21. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ ПРАВИМА ДОБИТНИКА РАТНИХ ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 06.04.2022. године и на сједници Дома народа од 12.04.2022. године.

Број 01-02-1-189-01/22
13. априла 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ ПРАВИМА ДОБИТНИКА РАТНИХ ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА


Члан 1.


У Закону о посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 70/05, 61/06, 9/10 и 90/17), у члану 1. на крају реченице тачка се замјењује зарезом и додају ријечи: "а која су додијељена или уручена до 01.02.2000. године.".


Члан 2.


У члану 5. став (2) мијења се и гласи:
"(2) Основица за утврђивање мјесечног новчаног додатка, према овом закону, износи 730,00 КМ (словима: седамстотинатридесет и 00/100).".
Иза става (2) додају се нови ст. (3), (4) и (5) који гласе:
"(3) Висина основице мјесечног новчаног додатка усклађиваће се у висини збира 50% процента пораста потрошачких цијена и 50% процента пораста реалног бруто друштвеног производа у Федерацији Босне и Херцеговине у претходној години, а према подацима Федералног завода за статистику, а највише до стопе раста реалног бруто друштвеног производа у претходној години.
(4) Усклађивање основице вршиће се почев од 01.01.2023. године.
(5) У случају негативног кретања потрошачких цијена и реалног бруто друштвеног производа у смислу претходног става, основица из става (2) овог члана се неће смањивати.".
Досадашњи ст. (3), (4), (5) и (6) постају ст. (6), (7), (8) и (9).


Члан 3.


Члан 13. мијења се и гласи:


"Члан 13.
(1) Добитник ратног признања или одликовања из члана 2. став (1) овог закона стиче право на пуну старосну пензију са навршених 35 година пензијског стажа, без обзира на године живота, односно право на старосну пензију када наврши 55 година живота и најмање 15 година пензијског стажа, под условима и на начин прописан Законом о пензијском и инвалидском осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 13/18 и 90/21).
(2) Новчана средства за пензије из става (1) овог члана обезбиједиће се у Буџету Федерације БиХ.".


Члан 4.


Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједaвaјући
Предстaвничког домa
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједaвaјући
Дома народа
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.