Usvojen Program rada Vlade Federacije BiH 2023-2026.

 • 02.08.2023.
 • Usvojen Program rada Vlade Federacije BiH 2023-2026.

  Na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojen je Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2023 - 2026.

  Kako je navedeno u Programu rada, temeljni dokument koji opredjeljuje strateško usmjerenje Vlade Federacije BiH u narednom periodu predstavlja Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027. godine. Ovom strategijom utvrđeni su strateški ciljevi FBiH koji su aktuelni i u mandatnom periodu Vlade FBiH 2023-2026. godine, a riječ je o ubrzanom ekonomskom razvoju, prosperitetnom i inkluzivnom društvenom razvoju, potom resursno efikasnom i održivom razvoju, te transparentnom, efikasnom i održivom javnom sektoru.

  Ključni prioritet je osigurati snažnu i pravednu ekonomiju koja će omogućiti održivi rast, poboljšati životni standard građana i smanjiti nejednakost. Također, naglašava se posvećenost Vlade Federacije stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, podsticanju investicija, podršci preduzetništvu, te stvaranju novih vrijednosti na poslovnom i tržištu rada. U vrhu prioriteta su i zaštita radničkih prava, te dostojanstva radnika kao pokretača ekonomskog razvoja.

  Uvažavajući trenutnu situaciju, kao i buduće potrebe, strateški ciljevi i opredjeljenja Vlade FBiH u mandatnom periodu ogledat će se kroz društveno-ekonomski razvoj koji podrazumijeva razvoj konkurentnosti domaće privrede i tržišta rada, te održivost javne potrošnje. Jačanje privrede i konkurentnosti ključ je održivog i stabilnog rasta u cijeloj Bosni i Hercegovini kako bi se obezbijedio bolji životni standard i prosperitet građana. S druge strane, model stabilnog rasta privrede i jačanja konkurentnosti će morati osigurati socijalnu jednakost i solidarnost svih slojeva stanovništva.

  U skladu sa ovim, među strateškim opredjeljenjima na kojima će se zasnivati rad Vlade FBiH, u mandatnom periodu je ubrzan ekonomski razvoj temeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti. To će svim dijelovima ekonomije i društva omogućiti realizaciju razvojnih potencijala, ispoljavanje inovativnosti i kreativnosti, kao i otvaranje kvalificiranih i visokokvalificiranih adekvatno plaćenih radnih mjesta, uz očuvanje okoliša i smanjenje nejednakosti, otklanjanje diskriminacije i rodne neravnopravnosti u društvu. Prioriteti ovog opredjeljenja su povećavati digitaliziranost ekonomije, podržavati transfer i razvoj tehnologija, podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora, podržavati izvoz i stvaranje proizvoda više dodane vrijednosti.

  Također, strateško opredjeljenje je prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj podrazumijeva razvoj koji jača povjerenje u društvu, osobnu i ekonomsku sigurnost i dinamičnost, pravedniju raspodjelu dohotka, bolju socijalnu i političku koheziju (posebice uključivanjem marginaliziranih skupina), bolji pristup odgoju, obrazovanju, obuci i nauci, bolje prilike za sticanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za 21. vijek, te dobro mentalno i javno zdravlje. Prioriteti su unapređivati obrazovni sistem, poboljšavati ishode zdravstvenog sistema, ublažiti trend demografskog starenja stanovništva, poboljšati stabilnost porodice i položaj mladih, smanjivati neaktivnost i nezaposlenost, naročito dugoročnu, smanjivati siromaštvo i socijalnu isključenost.

  Resursno efikasan i održiv razvoj, također, podrazumijeva nastojanje da se postigne okolišno i socijalno prihvatljiva proizvodnja i potrošnja, kao i cirkularna ekonomija, smanjujući pri tome subvencioniranje problematičnih sektora i istodobno sprečavajući adekvatnom regulativom eksternalizaciju troškova. Prioriteti su unapređivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, zatikm unapređivati kvalitet zraka, povećati energijsku efikasnost, te započeti realizaciju energijske tranzicije, poticati razvoj ruralnih prostora, kao i povećati otpornost na krize.

  Među strateškim opredjeljenjima je i efikasan, transparentan i odgovoran javni sektor, što podrazumijeva uspostavljanje efikasnih, transparentnih, inkluzivnih i responzivnih javnih institucija, utemeljenih na vladavini prava i primjerenih potrebama zemlje višeg srednjeg dohotka, u funkciji građana, kao i poslovnih subjekata i drugih društvenih i ekonomskih aktera. Uz unapređenje vladavine prava, prioritenim se ističe i stavljanje javne uprave u službu građana, te unapređenje odgovornosti u oblasti javnih finansija.

  U strateški okvir Vlade FBiH uključeni su i drugi razvojni dokumenti poput Strategije Jugoistočne Evrope 2030, Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, Zelene agende za Zapadni Balkan, kao i druge sektorske strategije na nivou BiH i FBiH.

  Jedan od važnih planskih dokumenata koji će biti obuhvaćen u mandatu Vlade FBiH je i Program ekonomskih reformi, a koji je značajan za proces pristupanja BiH Evropskoj uniji. Budući da je BiH ostvarila napredak u procesu pristupanja EU, te da stjecanje kandidatskog statusa zahtijeva pojačani angažman na ispunjavanju pristupnih uslova, tako su i ciljevi ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH definisani u svrhu implementacije strukturnih reformi neophodnih za pristupanje EU. Strukturne reforme su osmišljene kako bi se ojačala privreda i doprinijelo uravnoteženom ostvarivanju potencijalnog rasta.

  Ključni ciljevi Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu proizlaze iz ekspozea premijera FBiH, te dokumenta Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za period 2023-2026. godine.

  U Programu rada dat je i pregled ključnih ciljeva, mjera i aktivnosti svih ministarstava za ostvarenje zacrtanih ciljeva na kojim će Vlada FBiH raditi u mandatnom periodu. Također, u Programu su prikazane makroekonomske projekcije osnovnih ekonomskih indikatora sa osvrtom na opći razvojni kontekst Federacije BiH, kao i projekcije za period 2023-2026. godina u Federaciji BiH.