25. ZAKON o izmjenama Zakona o radu

Temeljem članka IV.B.7. a)(lV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 9.3.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 26.5.2022. godine.

Broj 01-02-1-262-01/22
3. lipnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O RADU


Članak 1.


U Zakonu o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), u članku 114. stavak (1) riječi: "dužan je" zamjenjuju se riječju "može".
U stavku (3) riječi: "osim u slučaju otkaza ugovora o radu sukladno ovom zakonu.", zamjenjuju se riječima: "osim u slučaju zahtjeva radnika za nadoknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa.".


Članak 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.