nadležnog federalnog ministarstva, nakon čega je bilo potrebno provesti i određene proceduralne aktivnosti.
   
  Na prijedlog istog ministarstva, izmijenjene su i dopunjene odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH, te o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija.
   
  Federalna vlada je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije zaključno do 30.6.2021. godine. Riječ je o projektima koje provode Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i BH GAS d.o.o. Sarajevo.
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku kojom odobrava da od dijela prihoda u iznosu od 164.430,72 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2020. godini, ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, iznos od 164.228 KM usmjeri za finansiranje programa i projekata iz oblasti promoviranja tehničke kulture, za 28 korisnika izabranih po okončanom javnom konkursu.
   
  KADROVSKA RJEŠENJA
   
  Vlada FBiH je dala saglasnost na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 4.8.2021. godine o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Saglasnost je data i na Rješenje federalnog ministra o imenovanju novog Upravnog odbora ovog zavoda u sastavu Mirjana Mihalj (predsjednica), Avdulah Kovačević, Jasmina Kujan, Sulejman Haljevac i Amir Altunbabić (članovi), na period od četiri godine.
   
  Federalna vlada je Nadzornom odboru BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje Jasmina Salkića s pozicije vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, te za  imenovanje Mihajla Krmpotića za vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
   
  Vlada je Skupštini BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Prethodna saglasnost je data i za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Asmira Mujanovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
   
  Vlada je donijela potrebne akte za poništavanje ranije raspisanog, te za raspisivanje novog javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala.
   
  Potrebni akti su deneseni i za pokretanje procedure raspisivanja javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za geologiju.
   
  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Zdravko Buhač (JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo) i Sanela Milavić - Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo).