27. sjednica Vlade FBiH

 • 04.10.2007.
 • IZMIJENJENA UREDBA O VRŠENJU OVLAŠTENJA ORGANAFBiH U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UÈEŠÆEM DRŽAVNOG KAPITALA

  Budući da je osnovna djelatnost Remontnog zavoda d.d. Travnik promijenjena iz vojne u tržišnu, bilo je neophodno i nadležnost za vršenje ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u ovom preduzeću, sa Federalne direkcije za namjensku proizvodnju, prenijeti na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

  Ovo je učinjeno Uredbom o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala koju je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Federalna vlada.

  UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O FEDERALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE

  Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite koje se odnose na povećanje broja članova Federalnog štaba (19 umjesto ranijih 16), u skladu sa potrebama njegove nadležnosti.

  Predloženi broj članova Štaba je prilagođen vrstama zadataka po pojedinim oblastima koje Štab ima u svojoj nadležnosti.

  KOEFICIJENT ZA OBRAÈUN INVALIDNINA

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju koeficijenta za utvrđivanje mjesečnih novčanih primanja osoba za invaliditetom koja se odnosi na posljednja četiri ovogodišnja mjeseca.

  Prema Odluci, koeficijent za septembar/rujan, oktobar/listopad, novembar/studeni i decembar/prosinac iznosi 1,00 (jedan), za što su osigurana sredstva kroz rebalansirani proračun.

  UGLJEN ZA ZAVOD U PAZARIÆU

  Na prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju ugljena Zavodu za zaštitu djece i omladine u Pazariću.

  Riječ je o 55 tona mrkog ugljena koje je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo kao alternativno gorivo za kotlovnicu svoje zgrade u slučaju nestanka zemnog gasa, a koji je sada ustupljen Zavodu za zaštitu djece i omladine u Pazariću.

  PRODULJEN ROK ZA RAD POVJERENSTVA

  Federalna vlada danas je izmijenila Odluku o imenovanju Povjerenstva za pojedinačno i konačno verificiranje obveza spram dobavljača prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane stvorenih u razdoblju od 1.4.1996. do 31.12.2002. godine.

  Na ovaj način je rad Povjerenstva produljen do 31. studenog/novembra 2007. godine, te omogućeno da, sukladno Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza, Federacija BiH izmiri dugovanja dobavljačima do kraja 2007. godine.

  O RADU FEDERALNOG MINISTARSTVA RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

  U Federaciju BiH se od 1996. do kraja prve polovice 2007. godine vratilo 740.878 izbjeglih i raseljenih osoba, od čega (prema informacijama iz tri kantona) u prvih šest ovogodišnjih mjeseci 60. Istodobno, u Republiku Srpsku se vratilo ukupno 258.029 osoba, među kojima 86 u ovoj godini. Dodaju li se i pokazatelji za Brčko Distrikt BiH, ukupni broj povratnika u BiH nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma iznosi 1.020.289.

  Ovo se kaže u danas razmatranom i usvojenom Izvješću o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za razdoblje od 1.siječnja/januara do 30.lipnja/juna 2007. godine. Prema pokazateljima UNHCR-a, također datim u ovom izvješću, u Federaciju BiH se tijekom prvih šest ovogodišnjih mjeseci vratilo 720 raseljenih i izbjeglih.

  S 30.6.2007. godine u Federaciji BiH je za priznavanje raseljeničkog statusa apliciralo 32.057 obitelji, odnosno 93.643 osobe, a postotak obrađenih predmeta je 99,55 posto. Status raseljene osobe priznat je za 18.247 nositelja kućanstva.

  Od 26.300.000 konvertibilnih maraka planiranih ovogodišnjim federalnim proračunom na ime transfera za raseljene osobe i izbjeglice, u prvih šest mjeseci utrošeno je 5,6 milijuna KM.

  Na povratak u općine Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenicu i Milići, te u mjesnu zajednicu Žepa, još čeka 6.200 obitelji, odnosno oko 18.000 raseljenih.

  Projektom stvaranja uvjeta za povratak i reintegraciju u ova područja predviđeno je 7.000.000 KM, a ta sredstva trebaju biti realizirana do kraja 2007. godine. Šezdeset posto iznosa planirano je za obnovu 168 stambenih jedinica za oko 500 korisnika, a ostalo za stvaranje uvjeta za održivi povratak i za obnovu infrastrukture.

  Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica realizira, u suradnji s kantonalnim vlastima i međunarodnim organizacijama, još nekoliko projekata, kao što su povratak u istočnu Bosnu i trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara.

  NASTAVAK IZRADE ORTO-FOTO PLANA FEDERACIJE BiH

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavilo je Vladi FBiH Informaciju o trenutačnom stanju Projekta izrade orto-foto plana Federacije BiH.

  Usvojivši Informaciju, Federalna vlada dala je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja suglasnost za nastavak realiziranja Ugovora za izradu digitalnog orto-foto plana Federacije BiH s tvrtkom Angermeier Ingenieure GmbH iz Giebelstadta (SR Njemačka).


  UPRAVLJANJE SLIVOM NERETVE I TREBIŠNJICE

  Prihvativši danas Informaciju o GEF projektu (uključujući financijske i provedbene aranžmane), koji se odnosi na upravljanje slivom Neretve i Trebišnjice, Vlada Federacije BiH zadužila je Federalno ministrstvo financija da, pri pripremi proračuna za 2008. godinu, osigura sredstva za njegovo sufinanciranje. Nadležna federalna ministarstva će, posredstvom Tima za provedbu Projekta, osigurati konačne suglasnosti općina Konjic i Ljubuški, te korisnika (industrije) iz Konjica za izvođenje Projekta. Ovo uključuje i osiguranje vlastitog financijskog sudjelovanja općina i industrije.

  Ona će, sukladno preuzetim obvezama u pripremi Projekta, sudjelovati u konačnom usuglašavanju Memoranduma o razumijevanju s Republikom Hrvatskom i u pregovorima sa Svjetskom bankom s ciljem otpočinjanja provedbe Projekta. U ovaj projekt će biti uključeno Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, svako u okviru svojih nadležnosti.

  Inače, ukupna vrijednost GEF projekta je 17.251.120 dolara, u koje je uključeno i 2.641.319 dolara koje je osigurala Federacija BiH. Ako se ovome pridoda i 3.614.843 dolara (od ukupno 8.000.000 dolara) grant sredstava koje se odnose na nju, Federacija BiH će realizirati ukupno 6.256.162 dolara. Vlastito financiranje Federacija bi osigurala kroz proračune za 2008., 2009. i 2010. godinu.

  Općine Konjic i Ljubuški bi Projekt trebale sufinancirati s 850.000, odnosno 400.000 dolara.

  O REALIZACIJI PROGRAMA DEMINIRANJA ZA 2007. GODINU

  Federalna vlada je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju o toku realizacije Programa deminiranja za 2007. godinu u IX fazi za period od 12.2. do 31.7.2007. godine.

  U ovom su periodu, uglavnom, ostvareni postavljeni ciljevi u oblasti deminiranja terena i kuća, kao i drugih objekata, u oblasti uklanjanja i uništavanja NUS-a i prikupljanju ubojnih sredstava u akciji “Žetva” od građana. Deminerski timovi očistili su 207.264 kvadratna metra terena, uklonjeno je i uništeno 776 mina, 6.700 komada različitog NUS-a, a od strane tima za otkrivanje eksploziva sa psima, pregledano je 93.463 kvadratna metra terena, dok su mašinski timovi za pripremu zemljišta obradili ukupno oko stotinu hiljada kvadratnih metara terena.

  Ukupna površina pregledanog i obrađenog terena od deminerskih timova iznosi 437.213 kvadratnih metara. Uz ovo su pregledali i očistili 97 kuća i pratećih objekata. Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite su, pored toga, učestvovali i kao pomoć službama civilne zaštite u opštinama i upravama civilne zaštite u kantonima na gašenju velikih požara.

  Uz prihvatanje ove Informacije Vlada je zaključila da se, radi nesmetanog odvijanja ove faze programa deminiranja, traži da vlade kantona, koje to još nisu učinile, ispoštuju obavezu osiguranja troškova plaćanja doprinosa i poreza za doprinose, kao i beneficirani staž za pripadnike svojih timova za deminiranje.

  Vlada je danas zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da izradi projekat o osposobljavanju i opremanju postojećih timova civilne zaštite za deminiranje za druge specijalnosti, kao što su gašenje požara, zaštita od poplava, rušenja, klizišta, itd.

  O POŽARIMA NA OTVORENOM PROSTORU U FBiH U 2007. GODINI

  Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o požarima na otvorenom u 2007. godini koju je Federalna uprava civilne zaštite pripremila u skladu sa zaključcima Vlade sa 19. i 21. sjednice i koja predstavlja cjelokupnu analizu požara na području Federacije od 15. aprila do 4. septembra ove godine.

  U ovom je periodu na području Federacije BiH izbilo ukupno 1.620 požara od kojih je njih 1.498 bilo na otvorenom terenu sa ukupno opožarenom površinom od 12,8 hiljada hektara. Najveći požari zabilježeni su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (8.966 hektara), kantonu 10 (2.504 ha) i Zapadnohercegovačkom kantonu (1.000 hektara). Opožarene se površine odnose na šume, nisko rastinje, vinograde, voćnjake i usjeve.

  Požarima su bile zahvaćene ukupno 53 općine u FBiH, od kojih je u četiri bilo proglašeno i vanredno stanje - Èitluk, Neum, Stolac i Èapljina. U općinama pogođenim požarima tokom njegovog gašenja nije bilo moguće dostavljati podatke putem postojećih operativnih centara civilne zaštite (zbog toga što nisu adekvatno opremljeni ili nisu još ni formirani), pa je nekoordinirano djelovanje i izvještavanje o požarima predstavljalo veliki problem za blagovremeno poduzimanje potrebnih mjera.

  Stanje provođenja preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara ne može se ocijeniti zadovoljavajućim zbog nepostojanja federalnog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, nedostatka materijalno-tehničkih sredstava, nedovoljnog broja vatrogasnih struktura, nepostojanja letjelica za gašenje požara iz zraka, neorganiziranosti struktura civilne zaštite i nedovoljnog vida koordinacije i saradnje u gašenju požara između nosilaca ovog vida zaštite, te nepostojanje i neopremljenost operativnih centara civilne zaštite.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada FBiH je donijela novo Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite, pošto je u međuvremenu došlo do promjena radno pravnog statusa, odlazaka u druge organe ili u mirovinu jednog broja njegovih članova.

  Za komandanta Federalnog štaba civilne zaštite postavlja se Vjekoslav Bevanda, a za načelnika Alija Tihić.

  Èlanovi Federalnog štaba civilne zaštite prema ovom rješenju su Stipo Buljan, Izet Mehinagić, Marina Bera, Danijela Èapelj, Aziz Èomor, Bajram Pešković, Mladen Rudež, Dragan Vikić, Muamer Lučarević, Dijana Bukovac, Raska Bračković-Denjalić, Namik Hodžić, Stanko Slišković, Mirsad Teskeredžić, Predrag Gavrić i Jadranka Jurić.

  Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je dala saglasnost da se Sulji Bašagiću, pripadniku bh. kontigenta civilne policije s područja Federacije BiH produži boravak u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji. Produženje se odnosi na period od 26. novembra do 25. decembra ove godine.

  * * *Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.10 sati.