15. ZAKON o izmjenama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 9.3.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 31.3.2022. godine.

Broj 01-02-1-170-01/22
31. ožujka 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


Članak 1.


U Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 26/14 i 40/18) članak 2. mijenja se i glasi:
"Članak 2.
Pod medicinskim vještačenjem iz članka 1. ovog zakona, smatra se vještačenje kojim se ocjenjuje trajno funkcionalno oštećenje organizma, koje se ne može otkloniti daljim mjerama medicinske rehabilitacije i zaštite, radi ostvarivanja prava sukladno zakonu."


Članak 2.


Članak 5. mijenja se i glasi:


"Članak 5.
(1) Institut ima odjeljenja za prvostupanjski postupak medicinskog vještačenja u: Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću i Livnu (u daljem tekstu: odjeljenja), a prema potrebi može organizirati neposredan rad liječnika vještaka i komisija i u drugim mjestima, odnosno prostorijama, koje se mogu staviti na raspolaganje od strane zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite.
(2) Institut ima odjeljenje za drugostupanjski postupak medicinskog vještačenja čije je sjedište u Sarajevu, a svoj rad po potrebi organizira tamo gdje ima prvostupanjskih predmeta.
(3) Odjeljenja Instituta za prvostupanjski i drugostupanjski postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja ne smatraju se poslovnim jedinicama ili podružnicama Instituta kao pravne osobe, već se ustrojavaju isključivo radi omogućavanja lakšeg pristupa za korisnike usluga Instituta.
(4) Radi potrebe provjere medicinske dokumentacije, odnosno potrebe obavljanja dodatnih pregleda radi što objektivnijeg medicinskog vještačenja, Institut može organizirati posebne specijalističke preglede u vlastitim prostorijama ili u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.
(5) Kod obavljanja dodatnih specijalističkih pregleda iz stavka (4) ovog članka, Institut ima pravo angažiranja vanjskih suradnika.
(6) Prilikom organiziranja rada liječnika vještaka i komisija odjeljenja za prvostupanjski i drugostupanjski postupak, poštivat će se nacionalna zastupljenost zaposlenih sukladno važećim propisima."


Članak 3.


U članku 6. riječi: "ulica Branislava Đurđeva 12", brišu se.


Članak 4.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH."

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.


Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.