24. sjednica Vlade FBiH

 • 29.12.2023.
 • 24. sjednica Vlade FBiH

  Utvrđen Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za prva tri mjeseca naredne godine

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2024. godine, koja će biti upućena Parlamentu FBiH radi razmatranja i donošenja.

  Ovom odlukom utvrđuje se iznos privremenog finansiranja Federacije BiH, do donošenja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, za period januar - mart 2024. godine.

  Privremeno finansiranje Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2024. godine utvrđuje se u iznosu od 1.466.314.335 KM, a na osnovu tromjesečnog prosjeka izvršenja Budžeta FBiH u periodu januar - septembar 2023. godine. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2024. godine sastoji se od prihoda i primitaka u iznosu od 1.466.314.335 KM, koliko je i iznos rashoda i izdataka.

  Prema članu 35. Zakona o budžetima u FBiH, ukoliko se ne donese budžet prije početka fiskalne godine, privremeno se, a na osnovu odluke o privremenom finansiranju, nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta. Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine. Odluku o privremenom finansiranju, na prijedlog Vlade FBiH, donosi Federalni parlament. Privremeno finansiranje obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu. U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembra prethodne godine.

  U skladu sa ovime, Vlada Federacije BiH je pripremila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar - mart 2024. godine. Ovo podrazumijeva da će se za vrijeme trajanja ove odluke o finansirati samo oni programi i projekti koji su imali izvršenje u navedenom periodu.

  Kako je obrazloženo prijedog ove odluke je utvrđen s ciljem da se provede kompletna procedura i uključe sveobuhvatna rješenja, a kako bi se izradio što kvalitetniji Prijedlog budžeta FBiH za 2024. godinu.

  Odobreno skoro 1,7 miliona KM budžetskih sredstava za uvezivanje radnog staža 114 radnika

  Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela dvije odluke kojim se odobrava dodjela preostalog dijela sredstava u ukupnom iznosu od 1.699.074,08 KM, utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu, za subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža. Radi se o ukupno 114 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

  Kada je riječ o javnim preduzećima ove subvencije u ukupnom iznosu od 1.430.809,73 KM odnose se na 77 radnika iz pet preduzeća, a na osnovu odobrenih zahtjeva za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO. Javna preduzeća kojima su u ovu svrhu odobrena sredstva su IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju (uplata staža za 28 radnika), zatim KTK Visoko d.d. Visoko - u stečaju (18 radnika), BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (12 radnika), Granit d.d. - u stečaju Jablanica (10 radnika) i Željezara Zenica d.o.o. Zenica - u stečaju (devet radnika).

  Privatnim preduzećima i poduzetnicima odobreno je ukupno 268.264,35 KM za uplatu doprinosa za PIO, a u svrhu penzionisanja 37 zaposlenika iz tri preduzeća, prema odobrenim zahtjevima za izmirenje ovih dugovanja. Korisnici sredstava za ove subvencije su privredna društva Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići - u stečaju (uplata staža za 21 radnika), Fortuna d.d. - u stečaju Gračanica (13 radnika), te Aluminij d.d. Mostar (tri radnika).

  Odlukama je precizirano da će ova sredstva biti isplaćena iz preostalog dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih za subvencioniranje uvezivanja radnog staža radnicima. Ovo ministarstvo će sa korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli dijela grant sredstava, sa definiranim pravima i obavezama. Nakon zaključenja ugovora, a u skladu sa spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će se uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO.

  Za realizaciju ovih odluka zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, kao i Federalni zavod PIO i Porezna uprava FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Odgoda plaćanja neizmirenih obaveza i dugova sportskim kolektivima po zaključenim sporazumima sa Poreskom upravom

  Vlada Federacije BiH je današnjim zaključkom zadužila Poreznu upravu Federacije BiH da za sportske kolektive koji sa ovo upravom imaju zaključene sporazume o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili sporazume o odgođenom plaćanju, te za kolektive koji imaju sporazum sa Federalnom upravom po reprogramu, odgodi plaćanja i neizmirene obaveze za tekuće obaveze, odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obaveza u periodu do 31.12.2024. godine.

  Porezna uprava FBiH također je zadužena da sportskim kolektivima koji u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, te kolektivima koji imaju sporazum o reprogramu, sporazume o odgodi plaćanja i neizmirene obaveze za tekuće obaveze, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate u periodu do 31.12.2024. godine.

  Porezna uprava FBiH je zadužena i da preko svojih kantonalnih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uslova za dobijanje takmičarskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.

  Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

  Prihvaćena inicijativa za izradu strategije za prevenciju ovisnosti u FBiH

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za izradu strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH.

  Vlada Federacije BiH zadužuje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo kulture i sporta, da Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostave imena predstavnika u radnu grupu za izradu ove strategije. Radna grupa bit će formirana rješenjem Vlade Federacije BiH.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je da koordinira radom radne grupe, kao i procesom izrade strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH i pratećeg akcionog plana, u saradnji s predstavnicima ministarstava i Udruženjem za prevenciju ovisnosti „NARKO-NE".

  Kako je obrazloženo, inicijativa za izradu prve sveobuhvatne strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH upućena je nakon održanih konsultacijskih sastanaka predstavnika Udruženja za prevenciju ovisnosti „NARKO-NE", Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

  Također, istaknuto je da je uzimajući u obzir trend i porast problematike ovisnosti, koja se reflektira i u korelaciji je s drugim nepoželjnim ponašanjima, neophodno stručno i sistemski pristupiti izradi strateških pravaca, koji će omogućiti efikasne i održive rezultate za prevenciju i smanjenje ovih pojava u društvu.

  U skladu s tim, konstatovano je da će učinkovite preventivne rnjere i aktivnosti koje će biti predložene u strategiji doprinijeti i manjim troškovima za rješavanjem problema povezanim sa ovisnošću, a koji se reflektuju na sektore zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, unutrašnjih poslova, pravde, kao i društvo u cjelini, te omogućiti bolje uslove za siguran i zdrav život za djecu i mlade.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke već godinama realizira Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Jedna od dvije tačke ovog javnog poziva u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata programa je učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki. U skladu s tim, a na osnovu velikog broja zahtjeva za podršku projektima koji se prijavljuju upravo na ovu tačku javnog poziva, evidentna je potreba za sistemskim i strateškim rješavanjem ovog kompleksnog problema.

  Izvještaj o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva

  Danas je usvojen i Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH za 2022. godinu - Rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.

  Elektroprivreda BiH je zadužena da u svojstvu vladajućeg društva, koje vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna, zajedno sa upravama rudnika utvrdi uzroke lošeg poslovanja u rudnicima uglja za prošlu godinu i predloži mjere kako bi se ispunio plan i program rada u narednim godinama, te nakon toga izvjestiti Vladu Federacije BiH putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Rok za ovu aktivnost je 60 dana od dana donošenja ovog zaključka.

  Također, Nadzorni odbor i Uprava Društva RMU Banovići d.d. Banovići zaduženi su da u roku od 60 dana  predlože mjere i aktivnosti kako bi se ispunio plan i program rada u narednim godinama, te da utvrde uzroke lošeg poslovanja za 2022. godinu, kao i da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvijeste Vladu Federacije BiH.

  Na današnjoj sjednici izmijenom zaključka Vlada je produžila rok za obustavu svih aktivnosti naplate javnih prihoda rudnicima mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik, Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza, Zenica d.o.o. Zenica i „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik - Bila, kao i rudnicima uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i  Kreka d.o.o. Tuzla, te RMU Banovići d.d. Banovići, do 31.12.2024. godine.

  Odluke, rješenja i zaključci

  Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH razmatrala je usmenu informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u vezi sa snabdijevanjem gasom.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva utvrđen je prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period 1.1. - 31.3.2024. godine koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH radi razmatranja i donošenja.

  Današnjom izmjenom odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava Binas d.d. Bugojno, Aluminij d.d. Mostar, BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik i Konfekcija Borac d.d. Travnik, određeno je da postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2027. godine.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije danas su usvojene odluke o Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu „Transfer Agenciji za privatizaciju u FBiH za pokriće viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina i obezbjeđenje tekuće likvidnosti“, te davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava između Federalnog ministarstva i Agencije.

  Donesena je odluka o sazivanju 46. (vanredne) sjednica Skupštine dioničara Union Banke d.d. Sarajevo.

  Danas je prihvaćena Informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2023/24. godini u Federaciji BiH, s predloženim preporukama.

  Usvojena je Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o početku implementacije Projekta „Modernizacija vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine“, sa prijedlogom zaključaka.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije doneseni su neophodni akti za raspisivanje Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde uime državnog kapitala, kao i za poništavanje Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u FBiH, te o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Regulatorne komisije za energiju u FBiH.

  Kadrovska rješenja

  Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci, i to Dženana Turković za v.d. direktora društva, Edin Ćesko za v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove, te Demir Imamović za v.d. izvršnog direktora za proizvodnju. Prije toga data je prethodna saglasnost ovom nadzornom odboru za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave, radi isteka mandata.

  Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o imenovanju Slađana Bevande za direktora ovog fonda na mandatni period od četiri godine bez ograničenja ovlaštenja.

  Danas je doneseno Rješenje kojim se imenuje privremeni Upravni odbor Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, na period do tri mjeseca odnosno do okončanja konkursne procedure, a počev od 5.1.2024. godine, u sastavu Benjamin Kulovac za predsjednika (iz reda zaposlenika UKC Sarajevo), te članovi Sabina Prevljak Pajić (iz reda zaposlenika UKC Sarajevo), Anel Pindžo (Kanton Sarajevo), Dragan Stevanovič (Kanton Sarajevo), Amela Kuskunović (iz reda zaposlenika UKC Sarajevo), Ajdin Zulić (Unsko-sanski kanton), Diana Štimjanin-Koldžo (Zeničko-dobojski kanton), Elvin Ćatović (Bosansko-podrinjski kanton), Martina Grgić (Srednjobosanski kanton), Damir Šapina (uime Federacije BiH), te Jasmin Šutković (uime Federacije BiH). Prethodno je doneseno Rješenje kojim se razrješava dosadašnji privremeni Upravni odbor UKC Sarajevo, sa danom 4.1.2024. godine, radi isteka perioda na koji su imenovani.