Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2010. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2010. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 3/10 /20.1.2010./

 1. UREDBA o vanrednim mjerama zaštite državne imovine i kapitala u privrednim društvima koja obavljaju djelatnost proizvodnje ili prometa naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o vanrednim mjerama zaštite državne imovine i kapitala u gospodarskim društvima koja obavljaju djelatnost proizvodnje ili prometa naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 4/10 /27.1.2010./
 3. UREDBA o dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
  UREDBA o dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
 4. UREDBA o izmjenama Uredbe o o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 5. UREDBA o izmjenama Uredbe o o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/10 /7.4.2010./
 6. REDBA o prihodovnom cenzusu za korisnike prava po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja (bosanski jezik)
  UREDBA o prihodovnom cenzusu za korisnike prava po osnovu ratnih priznanja i odličja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/10 /28.4.2010./
 7. UREDBA o prihodovnom cenzusu za korisnike prava po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/10 /5.5.2010./
 8. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama (hrvatski jezik)
  Ispravka Uredbe o šumama (bosanski jezik)
  Ispravka Uredbe o šumama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/10 /26.5.2010./
 9. UREDBA o izmjenama i dopunamaUredbe o stalnim sudskim tumačima (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o stalnim sudskim tumačima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/10 /1.6.2010./
 10. UREDBA o dopuni Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu početne bilance poduzeća za privatizaciju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/10 /7.6.2010./
 11. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
 12. UREDBA o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (bosanski jezik)
  UREDBA o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/10 /16.6.2010./
 13. UREDBA o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (bosanski jezik)
  UREDBA o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 38/10 /30.6.2010./
 14. UREDBA o izmjenama Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o zaštiti tradicijskih i starih obrta (hrvatski jezik)
 15. UREDBA o izmjenama Uredbe o šumama (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o šumama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/10 /14.7.2010./
 16. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/10 /26.7.2010./
 17. UREDBA o jedinstvenoj policijskoj uniformi (bosanski jezik)
  UREDBA o jedinstvenoj policijskoj odori (hrvatski jezik)
 18. UREDBA o plaćanju troškova medicinskog vještačenja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)
  UREDBA o plaćanju troškova medicinskog vještačenja iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/10 /27.9.2010./
 19. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 20. UREDBA o izmjenama Uredbe o vezanim i posebnim obrtima (bosanski jezik) - prilog
  UREDBA o izmjenama Uredbe o vezanim i posebnim obrtima (hrvatski jezik) - prilog
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/10
   /29.9.2010./
 21. UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
  UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
 22. UREDBA o naknadama koje nemaju karakter plaće (bosanski jezik)
  UREDBA o naknadama koje nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/10 /15.12.2010./
 23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (bosanski jezik) 
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sustava, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (hrvatski jezik)
 24. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (bosanski jezik) 
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/10 /27.12.2010./
 25. UREDBA o visini naknade za vanredni prevoz (bosanski jezik)
  UREDBA o visini naknade za izvanredni prijevoz (hrvatski jezik)
 26. UREDBA o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  UREDBA o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 27. UREDBA o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o računovodstvu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (bosanski jezik)
  UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (hrvatski jezik)
 29. UREDBA o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje namaju karakter plaće