15. ЗАКОН о измјенама Закона о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКО ВЈЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА

Проглашава се Закон о измјенама Закона о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 09.03.2022. године и на сједници Дома народа од 31.03.2022. године.

Број 01-02-1-170-01/22
31. марта 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА O OСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКО ВЈЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА


Члан 1.


У Закону о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 70/07, 26/14 и 40/18) члан 2. мијења се и гласи:
"Члан 2.
Под медицинским вјештачењем из члана 1. овог закона, сматра се вјештачење којим се оцјењује трајно функционално оштећење организма, које се не може отклонити даљим мјерама медицинске рехабилитације и заштите, ради остваривања права у складу са законом."


Члан 2.


Члан 5. мијења се и гласи:


"Члан 5.
(1) Институт има одјељења за првостепени поступак медицинског вјештачења у: Сарајеву, Мостару, Тузли, Зеници, Бихаћу и Ливну (у даљем тексту: одјељења), а према потреби може организовати непосредан рад љекара вјештака и комисија и у другим мјестима, односно просторијама, које се могу ставити на располагање од стране здравствених установа и установа социјалне заштите.
(2) Институт има одјељење за другостепени поступак медицинског вјештачења чије је сједиште у Сарајеву, а свој рад по потреби организује тамо гдје има првостепених предмета.
(3) Одјељења Института за првостепени и другостепени поступак медицинског вјештачења здравственог стања не сматрају се пословним јединицама или подружницама Института као правне особе, већ се устројавају искључиво ради омогућавања лакшег приступа за кориснике услуга Института.
(4) Ради потребе провјере медицинске документације, односно потребе обављања додатних прегледа ради што објективнијег медицинског вјештачења, Институт може организовати посебне специјалистичке прегледе у властитим просторијама или у сарадњи са здравственим установама, у складу са Законом о здравственој заштити.
(5) Код обављања додатних специјалистичких прегледа из става (4) овог члана, Институт има право ангажовања вањских сарадника.
(6) Приликом организовања рада љекара вјештака и комисија одјељења за првостепени и другостепени поступак, поштоват ће се национална заступљеност запослених у складу са важећим прописима."


Члан 3.


У члану 6. ријечи: "улица Бранислава Ђурђева 12", бришу се.


Члан 4.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ."

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.


Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.