25. ЗАКОН о измјенама Закона о раду

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ

Проглашава се Закон о измјенама Закона о раду, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 09.03.2022. године и на сједници Дома народа од 26.05.2022. године.

Број 01-02-1-262-01/22
03. јуна 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ


Члан 1.


У Закону о раду ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 26/16 и 89/18), у члану 114. став (1) ријечи: "дужан је" замјењују се ријечју "може".
У ставу (3) ријечи: "осим у случају отказа уговора о раду у складу са овим законом.", замјењују се ријечима: "осим у случају захтјева радника за накнаду штете или друго новчано потраживање из радног односа.".


Члан 2.


Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.