2. БУЏЕТ ФЕРК-а за 2022. годину

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ БУЏЕТА ФЕРК-а ЗА 2022. ГОДИНУ

Проглашава се Буџет ФЕРК-а за 2022. годину, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 21.12.2021. године и на сједници Дома народа од 29.12.2021. године.

Број 01-02-1-561-01/21
30. децембра 2021. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
На основу члана 31. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 66/13, 94/15 и 54/19), члана 17. Закона о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 52/14), члана 23. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 24/14 и 91/15) и члана 11. став (1) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 29/14, 31/16 и 84/19), Парламент Федерације Босне и Херцеговине, на сједници Представничког дома одржаној 21.12.2021. године и на сједници Дома народа одржаној 29.12.2021. године, усвојио је


БУЏЕТ
ФЕРК-а ЗА 2022. ГОДИНУ


Члан 1.


ФЕРК се финансира из прихода од регулаторних накнада и једнократних накнада које ће наплаћивати од ималаца дозвола који се баве дјелатношћу из члана 12. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине и из прихода од регулаторних накнада и једнократних накнада које ће наплаћивати од ималаца дозвола који се баве дјелатношћу из члана 17. Закона о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине, те прихода које остварује на основу других закона из области енергије, као и прихода од накнада за дозволе које издаје, укључујући и накнаде трошкова на основу арбитраже.


Члан 2.


Буџет ФЕРК-а за 2022. годину састоји се од:


Биланс прихода и Биланс расхода


1. Приходи

3.787.266,00 КМ

2. Расходи

3.787.266,00 КМ

 


Члан 3.


Приходи за 2022. годину користит ће се за редовно обављање дјелатности ФЕРК-а, те уколико се оствари вишак прихода од регулаторних и једнократних накнада као и других накнада остварених од послова из надлежности ФЕРК-а, у односу на финансијски план ФЕРК-а, исти ће се пренијети у приход за наредну 2022. годину, а све у складу са ставом (3) члана 31. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине.


Буџет - приходи ФЕРК-а за 2022. годину


Врста прихода

Износ (КМ)

Регулаторне накнаде за обављање електропривредних дјелатности

3.347.266,00

Регулаторне накнаде за обављање дјелатности из сектора нафтне привреде

300.000,00

Једнократне накнаде

100.000,00

Остали приходи

40.000,00

УКУПНО ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДННУ

3.787,266,00

 


Члан 4.


Обзиром на специфичност буџета ФЕРК-а оставља се могућност унутрашње прерасподјеле, тј. корекција буџетских ставки, у оквиру одобрених средстава и то највише до 10% између одобрених поткатегорија ставки буџета. Корекције ће се проводити интерним одлукама ФЕРК-а, које ће бити презентиране Парламенту Федерације БиХ (уколико их буде) са финансијским извјештајима у склопу Извјештаја о раду ФЕРК-а за 2022. годину, а све у складу са чланом 23. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине.


Буџет - расходи ФЕРК-а за 2022. годину:


Конто

Опис ставке Буџета

Износ (КМ)

6111

Бруто плате и накнаде запосленима

2.276.507,00

6112

Накнада трошкова запослених

207.800,00

612

Доприноси послодавца

258.270,00

613

Издаци за материјал и услуге

524.689,00

6131

Путни трошкови

64.000,00

6132

Издаци за енергију

14.000,00

6133

Издаци за комуналне услуге и комуникацију

29.870,00

6134

Административни материјал

23.500,00

6135

Издаци за услуге превоза и горива

16.200,00

6136

Унајмљивање имовине и опреме

187.745,00

6137

Материјал и услуге оправки и одржавања

35.000,00

6138

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета

19.300,00

6139

Уговорене и друге посебне услуге

135.074,00

821

Капитални расходи

520.000,00

821300

Набавка опреме

75.000,00

821500

Набавка сталних средстава у облику права

45.000,00

821000

Набавка сталних средстава (земљиште и грађевина)

400.000,00

УКУПНО РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

3.787.266,00

 


Члан 5.


Овај буџет ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ" и примјењиваће се у пословној 2022. години.

ПФ БиХ, број 01,02,-11-2183/21
29. децембра 2021. године
Сарајево
Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.


Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.