Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 14.01.2021. godine

 • 21.01.2022.
 • Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 14.01.2021. godine


  Vlada Federacije BiH je na 251. sjednici održanoj 14.01.2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva ćija primjena počinje 17.01.2021. godine i traje 14 dana.

  Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

  1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 12.01.2021.godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1.).

  3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2.).

  4. Dozvoljava se vladama kantona odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  5. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od dana 17.01.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

  6. Nakon isteka roka iz tačke 5. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogučnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim zaključkom, te prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

  7. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministrastva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.

  8. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".