2. BUDŽET FERK-a za 2022. godinu

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU PRORAČUNA FERKA-a ZA 2022. GODINU
Proglašava se Proračun FERK-a za 2022. godinu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29.12.2021. godine.

Broj 01-02-1-561-01/21
30. prosinca 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
Na temelju članka 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19), članka 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), članka 23. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/14 i 91/15) i članka 11. stavak (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/14, 31/16 i 84/19), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkoga doma održanoj 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 29.12.2021. godine, usvojio je


PRORAČUN
FERK-a ZA 2022. GODINU


Članak 1.


FERK se financira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovi drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovi arbitraže.


Članak 2.


Proračun FERK-a za 2022. godinu sastoji se od:


Bilanca prihoda i Bilanca rashoda


1. Prihodi

3.787.266,00 KM

2. Rashodi

 3.787.266,00 KM

 


Članak 3.


Prihodi za 2022. godinu koristit će se za redovito obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na financijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2022. godinu, a sve sukladno stavku (3) članka 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Proračun - prihodi FERK-a za 2022. godinu


Vrsta prihoda

Iznos (KM)

Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti

3.347.266,00

Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva

300.000,00

Jednokratne naknade

100.000,00

Ostali prihodi

40.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2022. GODINU

3.787.266,00

 


Članak 4.


S obzirom na specifičnost Proračuna FERK-a ostavlja se mogućnost unutarnje preraspodjele, tj. korekcija proračunskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih potkategorija stavki proračuna. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH (ukoliko ih bude) s financijskim izvješćima u sklopu Izvješća o radu FERK-a za 2022. godinu, a sve sukladno članku 23. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Proračun - rashodi FERK-a za 2022. godinu:


Konto

Opis stavke Proračuna

Iznos (KM)

6111

Bruto plaće i naknade zaposlenicima

2.276.507,00

6112

Naknada troškova zaposlenika

207.800,00

612

Doprinosi poslodavca

258.270,00

613

Izdatci za materijal i usluge

524.689,00

6131

Putni troškovi

64.000,00

6132

Izdatci za energiju

14.000,00

6133

Izdatci za komunalne usluge i komunikaciju

29.870,00

6134

Administrativni materijal

23.500,00

6135

Izdatci za usluge prijevoza i goriva

16.200,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

187.745,00

6137

Materijal i usluge popravaka i održavanja

35.000,00

6138

Izdatci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

19.300,00

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

135.074,00

821

Kapitalni rashodi

520.000,00

821300

Nabava opreme

75.000,00

821500

Nabava stalnih sredstava u obliku prava

45.000,00

821000

Nabava stalnih sredstava (zemljište i građevina)

400.000,00

UKUPNO RASHODA ZA 2022. GODINU

3.787.266,00

 


Članak 5.


Ovaj proračun stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u poslovnoj 2022. godini.

PF BiH, broj 01,02-11-2183/21
29. prosinca 2021. godine
Sarajevo
Predsjedatalj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.


Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.