19. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-187-01/22
13. travnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI


Članak 1.


U Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), u članku 1. stavak (1) riječi: "i razvojačenih branitelja", brišu se.


Članak 2.


Naziv poglavlja "II - PRAVA RAZVOJAČENIH BRANITELJA" i članak 7. brišu se.


Članak 3.


U članku 12. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Osnovica za određivanje mjesečnih novčanih primanja, prema ovom zakonu, utvrđuje se u visini od 910,00 KM (slovima: devetstotinadeset i 00/100) koja se odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine početkom svake godine mijenja i usklađuje prema odredbama članka 57. ovog zakona.".


Članak 4.


U članku 17. točka 6. iza riječi "ukoliko" dodaju se riječi: "u momentu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu".
U točki 7. riječi: "do 17.11.2007. godine", zamjenjuju se riječima: "kod nadležnog suda, pod uvjetom da nije zasnovala/o bračnu ili izvanbračnu zajednicu nakon smrti branitelja".


Članak 5.


U članku 20. stavak (1) točka 6. iza riječi "ukoliko" dodaju se riječi: "u momentu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu".
U točki 7. na kraju teksta iza riječi "člana" dodaju se riječi: "pod uvjetom da nije zasnovala/o bračnu ili izvanbračnu zajednicu nakom smrti branitelja".


Članak 6.


Iza članka 20. dodaje se novi članak 20a. koji glasi:
"Članak 20a.
Djeca poginulih branitelja i šehida, rođena u braku ili u izvanbračnoj zajednici, i nakon prestanka prava na obiteljsku invalidninu imaju status člana obitelji poginulog branitelja i ostvaruju sva druga prava propisana zakonima o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji kantona, propisima općina/gradova ili drugim propisima.".


Članak 7.


U članku 21. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Za osobe iz članka 20. stavak (1) točka 1. ovog zakona koja nisu imala djecu, obiteljska invalidnina iznosi 43 % od osnovice.".


Članak 8.


Članak 21a. mijenja se i glasi:
"Članak 21a.
(1) Nakon smrti ratnog vojnog invalida II-VII grupe čija smrt nije posljedica ranjavanja, povrede ili oboljenja, po kom osnovu je ostvario pravo na osobnu invalidninu, kao i nakon smrti ratnog vojnog invalida VIII-X grupe članovi njegove obitelji iz članka 20. stavak (1) toč. 1. i 2. ovog zakona koji nisu u radnom odnosu, a koji su živjeli u zajedničkom kućanstvu, imaju pravo na obiteljsku invalidninu u visini od 50% iznosa njegove ratne vojne invalidnine.
(2) Supruga umrlog ratnog vojnog invalida bez obzira na uzrok smrti, mlađa od 45 godina, ako nije u radnom odnosu može ostvariti pravo na obiteljsku invalidninu u visini od 50% iznosa invalidnine umrlog ratnog vojnog invalida.".


Članak 9.


U članku 21b. riječi: "prethodnog stavka" zamjenjuju se riječima: "u smislu članka 21a. ovog zakona", a riječ "tri" zamjenjuje se riječju "jedna".


Članak 10.


U članku 21c. broj "25." zamjenjuje se brojem "35.".


Članak 11.


U članku 22. st. (5) i (6) mijenjaju se i glase:
"(5) Za jednog roditelja ženjenog poginulog branitelja, koji nema drugih prihoda, obiteljska invalidnina iznosi 43% od osnovice.
(6) Ukoliko obiteljsku invalidninu koriste oba roditelja pod uvjetima iz stavka (5) ovog članka, obiteljska invalidnina iznosi 50% od osnovice.".


Članak 12.


U članku 27. u stavku (1) riječi: "i razvojačeni branitelji", brišu se.
U stavku (3) riječi: "razvojačenog branitelja i djeci razvojačenih branitelja", brišu se.
U stavku (5) riječ "teži" briše se, a riječ "roditelji" zamjenjuju se riječju "obitelji".


Članak 13.


Članak 28. mijenja se i glasi:


"Članak 28.
(1) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje su dužni u programima aktivne politike u oblasti zapošljavanja poduzeti mjere kojim će se osigurati posebna sredstva radi povoljnijeg sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije osoba iz članka 1. ovog zakona, koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba u Federaciji.
(2) Osobe iz članka 1. ovog zakona, pod uvjetom da su registrirani kao individulani poljoprivredni proizvođači ili imaju prijavljen obrt, imaju prioritet pri dodjeli sredstava za investicije u poljoprivredna domaćinstva (gazdinstva) i obrtnu djelatnost.".


Članak 14.


Iza članka 28. dodaje se novi članak 28a. koji glasi:
"Članak 28a.
(1) Federalni, kantonalni, gradski organi i općinske službe za upravu i upravne organizacije, javne ustanove i javna poduzeća čiji su osnivači Federacija, kanton, grad ili općina, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost osobama iz članka 1. ovog zakona.
(2) Obvezu iz stavka (1) ovog članka imaju i sva gospodarska društva i javna poduzeća u kojima Federacija ima većinski vlasnički udjel.
(3) Subjekti iz st. (1) i (2) ovog članka dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise i donijeti provedbeni propis kojim se regulira prednost pri zapošljavanju, na način da se osobama iz članka 1. ovog zakona osigura prednost.".


Članak 15.


U članku 29. u stavku (2) točka 5. briše se.


Članak 16.


U članku 31. iza riječi: "nestalih branitelja" zarez se zamjenjuje riječju "i", a riječi: "i razvojačeni branitelji", brišu se.


Članak 17.


U članku 31b. broj "20" zamjenjuje se brojem "15".


Članak 18.


Članak 57. stavak (3) mijenja se i glasi:
"(3) Visina osnovice iz članka 12. stavak (2) ovog zakona usklađivat će se u visini zbroja 50% postotka porasta potrošačkih cijena i 50% postotka porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog društvenog prozvoda u prethodnoj godini. Usklađivanje osnovice vršit će se od 01.01.2023. godine.".
Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
"(4) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda u smislu stavka (3) ovog članka, usklađena osnovica iz članka 12. ovog zakona neće se smanjivati.".
Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5).


Članak 19.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.