Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2010. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2010. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 1/10 /13.1.2010./

 1. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2009. godini
  "Službene novine Federacije BiH", broj 4/10 /27.1.2010./
 2. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
 3. RJEŠENJE broj 03/05-31-1315/2009-1
 4. RJEŠENJE broj 03/05-31-1315/2009-2
 5. RJEŠENJE broj 03/05-31-1315/2009-3
 6. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje visine duga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, nastalog na osnovu isplate penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima i po općem propisu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje visine duga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, nastalog na temelju isplate mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima i po općem propisu (hrvatski jezik)
 8. RJEŠENJE o imenovanju Radnog tima za definisanje novog ugovornog odnosa Vlade Federacije sa kompanijom Microsoft
 9. RJEŠENJE broj 03/05-05-560-1/09
  "Službene novine Federacije BiH", broj 5/10 /3.2.2010./
 10. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika za podnošenje zahtjeva prema TAIEX-u
 11. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje pet članova Nadzornog odbora "Unis-Group" doo Vogošća (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje pet članova Nadzornog odbora "Unis-Group" doo Vogošća (hrvatski jezik)
 13. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje dva člana Nadzornog odbora "Zrak" dd Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje dva člana Nadzornog odbora "Zrak" dd Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje dva člana Nadzornog odbora "Unis" dd Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje dva člana Nadzornog odbora "Unis" dd Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje četiri člana Nadzornog odbora "Hidrogradnja" dd Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje četiri člana Nadzornog odbora "Hidrogradnja" dd Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje tri člana Nadzornog odbora "Unis- Pretis" doo Vogošća (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje tri člana Nadzornog odbora "Unis- Pretis" doo Vogošća (hrvatski jezik)
 17. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje pet članova Nadzornog odbora "BH Gas" dd Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje pet članova Nadzornog odbora "BH Gas" dd Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" dd Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" dd Mostar (hrvatski jezik)
 19. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora "Pretis" dd Vogošća (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora "Pretis" dd Vogošća (hrvatski jezik)
 20. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" dd Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" dd Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora "Tehničko-remontni zavod Hadžići" dd Hadžići (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora "Tehničko-remontni zavod Hadžići" dd Hadžići (hrvatski jezik)
 22. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje dva člana Nadzornog odbora "Energoinvest" dd Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje dva člana Nadzornog odbora "Energoinvest" dd Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje predsjednika i člana Nadzornog odbora "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje predsjednika i člana Nadzornog odbora "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 6/10 /10.2.2010./
 24. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 26. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje pet članova Nadzornog odbora "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje pet članova Nadzornog odbora "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-1391/09-1
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-1391/09
  "Službene novine Federacije BiH", broj 7/10 /17.2.2010./
 29. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 8/10 /24.2.2010./
 30. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Federalnog povjerenstva za procjenu štete (hrvatski jezik)
 31. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za odabir revizorske tvrtke
  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/10 /26.2.2010./
 32. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva JP "Šume Herceg Bosne" doo Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP "Šume Herceg Bosne" doo Mostar (hrvatski jezik)
 33. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke
  "Službene novine Federacije BiH", broj 10/10 /3.3.2010./
 34. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 11/10 /10.3.2010./
 35. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. (hrvatski jezik)
 36. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. (hrvatski jezik)
 37. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora Sarajevoosiguranje d.d. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora Sarajevoosiguranje d.d. (hrvatski jezik)
 38. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Sarajevoosiguranje d.d. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Sarajevoosiguranje d.d. (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 13/10 /17.3.2010./
 39. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
 40. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
 41. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje člana Upravog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 42. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Sarajevo-osiguranje" d.d. Sarajevo
 43. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu zakonskih propisa u vezi sa imovinskim cenzusom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu zakonskih propisa u vezi sa imovinskim cenzusom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/10 /24.3.2010./
 44. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane
 45. RJEŠENJE o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/10 /5.4.2010./
 46. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje cijena (hrvatski jezik)
 47. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)   
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/10 /12.4.2010./
 48. RJEŠENJE broj 03/05-31-61/10
 49. RJEŠENJE broj 03/05-31-61-1/10
 50. RJEŠENJE broj 03/05-31-61-2/10
 51. RJEŠENJE broj 03/05-31-61-3/10
 52. RJEŠENJE broj 03/05-31-61-4/10
 53. RJEŠENJE broj 03/05-31-61-5/10
 54. RJEŠENJE broj 03/05-31-875-1/10
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/10 /19.4.2010./
 55. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva  za izbor ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
 56. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2010. do 2013. godine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Akcijskog plana za upošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2010. do 2013. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/10 /28.4.2010./
 57. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 58. RJEŠENJE broj 03/05-31-161/2010-1
 59. RJEŠENJE broj 03/05-31-283/2010-1
 60. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/2009-1
 61. RJEŠENJE broj 03/05-31-875-1/2010-1
 62. RJEŠENJE broj 03/05-31-875-2/2010-2
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/10 /12.5.2010./
 63. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju dužnosti ravnatelja Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 64. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 65. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 66. RJEŠENJE o poništenju Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o poništenju Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 67. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 68. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 69. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde (hrvatski  jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/10 /19.5.2010./
 70. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/10 /26.5.2010./
 71. RJEŠENJE o visini i načinu isplate naknade za rad članova Savjeta za praćenje cijena (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o visini i načinu isplate naknade za rad članova Povjerenstva za praćenje cijena (hrvatski jezik)
 72. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 73. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
 74. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva JP “Bosanskohercegovačke šume” Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP “Bosanskohercegovačke šume” Sarajevo (hrvatski jezik)
 75. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke      
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/10 /31.5.2010./
 76. RJEŠENJE o imenovanju Radnog tijela za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora sa pravnim i fizičkim licima koje su u posjedu ili već koriste dobra za koja je zakonom propisano da podliježu izdavanju koncesijskih dozvola (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radnog tijela za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora sa pravnim i fizičkim osobama koje su u posjedu ili već koriste dobra za koja je zakonom propisano da podliježu izdavanju koncesijskih dozvola (hrvatski jezik)
 77. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 78. RJEŠENJE o imenovanju Ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova (hrvatski jezik)
 79. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova (bosanski jezik)
 80. RJEŠENJE o nominovanju za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/10 /1.6.2010./
 81. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant –AID) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant –AID) (hrvatski jezik)
 82. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/10 /7.6.2010./
 83. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
 84. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učestvovanje u postupku rješavanje viškova pokretne vojne imovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učestvovanje u postupku rješavanje viškova pokretne vojne imovine (hrvatski jezik)
 85. RJEŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
 86. RJEŠENJE broj 03/05-31-385/10
 87. RJEŠENJE broj 03/05-31-473/10-2
 88. RJEŠENJE broj 03/05-31-473/10-1
 89. RJEŠENJE broj 03/05-31-500/10-3
 90. RJEŠENJE broj 03/05-31-500/10-2
 91. RJEŠENJE broj 03/05-31-500/10-1
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/10 /9.6.2010./
 92. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova / Federalnog ministarstva unutarnjih poslova 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/10 /14.6.2010./
 93. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 94. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
 95. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/10 /16.6.2010./
 96. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/10 /30.6.2010./
 97. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničke monitoring komitete za tri programa prekogranične saradnje u okviru IPA-e
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/10 /7.7.2010./
 98. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 99. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju dužnosti privremenog ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
 100. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
 101. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 102. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 103. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 104. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 105. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 106. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 107. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 108. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 109. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 110. RJEŠENJE o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 111. RJEŠENJE o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 112. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 113. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 114. RJEŠENJE o nominovanju članova Nadzornog odbora JP BH Telecom d.d. Sarajevo
 115. RJEŠENJE broj 03/05-31-545/10
 116. RJEŠENJE broj 03/05-31-545/1/10
 117. RJEŠENJE broj 03/05-31-545-2/10
 118. RJEŠENJE broj 03/05-31-545-3/10
 119. RJEŠENJE broj 03/05-31-545-4/10
 120. RJEŠENJE broj 03/05-31-545-5/10
 121. RJEŠENJE broj 03/05-31-545-6/10
 122. RJEŠENJE broj 03/05-31-545-7/10
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/10 /14.7.2010./
 123. RJEŠENJE o nominovanju za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 124. RJEŠENJE o imenovanju članova Ekonomsko –socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 125. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje  statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
 126. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 127. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za  utvrđivanje Anexa ugovora o učešću BH Stell Željezara Zenica d.o.o. Zenica putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela  Mittal Steel d.o.o. Zenica (bosanski jezik) 
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za  utvrđivanje Anexa ugovora o učešću BH Stell Željezara Zenica d.o.o. Zenica putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela  Mittal Steel d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
 128. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za administrativna pitanja (bosanski jezik) 
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/10 /19.7.2010./
 129. RJEŠENJE broj 03/05-31-119/2010-1
 130. RJEŠENJE broj 03/05-31-119/2010-2
 131. RJEŠENJE broj 03/05-31-119/2010-3
 132. RJEŠENJE broj 03/05-31-545-1/2010-1
 133. RJEŠENJE broj 03/05-31-545-1/2010-2
 134. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-1
 135. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-2
 136. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-3
 137. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-4
 138. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-5
 139. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-6
 140. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-7
 141. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-8
 142. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-9
 143. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-10
 144. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2010-11
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/10 /21.7.2010./
 145. RJEŠENJE broj 03/05-31-720/10
 146. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-1/10
 147. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-2/10
 148. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-3/10
 149. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-4/10
 150. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-5/10
 151. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-6/10
 152. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-7/10
 153. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-8/10
 154. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-9/10
 155. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-10/10
 156. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-11/10
 157. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-12/10
 158. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-13/10
 159. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-14/10
 160. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-15/10
 161. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-16/10
 162. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-17/10
 163. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-18/10
 164. RJEŠENJE broj 03/05-31-720-19/10
 165. RJEŠENJE broj 03/05-31-119-1/10
 166. RJEŠENJE broj 03/05-31-119-2/10
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/10 /26.7.2010./
 167. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 168. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 169. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz
  Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz
  Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 170. RJEŠENJE broj 03/05-27-723/10
 171. RJEŠENJE broj 03/05-31-697/10
 172. RJEŠENJE broj 03/05-31-697-1/10
 173. RJEŠENJE broj 03/05-31-697-2/10
 174. RJEŠENJE broj 03/05-31-679/10
 175. RJEŠENJE broj 03/05-31-679-1/10
 176. RJEŠENJE broj 03/05-31-679-2/10
 177. RJEŠENJE broj 03/05-31-679-3/10
 178. RJEŠENJE broj 03/05-31-679-4/10
 179. RJEŠENJE broj 03/05-31-679-5/10
 180. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/10 /28.7.2010./
 181. RJEŠENJE o imenovanju zastupnika Federacije Bosne i Hercegovine za formiranje posebnih parcela šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Olovo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zastupnika Federacije Bosne i Hercegovine za formiranje posebnih parcela šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Olovo (hrvatski jezik)
 182. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 183. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/10 /18.8.2010./
 184. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane/Federalnog ministarstva obrane
 185. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje  (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/10 /30.8.2010./
 186. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Radnog tima za izradu Dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora sa pravnim i fizičkim licima koji su u posjedu ili već koriste dobra za koje je zakonom propisano da podliježu izdavanju koncesijskih dozvola (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Radnog tima za izradu Dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora sa pravnim i fizičkim licima koji su u posjedu ili već koriste dobra za koje je zakonom propisano da podliježu izdavanju koncesijskih dozvola (hrvatski jezik)
 187. RJEŠENJE o imenovanju člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 188. RJEŠENJE o imenovanju člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 189. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-1
 190. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-2
 191. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-3
 192. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-4
 193. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-5
 194. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-6
 195. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-7
 196. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-8
 197. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-9
 198. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-10
 199. RJEŠENJE broj 03/05-31-855/10-11
 200. RJEŠENJE broj 03/05-31-887/10
 201. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje procedure prijema volontera
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/10 /15.9.2010./
 202. RJEŠENJE broj 03/05-31-936/2010-1
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/10 /20.9.2010./
 203. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta “Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za realiziranje projekta “Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” (hrvatski jezik)
 204. RJEŠENJE o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federaciji BiH d.o.o. Sarajevo
 1. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Javnog preduzeća Autoceste Federaciji BiH d.o.o. Mostar
 2. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federaciji BiH d.o.o. Mostar
 3. RJEŠENJE o nominiranju člana Interresorne radne grupe za izradu Sporazuma o nepokretnoj vojnoj imovini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/10 /22.9.2010./
 4. RJEŠENJE V broj 783/10
 5. RJEŠENJE V broj 786/10
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/10 /13.10.2010./
 6. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine radi vođenja pregovora o zaključivanju pojedinačnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu i sprečavanje fiskalne evazije  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/10 /29.11.2010./
 7. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/10 /6.12.2010./
 8. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave policije
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/10 /15.12.2010./
 9. RJEŠENJE o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 11. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 12. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnatelja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 13. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 14. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 15. RJEŠENJE broj 03/05-31-1041/10
 16. RJEŠENJE broj 03/05-31-1042/10
 17. RJEŠENJE broj 03/05-31-1043/10
 18. RJEŠENJE broj 03/05-31-1067/10
 19. RJEŠENJE broj 03/05-31-1080/10
 20. RJEŠENJE broj 03/05-31-1080-1/10
 21. RJEŠENJE broj 03/05-31-1080-2/10
 22. RJEŠENJE broj 03/05-31-1080-3/10
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-1080-4/10
 24. RJEŠENJE broj 03/05-31-1080-5/10
 25. RJEŠENJE broj 03/05-31-1080-6/10
 26. RJEŠENJE broj 03/05-31-1080-7/10
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-1107/10
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-1191/10
 29. RJEŠENJE broj 03/05-31-1208/10
 30. RJEŠENJE broj 03/05-31-1208-1/10
 31. RJEŠENJE broj 03/05-31-1208-2/10
 32. RJEŠENJE broj 03/05-31-1208-3/10
 33. RJEŠENJE broj 03/05-31-1208-6/10
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-1208-5/10
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-1208-4/10
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-1223/10
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-1223-1/10
 38. RJEŠENJE broj 03/05-31-1223-2/10
 39. RJEŠENJE broj 03/05-31-1223-3/10
 40. RJEŠENJE broj 03/05-31-1223-4/10
 41. RJEŠENJE broj 03/05-31-1223-5/10
 42. RJEŠENJE broj 03/05-31-1224/10
 43. RJEŠENJE broj 03/05-31-1224-1/10
 44. RJEŠENJE broj 03/05-31-1224-2/10
 45. RJEŠENJE broj 03/05-31-1224-3/10
 46. RJEŠENJE broj 03/05-31-1224-4/10
 47. RJEŠENJE broj 03/05-31-1224-5/10
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/10 /27.12.2010./
 48. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Regulatornog povjerenstva za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (hrvatski jezik)
 49. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. RJEŠENJE broj 1001/10 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 1001/10 (hrvatski jezik)
 51. RJEŠENJE broj 03/05-31-1237-1/10
 52. RJEŠENJE broj 03/05-31-1237-2/10
 53. RJEŠENJE broj 03/05-31-1237-3/10
 54. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287/10
 55. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-1/10
 56. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-2/10
 57. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-3/10
 58. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-4/10
 59. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-5/10
 60. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-6/10
 61. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-7/10
 62. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-8/10
 63. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-9/10
 64. RJEŠENJE broj 03/05-31-1287-10/10
 65. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289/10
 66. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289-1/10
 67. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289-2/10
 68. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289-3/10
 69. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289-4/10
 70. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289-5/10
 71. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289-6/10
 72. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289-7/10
 73. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289-8/10
 74. RJEŠENJE broj 03/05-31-1289-9/10
 75. RJEŠENJE broj 03/05-31-1290/10
 76. RJEŠENJE broj 03/05-31-1290-1/10
 77. RJEŠENJE broj 03/05-31-1290-2/10
 78. RJEŠENJE broj 03/05-31-1290-3/10
 79. RJEŠENJE broj 03/05-31-1298/10
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/10 /29.12.2010./
 80. RJEŠENJE o razrješenju Adnana Muhamedovića dužnosti predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 81. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Adnana Efendića na dužnost predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 82. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 83. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 84. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
 85. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 86. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dug
 87. RJEŠENJE broj 03/05-31-839-1/09
 88. RJEŠENJE broj 03/05-31-839-1/09-1
 89. RJEŠENJE broj 03/05-31-839-1/09-2
 90. RJEŠENJE broj 03/05-31-839-1/09-3
 91. RJEŠENJE broj 03/05-31-839-1/09-4
 92. RJEŠENJE broj 03/05-31-839-1/09-5
 93. RJEŠENJE broj 03/05-31-839-1/09-6
 94. RJEŠENJE broj 03/05-31-1327/10
 95. RJEŠENJE broj 03/05-31-1327-1/10
 96. RJEŠENJE broj 03/05-31-1327-2/10
 97. RJEŠENJE broj 03/05-31-1327-3/10
 98. RJEŠENJE broj 03/05-31-1327-4/10
 99. RJEŠENJE broj 03/05-31-1327-5/10
 100. RJEŠENJE broj 03/05-31-1327-6/10
 101. RJEŠENJE broj 03/05-31-1327-7/10