16. RJEŠENJE o imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 24. stavak (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 299. sjednici, održanoj 20.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1. Mr. Edita Kalajdžić, predsjednik

2. Mario Glibić, član

3. Halko Balavac, član

4. Dr. Stipo Buljan, član

5. Jasmina Pašić, član

Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva iz stava (1) ove točke određuje se Jasmina Suhonjić, tajnik Povjerenstva.

II.


Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog natječaja razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

III.


Za sudjelovanje u radu Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja predsjedniku, članovima i tajniku pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), a koja će se isplatiti iz sredstava organa državne službe na čiji je prijedlog lice imenovano.

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 55/2022
20. siječnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.