274. sjednica Vlade FBiH

 • 15.07.2021.

 •  
  274. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
   
  EPIDEMIOLOŠKE MJERE U FBiH PRODUŽENE ZA JOŠ 14 DANA
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 12.7.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.
   
  Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 15.7.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.
   
  Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.
   
  Krizni štab FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstavima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.
   
  U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.
   
  U informaciji je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 4,3 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Kantonu Sarajevo, Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
   
  U 27. sedmici bilježi se rast broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevne incidence. Ostali sedmični indikatori su u padu.
   
  Krizni štab procjenjuje da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka i da je postojeće mjere potrebno produžiti, radi zabilježenog blagog rasta novooboljelih, utvrđenog prisustva novih varijanti virusa, kao i povećanog broja ulazaka u zemlju u ljetnom periodu.
   
  Do 11.7.2021. godine je u FBiH ukupno administrirano 286.319 doza vakcina protiv COVID-19, od čega je prvom dozom vakcinisano 172.661, a drugom 113.658 građana.
   
  Federalna vlada danas se upoznala i sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 8. do 13.7.2021. godine. Stručni tim Zavoda za javno zdravstvo FBiH je u ovom periodu razmotrio sve dostavljene ponude, ugovore i informacije u vezi nabavke vakcina protiv COVID-19 za potrebe građana Federacije BiH. Informacija sadrži pregled poduzetih aktivnosti ovog stručnog tima, u svrhu nabavke vakcina protiv COVID-19 za potrebe građana FBiH.
   
  ZA REGRESIRANJE KAMATA PRIVATNIM
  PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA 6 MILIONA KM
   
  Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, namijenjen za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata u okviru Garancijskog fonda. Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencionisanje dijela kamate po ovom programu je 6.000.000 KM.
   
  Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade Federacije BiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi Federacije BiH, usljed poteškoća u poslovanju subjekata male privrede.
   
  Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća i Kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, kao i za kreditno-garantne programe koji su objavljeni u 2021. godini, da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Subvencionisat će se dio kamata na ove kredite, na tromjesečnom nivou, u visini do 4,5 posto.
   
  Postupak subvencionisanja dijela kamate će se provoditi na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na odobrene kredite za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, te rast i razvoj postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija, te nova zapošljavanja.
   
  Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju subjekti male privrede koji su kreditno zaduženi po postojećim programima za mikro, mala i srednja preduzeća, kao i za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti ili će biti zaduženi u narednom periodu u okviru Kreditno-garantnog programa za mikro, mala i srednja preduzeća i Kreditno-garantnog programa za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, koji su na snazi od 01.06.2021. godine.
   
  Subvencije će se odobravati korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine
   
  DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA FBiH OD 2022. DO 2024. GODINE
   
  Vlada FBiH je usvojila Dokument okvirnog budžeta (DOB) Federacije BiH za period od 2022. do 2024. godine. Ovaj dokument je sačinjen u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH i predstavlja osnovu za izradu budžeta Federacije BiH i nižih nivoa vlasti. DOB sadrži makroekonomske i projekcije javnih prihoda, upravljanje javnim rashodima, budžetske prioritete, te gornje granice rashoda budžetskih korisnika FBiH za tekuću i slijedeće dvije fiskalne godine.
   
  U 2021. godini MMF projicira rast svjetske ekonomije od 3,3 posto, a Evropska komisija rast od 3,4 posto. Za zapadni Balkan Svjetska banka projicira rast ekonomije u 2021. godini od 4,4 posto, dok se za period od 2022. do 2023. godina očekuje blaži rast od 3,7 posto, što je posljedica smanjenih investicija u kriznom periodu, posebno smanjenih investicija u oblasti industrije.
   
  Prema projekcijama, BiH će u 2021. godini, usljed pozitivnih kretanja u okruženju i zemlji, ostvariti realni rast od 2,3 posto, dok međunarodne institucije očekuju i veći ekonomski rast BiH, i to Svjetska banka od 2,8 posto, a MMF od 3,5 posto.
   
  Za Federaciju BiH se u 2021. godini projicira oporavak i rast ekonomije od 2,8 posto kao i u godini prije krize, dok se u periodu od 2022. do 2024. godine projicira rast ekonomije od 3,1 posto, 3,3 posto i 3,6 posto respektivno, pod pretpostavkom rasta glavnih odrednica ekonomskog rasta privatne potrošnje i investicija.
   
  Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo finansija da, nakon što Fiskalno vijeće BiH usvoji Dokument globalnog okvira fiskalne bilance i politka za period od 2022. do 2024. godine, u slučaju potrebe revidira DOB Federacije BiH i dostavi joj ga na razmatranje i usvajanje.
   
  U oblasti javnih prihoda se namjeravaju poduzeti mjere za zaštitu radnih mjesta putem stručnog obrazovanja nezaposlenih osoba, mjere za smanjenje fiskalnog opterećenja za stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, te stvaranje pretpostavki za održavanje poslovanja sektora koji su najviše pogođeni krizom i za povećanje konkurentnosti proizvodnje posebno malih i srednjih preduzeća.
   
  Jedan od ključnih ciljeva Vlade Federacije BiH je osiguranje likvidnosti i stabilnosti budžeta koja će omogućiti stabilnost u isplati penzija, boračkih i socijalnih naknada, te svih ostalih davanja koja se isplaćuju iz budžeta FBiH.
   
  UTVRĐEN KOEFICIJENT ZA EGZISTENCIJALNU
  NAKNADU DEMOBILIZIRANIM BORCIMA
   
  Vlada FBiH donijela je odluku kojom je utvrdila koeficijent jedan (1) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim borcima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2021. godine.
   
  Na osnovu utvrđenog koeficijenta i utvrđenog iznosa članom 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, bit će utvrđena i visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim borcima i članovima njihovih porodica za isti period ove godine.
   
  Za isplatu novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihove porodice u Budžetu FBiH za 2021. godinu su planirana sredstva od 45 miliona KM.
   
  STVARANJE USLOVA ZA NASTAVAK IZGRADNJE AUTOCESTE NA KORIDORU Vc
   
  Vlada FBiH je donijela četiri odluke neophodne za nastavak izgradnje autoceste na Koridoru Vc.
   
  Dvije odluke odnose se na izuzimanje neplodnog, šumskog i poljoprivrednog zemljište  i mijenjanju njegove namjene u građevinsko. Riječ je o poddionicama Mostar Jug - Tunel  Kvanj, te Putnikovo  Brdo  -  Ozimice.
   
  Donesena je i Odluka kojom je data saglasnost za korištenje devet zemljišnih čestica označenih kao javno dobro za potrebe izgradnje dionice Pudnikovo Brdo - Medakovo.
   
  Također, Vlada je utvrdila da je eksproprijacija nekretnina (k.č. 6 i 7 K.O.) Ljubinići  na dionici autoceste Visoko - Podlugovi na Koridoru Vc od javnog  interesa za Federaciju BiH.
   
  POKRENUTA IZRADA SEKTORSKE STRATEGIJE
  DUGOROČNE OBNOVE ZGRADA U FBiH
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku o izradi Sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u Federacije BiH za period do 2050. godine. Na ovaj način pokreće se proces izrade ove strategije koja je sektorski strateški dokument Federacije BiH, baziran na troškovno efikasnom pristupu obnovi zgrada, te obuhvata politike, mjere, vremenski okvir, izvore finansiranja i poticanja realizacije mjera, a treba rezultirati smanjenjem potrošnje energije i emisija CO2.
   
  Strategija obnove zgrada treba osigurati dugoročni okvir za obnovu fonda zgrada do vrlo visokog nivoa energijske efikasnosti kroz potpuno angažiranje građevinske industrije, građevinskih operativa i finansijskih institucija čime će se doprinjeti smanjenju operativnih troškova zgrada u privatnim i javnim budžetima, smanjenju emisija CO2, niskokarbonskom ekonomskom razvoju i sigurnoj opskrbi energijom, što će u konačnici rezultirati snažnim razvojnim ciklusom javnog i privatnog sektora, kao i niza drugih ekonomskih i društvenih prednosti.
   
  Tokom izrade Strategije osigurat će se usklađenost s relevantnim strateškim dokumentima Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, kao i iz procesa evropskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja (ispunjenje obaveza iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i Mape puta Evropske Unije do 2050. godine).
   
  Nosilac izrade ove strategije je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a ostali sudionici su nadležna tijela vlasti i institucije na nivou FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te drugi socio-ekonomski partneri.
   
  Rok za izradu Strategije je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
   
  IZVJEŠTAJI O AUKCIJI OBVEZNICA I TREZORSKIH ZAPISA
   
  Vlada FBiH usvojila je izvještaje o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica i trezorskih zapisa, a koje je bilo planirano u Budžetu FBiH za 2021. godinu.
   
  Na aukciji obveznica održanoj 29.6.2021. godine Federacija BiH ponudila je 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća od šest godina. Za vrijeme aukcije pristigla je 31, a prihvaćeno 12 ponuda za kupovinu, te su prodane sve ponuđene obveznice. Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,7446 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,794 posto na godišnjem nivou. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 29.923.381,50 KM, a obveznice dospijevaju na naplatu 30.06.2027. godine.
   
  Na aukcija trezorskih zapisa održanoj 22.06.2021. godine Federacija BiH ponudila je 5.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po trezorskom zapisu (ukupno 50.000.000 KM), s rokom dospijeća od 12 mjeseci. Za vrijeme trajanja aukcije pristiglo je 25, a prihvaćeno je sedam ponuda za kupovinu te su prodani svi ponuđeni trezorski zapisi. Trezorski zapisi su prodati po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 100,0020 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,002 posto na godišnjem nivou. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 50.001.000 KM, a trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 22.06.2022. godine.
   
  Sve ponuđene obveznice i trezorske zapise otkupio je bankarski sektor.
   
  Vlada FBiH će usvojene izvještaje uputiti Parlamentu FBiH.
   
  INICIJATIVA ZA IZMJENU PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O PDV-u
   
  Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH je prihvatila inicijativu za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, te predlaže Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da kod Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokrene ovu inicijativu. Cilj inicijative je stvaranje uslova za oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost dobara (električna energija, voda, plin ili slično), neophodnih za finalnu proizvodnju roba privrednih subjekata koji se bave proizvodnim djelatnostima u slobodnim zonama.
   
  U inicijativi je navedeno da je analizom faktora uspjeha u poslovanju slobodnih zona u zemljama okruženja utvrđeno da je jedan od ključnih razloga za interes i uspjeh ovog modela poslovanja činjenica da su slobodne zone oslobođene plaćanja PDV-a na energente, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj.
   
  Odredbe kojima se reguliraju posebna oslobađanja od PDV-a u BiH ne odnose na dobra koja su namijenjena krajnoj upotrebi ili potrošnji u slobodnoj zoni. Ovaj problem ne proizilazi iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost, već iz Pravilnika o primjeni ovog zakona, jer se njegovim odredbama propisuje da se oslobađanje plaćanja iz Zakona o PDV-u, a u svezi sa isporukama u slobodne zone i carinska skladišta, primjenjuje samo na dobra koja nisu u slobodnom prometu. Međutim, ovo oslobađanje se ne primjenjuje na dobra koja su namijenjena krajnjoj upotrebi ili potrošnji u slobodnoj zoni ili carinskom skladištu, istaknuto je u inicijativi.
   
  Važno je istaknuti da su sve četiri slobodne zone u Bosni i Hercegovini, a koje se nalaze se u Federaciji BiH, izrazile svoju punu podršku inicijativi ocjenjujući da bi predložene izmjene Pravilnika predstavljale značajan iskorak u privlačenju investicija u ovaj model poslovanja. Naglašeno je i da bi na ovaj način došlo do otvaranja novih proizvodnih pogona, povećanje broja uposlenih, kao i povećanja izvoza proizvoda i usluga iz Bosne i Hercegovine.
   
  IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
   
  Vlada FBiH prihvatila je izjašnjenje Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina. U mišljenju ovog ministarstva je navedeno da se trenutno nisu stekli uslovi za prihvatanje ove inicijative, te je naglašeno da su pokrenute aktivnosti na pripremi novog teksta Prednacrta zakona o cestovnom prijevozu i da je ova inicijativa uvrštena u materijal za širu raspravu.
   
  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva utvrđeno je izjašnjenje o inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i usklađivanju postojeće zakonske regulative u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje nakon smrti bračnog partnera, odnosno Zakona o liječenju biomedicinski potpomognutom oplodnjom, posebno člana 28., 31. i 48. i relevantnih odredbi Porodičnog zakona FBiH, a koju je podnijela Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH. U detaljnom izjašnjenju, uz ostalo, navedeno je da je stav Vlade FBiH da se ova inicijativa ne može prihvatiti bez istovremene izmjene i dopune Porodičnog zakona, propisa o nasljednom pravu, socijalnoj zaštiti, matičnim knjigama, kao i drugih propisa posljedično, a koji su od značaja za regulaciju statusa djeteta rođenog u postupku post mortem oplodnje.
   
  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
   
  Federalna vlada primila je na znanje izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, koji je Upravni odbor ovog zavoda usvojio 28.05.2021. godine.
   
  Vlada FBiH se danas upoznala i sa informacijom o utrošku sredstava u 2020. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije BiH 2020-2022. godina.
   
  Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobreno je raspoređivanje donatorskih sredstava UNDP-a za provedbu projekta “Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018 - 2026”,  u iznosu od 989.722,05 KM.
   
  Data je saglasnost Općini Ilidža za ustupanje na korištenje dijela zemljišta u bivšoj kasarni „Nedžarići”, bez naknade, za potrebe kluba NK Stup, na period važenja Odluke o davanju na korištenje dijela zemljišta i pripadajućih objekta u bivšoj kasarni „Nedžarići“.
   
  Prihvaćen je izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (projekti “2KR” i “Non-Project Grant Aid”) za period 1.1.-31.12.2020. godine.
   
  Danas je usvojen izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2021. godinu, po odlukama Vlade FBiH, rješenjima premijera i zamjenika premijera, za period od 1.1. do 30.6.2021. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH.
   
  Federalna vlada usvojila je informaciju o poslovanju slobodnih zona u FBiH za period 1.1.-31.12.2020. godine, te informaciju o registriranim predstavništvima stranih lica u Federaciji BiH, sa stanjem na dan 2.4.2021. godine, u kojoj je, između ostalog, navedeno da ukupan broj predstavništava u FBiH iznosi 357 iz 42 države, a najveći broj predstavništava su otvorile strane osobe iz Hrvatske (25,21 posto). Najviše registriranih predstavništava u FBiH je u Kantonu Sarajevo, njih 263.
   
  Vlada Federacije BiH je primila na znanje informaciju o Planu aktivnosti za naredne faze izrade Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
             
  KADROVSKA RJEŠENJA
   
  Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Također, data je prethodna saglasnost za imenovanje Denisa Zahirovića, Amire Suljević, Nurdina Sadikovića, Muvedeta Šišića, Amira Karića, Zije Brzine i Žarka Pušića za vršiloce dužnosti članova ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.   
   
  Vlada FBiH donijela je odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija i poništavanju ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije BiH. Donesene su i odluke o utvrđivanju kriterija i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje ovog člana. Imenovana je i komisija za provođenje ovog postupka, te utvrđen tekst ponovnog javnog konkursa.
   
  Federalna vlada razriješila je dužnosti predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH, na lični zahtjev. Donesene su i odluke o raspisivanju javnog oglasa i kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika ovog upravnog odbora. Imenovana je i komisija za provedbu ovog postupka, te utvrđen tekst javnog oglasa.
   
  Vlada FBiH razriješila je dužnosti predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, te u ovaj upravni odbor, po okončanju konkursne procedure, na mandatni period od četiri godine, imenovala Franu Glavaša (predsjednik), Ramiza Kikanovića i Sadina Pačavara (članovi).
   
  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Erna Buzaljko (Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik), Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo) i Adnan Mahmutović („Igman“ d.d. Konjic).