Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga — tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije

 • 03.02.2022.
 • Broj: 04-11-3-33-1/22

  Sarajevo, 27.01.2022.godine

   

   

  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA —  TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

    

  a)    NAZIV UGOVORNOG ORGANA

  Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije

   

  b)   OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

      Predmet nabavke je javna nabavka usluga - pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije 1 (jednog) motornog vozila za potrebe Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije, na koje se u skladu sa odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama primjenjuje poseban režim - Aneks II dio B, pod kategorijom „ostale usluge". Auto osiguranje će biti predmetnom dru

      Usluga tehničkog pregleda vozila obuhvata tehnički pregled motornih vozila u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Usluga registracije vozila obuhvata kompletiranje dokumentacije za motorno vozilo i odnošenje predmeta u MUP Kantona Sarajevo i uplata odgovarajućih dadžbina, osim osiguranja vozila. Vozila Ugovornog organa na kojima je potrebno izvršiti tehnički pregled i registraciju registrovana su u MUP-u Kantona Sarajevo.

      CPV kod broj: 71631200-2 - Usluge tehničkog pregleda vozila. Obrazac za cijenu ponude sa karakteristikama vozila koja se registruju je sastavni dio ovog poziva (Prilog 2).  

  c)    VRSTA POSTUPKA NABAVKE

  Postupak nabavke će biti proveden u skladu sa odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), odnosno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

    

  d)   PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE ZA PERIOD TOKOM KOJEG ĆE SE NABAVLJATI PREDMETNA USLUGA

  Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi: 300,00 KM bez PDV-a.

   

  e)    KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE U SKLADU SA ČLANOM 64. ZAKONA:

    Ugovorni organ će izbor izmedu dostavljenih ponuda, a u skladu sa prirodom i svrhom konkretne usluge, vršiti cijeneći specifičnost i kvalitet ponude.

   

  f)    USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNITI:

  Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponudači moraju biti registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti - usluge tehničkog pregleda motornih vozila.

   

  g)  NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

      Ponude se mogu dostaviti lično na adresu Ugovornog organa, putem fax-a, pošte ili e-maila.

   

  h)   ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJA PONUDA:

  Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije, Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, Telefax: 033/618-146, email: eu.integracije@fbihvlada.gov.ba      

   

  i)     DA Ll SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD ČETIRI GODINE:

  Jednokratno za izvršenu uslugu. Račun ili faktura, izdati na temelju narudžbenice Ugovornog organa, će se smatrati zaključenim ugovorom, a u skladu sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14).

   

  j)     KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

      Rok za dostavljanje ponude je 5 (pet) dana od objave Poziva.

   

  k)    KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE:

  Emir Hrustanović, 033/618 -147, emir.hrustanovic@fbihvlada.gov.ba.

   

  Ovaj poziv objavit će se na web stranici www.fbihvlada.gov.ba.

   

   

   

                                                                              KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE                                                                 

   

                                                                                                                                                                                                                

  Dokumentacija koju su ponudači obavezni dostaviti:

  1. Prilog 1: Obrazac — podaci o ponuđaču (popunjen, potpisan i ovjeren)

  2. Prilog 2: Obrazac za cijenu ponude sa karakteristikama vozila koja se registruju

                 

   

   

   

  PRILOG 1.

  OBRAZAC – PODACI O PONUĐAČU

   

  Naziv ponuđača

   

  Sjedište ponuđača

   

  ID broj ponuđača

   

  Ime i prezime i funkcija osobe odgovorne za zastupanje u pravnom prometu

   

  Telefon

   

  Fax

   

  Email

   

  Broj transalcijskog računa ponuđača

   

  Naziv banke

   

   

  Ime i prezime kontakt osobe po psnovu predmetne nabavke

   

  Adresa za dostavljanje akata donesenih po osnovu predmetne nabavke

   

  Telefon

   

  Fax

   

  Email

   

   

  Datum i mjesto:____________________

                                                                                            Ponuđač:

                                                                                   ___________________________

                                                                                    Puno ime i prezime, potpis, pečat