21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-189-01/22
13. travnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI


Članak 1.


U Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), u članku 1. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a koja su dodijeljena ili uručena do 01.02.2000. godine.".


Članak 2.


U članku 5. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Osnovica za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, prema ovom zakonu, iznosi 730,00 KM (slovima: sedamstotinatrideset i 00/100).".
Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3), (4) i (5) koji glase:
"(3) Visina osnovice mjesečnog novčanog dodatka usklađivat će se u visini zbira 50% postotka porasta potrošačkih cijena i 50% postotka porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podatcima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.
(4) Usklađivanje osnovice vršit će se počev od 01.01.2023. godine.
(5) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda u smislu prethodnog stavka, osnovica iz stavka (2) ovog članka se neće smanjivati.".
Dosadašnji st. (3), (4), (5) i (6) postaju st. (6), (7), (8) i (9).


Članak 3.


Članak 13. mijenja se i glasi:


"Članak 13.
(1) Dobitnik ratnog priznanja ili odličja iz članka 2. stavak (1) ovog zakona stiče pravo na punu starosnu mirovinu sa navršenih 35 godina mirovinskog staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu mirovinu kada navrši 55 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18 i 90/21).
(2) Novčana sredstva za mirovine iz stavka (1) ovog članka osigurat će se u Proračunu Federacije BiH.".


Članak 4.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.