19. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 06.04.2022. године и на сједници Дома народа од 12.04.2022. године.

Број 01-02-1-187-01/22
13. априла 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА


Члан 1.


У Закону о правима бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 и 90/17), у члану 1. став (1) ријечи: "и демобилизираних бранилаца", бришу се.


Члан 2.


Назив поглавља "II - ПРАВА ДЕМОБИЛИЗИРАНИХ БРАНИЛАЦА" и члан 7. бришу се.


Члан 3.


У члану 12. став (2) мијења се и гласи:
"(2) Основица за одређивање мјесечних новчаних примања, према овом закону, утврђује се у висини од 910,00 КМ (словима: деветстотинадесет и 00/100) која се одлуком Владe Федерације Босне и Херцеговине почетком сваке године мијења и усклађује према одредбама члана 57. овог закона".


Члан 4.


У члану 17. тачка 6. иза ријечи "уколико" додају се ријечи: "у моменту подношења захтјева за остваривање права на породичну инвалиднину".
У тачки 7. ријечи: "до 17.11.2007. године", замјењују се ријечима: "код надлежног суда, под условом да није засновала/о брачну или ванбрачну заједницу након смрти браниоца".


Члан 5.


У члану 20. став (1) тачка 6. иза ријечи "уколико" додају се ријечи: "у моменту подношења захтјева за остваривање права на породичну инвалиднину".
У тачки 7. на крају текста иза ријечи "члана" додају се ријечи:"под условом да није засновала/о брачну или ванбрачну заједницу наком смрти браниоца".


Члан 6.


Иза члана 20. додаје се нови члан 20а. који гласи:
"Члан 20а.
Дјеца шехида и погинулих бранилаца, рођена у браку или у ванбрачној заједници, и након престанка права на породичну инвалиднину имају статус члана породице погинулог браниоца и остварују сва друга права прописана законима о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица кантона, прописима општина/градова или другим прописима.".


Члан 7.


У члану 21. став (2) мијења се и гласи:
"(2) За лица из члана 20. став (1) тачка 1. овог закона која нису имала дјецу, породична инвалиднина износи 43 % од основице.".


Члан 8.


Члан 21а. мијења се и гласи:
"Члан 21а.
(1) Након смрти ратног војног инвалида II-VII групе чија смрт није посљедица рањавања, повреде или обољења, по ком основу је остварио право на личну инвалиднину, као и након смрти ратног војног инвалида VIII-X групе чланови његове породице из члана 20. став (1) тач. 1. и 2. овог закона који нису у радном односу, а који су живјели у заједничком домаћинству, имају право на породичну инвалиднину у висини од 50% износа његове ратне војне инвалиднине.
(2) Супруга умрлог ратног војног инвалида без обзира на узрок смрти, млађа од 45 година, ако није у радном односу може остварити право на породичну инвалиднину у висини од 50% износа инвалиднине умрлог ратног војног инвалида.".


Члан 9.


У члану 21б. ријечи: "претходног става" замјењују се ријечима: "у смислу члана 21а. овог закона", а ријеч "три" замјењује се ријечју "једна".


Члан 10.


У члану 21ц. број "25." замјењује се бројем "35.".


Члан 11.


У члану 22. ст. (5) и (6) мијењају се и гласе:
"(5) За једног родитеља жењеног погинулог браниоца, који нема других прихода породична инвалиднина износи 43% од основице.
(6) Уколико породичну инвалиднину користе оба родитеља под условима из става (5) овог члана, породична инвалиднина износи 50% од основице.".


Члан 12.


У члану 27. у ставу (1) ријечи: "и демобилизирани браниоци", бришу се.
У ставу (3) ријечи: "демобилизираног браниоца и дјеци демобилизираних бранилаца", бришу се.
У ставу (5) ријеч "тежи" брише се, а ријеч "родитељи" замјењују се ријечју "породице".


Члан 13.


Члан 28. мијења се и гласи:


"Члан 28.
(1) Федерални завод за запошљавање и кантоналне службе за запошљавање су дужни у програмима активне политике у области запошљавања подузети мјере којим ће се осигурати посебна средства ради повољнијег суфинансирања запошљавања, самозапошљавања, обуке, преквалификације и доквалификације лица из члана 1. овог закона, која се налазе на евиденцији незапослених лица у Федерацији.
(2) Лица из члана 1. овог закона, под условом да су регистровани као индивидулани пољопривредни произвођачи или имају пријављен обрт, имају приоритет при додјели средстава за инвестиције у пољопривредна домаћинства (газдинства) и обртну дјелатност.".


Члан 14.


Иза члана 28. додаје се нови члан 28а. који гласи:
"Члан 28а.
(1) Федерални, кантонални, градски органи и општинске службе за управу и управне организације, јавне установе и јавна предузећа чији су оснивачи Федерација, кантон, град или општина, дужни су приликом пријема у радни однос осигурати предност лицима из члана 1. овог закона.
(2) Обавезу из става (1) овог члана имају и сва привредна друштва и јавна предузећа у којима Федерација има већински власнички удио.
(3) Субјекти из ст. (1) и (2) овог члана дужни су у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона ускладити своје акте и прописе и донијети проведбени пропис којим се регулише предност при запошљавању, на начин да се лицима из члана 1. овог закона осигура предност.".


Члан 15.


У члану 29. у ставу (2) тачка 5. брише се.


Члан 16.


У члану 31. иза ријечи: "несталих бранилаца" зарез се замјењује ријечју "и", а ријечи: "и демобилизирани браниоци", бришу се.


Члан 17.


У члану 31б. број "20" замјењује се бројем "15".


Члан 18.


Члан 57. став (3) мијења се и гласи:
"(3) Висина основице из члана 12. став (2) овог закона усклађиваће се у висини збира 50% процента пораста потрошачких цијена и 50% процента пораста реалног бруто друштвеног производа у Федерацији у претходној години, а према подацима Федералног завода за статистику, а највише до стопе раста реалног друштвеног прозвода у претходној години. Усклађивање основице вршиће се од 01.01.2023. године".
Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) У случају негативног кретања потрошачких цијена и реалног бруто друштвеног производа у смислу става (3) овог члана, усклађена основица из члана 12. овог закона неће се смањивати.".
Досадашњи став (4) постаје став (5).


Члан 19.


Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједaвaјући
Предстaвничког домa
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједaвaјући
Дома народа
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.