Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2001. godini

HRONOLOSKI REGISTAR RJESENJA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 2001. GODINI

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/01
1. RJEŠENJE o imenovanju Odbora povjerenika Fondacije hendikepiranih lica
2. RJEŠENJE o imenovanju Izvršnog odbora Fondacije hendikepiranih lica
«Službene novine Federacije BiH», broj 3/01
3. RJEŠENJE o imenovanju direktora Centra za jednakost i ravnopravnost
                       spolova u Federaciji BiH

4. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Centra za jednakost i
                       ravnopravnost spolova u Federaciji BiH

5. RJEŠENJE o imenovanju Odbora povjerenika Fondacije za izdavaštvo
6. RJEŠENJE o imenovanju Izvršnog odbora Fondacije za izdavaštvo
7. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra zdravstva
8. RJEŠENJE o imenovanju članova drugostepene disciplinske komisije za
                       organe uprave Federacije Bosne i Hercegovine

9. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
«Službene novine Federacije BiH», broj 4/01
10. RJEŠENJE o obrazovanju radne grupe za izgradnju prijedloga programa
                       konsolidacije Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
                       Bosne i Hercegovine i Zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja
                       Mostar i opštih akata potrebnih za početak rada Federalnog zavoda
                       penzijskog i invalidskog osiguranja

«Službene novine Federacije BiH», broj 5/01
11. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u Komisiji
                         za prijenos imovine Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine
                       (bosanski jezik)

     RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u Komisiji
                        za prijenos imovine Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine
                       (hrvatski jezik)

12. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       - VMC Sarajevo

13. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – ETAS VALVES Sarajevo

14. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – Armature Sarajevo

15. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – Termoaparati Sarajevo

16. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       –Elektrooprema Sarajevo

17.RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       –Specijalne armature Sarajevo

18.RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – Dalekovodizgradnja Sarajevo

19. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       - Tvornica motornih pogona Sarajevo

20. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – Sistemi upravljanja energijom Sarajevo

21. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – IRIS computers Sarajevo

22. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – Energocontrol Sarajevo

23. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – Birotehnika Sarajevo

24. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – Comet Sarajevo

25. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Energoinvest
                       – Tvornica sekundarne opreme Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 8/01
26. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za realizaciju zaključaka Federalnog Stožera
                       za civilnu zaštitu (hrvatski jezik)

      RJEŠENJE o imenovanju Komiteta za realizaciju zaključaka Federalnog Štaba za
                       civilnu zaštitu (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 11/01
27. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora "BH Pošte" d.o.o.
                        Sarajevo

28. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora Lutrije BiH
29. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra socijalne politike, raseljenih
                        osoba i izbjeglica

"Službene novine Federacije BiH", broj 12/01
30. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog tržišnog inspektora u Federalnom
                        ministarstvu trgovine

31. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog tržišnog inspektora u Federalnom
                        ministarstvu trgovine

32. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra trgovine
33. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra trgovine
34. RJEŠENJE o razrješenju direktora Carinske uprave Federacije BiH
35. RJEŠENJE o imenovanju direktora Carinske uprave Federacije BiH
"Službene novine Federacije BiH", broj 13/01
36. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
37. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
38. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
39. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
40. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH
41. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog turističko-ugostiteljskog inspektora
                        u Federalnom ministarstvu trgovine

"Službene novine Federacije BiH", broj 15/01
42. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra zdravstva
43. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra zdravstva
44. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije penzijskog i invalidskog osiguranja
45. RJEŠENJE o razrješenju člana Agencije penzijskog i invalidskog osiguranja
46. RJEŠENJE o razrješenju člana Agencije penzijskog i invalidskog osiguranja
47. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u
      Federaciji BiH

48. RJEŠENJE o razrješenju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela
      Federacije BiH

49. RJEŠENJE o imenovanju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela
      Federacije BiH

50. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH
51. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog šumarskog inspektora
52. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede
      i šumarstva

53. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede
      i šumarstva

54. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede
      i šumarstva

55. RJEŠENJE o imenovanju iz Federacije Bosne i Hercegovine članova stalne delegacije
      Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope

"Službene novine Federacije BiH", broj 17/01
56. RJEŠENJE o imenovanju odbora povjerenika Fondacije za izdavaštvo
"Službene novine Federacije BiH", broj 20/01
57. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u
                        Federaciji BiH

58. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u
                        Federaciji BiH

59. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
60. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH", broj 23/01
61. RJEŠENJE o imenovanju predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg Federalne komisije
                        za nestale osobe
62. RJEŠENJE o razrješenju člana Zajedničkog konsultativnog povjerenstva i
                        Subregionalnog konsultativnog povjerenstva iz Federacije BiH
63. RJEŠENJE o imenovanju člana Zajedničkog konsultativnog povjerenstva i Subregionalnog
                        konsultativnog povjerenstva iz Federacije BiH
64. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke,
                        kulture i sporta
65. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika Federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                        kulture i sporta
66. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika Federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                        kulture i sporta
67. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika Federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                        kulture i sporta
68. RJEŠENJE o razrješenju Komisije za uvjetni otpust osudjenih osoba koje kaznu
                        zatvora izdržavaju u kazneno-popravnim organizacijama Federacije BiH
69. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uvjetni otpust osudjenih osoba koje kaznu
                        zatvora izdržavaju u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji BiH
"Službene novine Federacije BiH", broj 24/01
70. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                        kulture i sporta

71. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji
                        BiH

"Službene novine Federacije BiH", broj 25/01
72. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
73. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
74. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
75. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
76. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
77. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
78. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra unutrašnjih poslova
79. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra unutrašnjih poslova
80. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra unutrašnjih poslova
81. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra unutrašnjih poslova
82. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra unutrašnjih poslova
83. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
                        unutrašnjih poslova

84. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra energije, rudarstva i industrije
85. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra energije, rudarstva i industrije
86. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra energije, rudarstva i industrije
87. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra energije, rudarstva i industrije
88. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
89. RJEŠENJE o imenovanju sekretara Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
90. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra energije, rudarstva i industrije
91. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra energije, rudarstva i industrije
92. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra energije, rudarstva i industrije
93. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra energije, rudarstva i industrije
94. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra za pitanja boraca i invalida
                        odbrambeno-oslobodilačkog rata

95. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra zdravstva
96. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra zdravstva
97. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra zdravstva
98. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
99. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za kontrolu lijekova Federacije BiH
100. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
                          Federacije BiH

101. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH
102. RJEŠENJE o razrješenju članova Federalnog zdravstvenog vijeća
103. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog inspektora za rad
104. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra socijalne politike, raseljenih
                          osoba i izbjeglica

105. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra socijalne politike, raseljenih
                          osoba i izbjeglica

106. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra socijalne politike, raseljenih
                          osoba i izbjeglica

107. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra socijalne politike, raseljenih
                          osoba i izbjeglica

108. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra socijalne politike, raseljenih
                          osoba i izbjeglica

109. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora za rad
110. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra prometa i komunikacija
111. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
                           prometa i komunikacija

112. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra prometa i komunikacija
113. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
                           prometa i komunikacija

114. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture
                           i sporta

115. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture
                           i sporta

116. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture
                           i sporta

117. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture
                           i sporta

118.RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
                          obrazovanja, nauke, kulture i sporta

119. RJEŠENJE o imenovanju sekretara Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
                           i sporta

"Službene novine Federacije BiH", broj 26/01
120. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u Komisiju za prenos
                           imovine Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine

121. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
122. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
123. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
124. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
125. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
126. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
127. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
128. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
129. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
130. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
131. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
132. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
                          pravde

133. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra pravde
134. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra pravde
135. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra pravde
136. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotovrenog tipa
                          u Mostaru

137. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
                           pravde

138. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra pravde
139. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra pravde
140. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra pravde
141. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotovrenog tipa
                          u Mostaru

142. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra finansija
143. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra finansija
144. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra finansija
145. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra finansija
146. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra finansija
147. RJEŠENJE o razrješenju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
148. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i
                           Hercegovine

149. RJEŠENJE o razrješenju direktora Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine
150. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Carinske uprave Federacije Bosne i
                           Hercegovine

151. RJEŠENJE o razrješenju direktora Jedinice za privatizaciju banaka Federacije Bosne
                           i Hercegovine

152. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra finansija
153. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra finansija
154. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra finansija
155. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra finansija
156. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra finansija
157. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra finansija
158. RJEŠENJE o imenovanju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
159. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i
                           Hercegovine

160. RJEŠENJE o imenovanju direktora Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine
161. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Carinske uprave Federacije Bosne i
                           Hercegovine

162. RJEŠENJE o imenovanju direktora Jedinice za privatizaciju banaka Federacije Bosne i
                           Hercegovine

163. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog poljoprivrednog inspektora u Federalnom
                           ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

164. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog veterinarskog inspektora u Federalnom
                           ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

165. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog vodoprivrednog inspektora u Federalnom
                           ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

166. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog šumarskog inspektora u Federalnom mini-
                           starstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

167. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i
                           šumarstva

168. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra za pitanja boraca i invalida
                           odbrambeno-oslobodilačkog rata - branitelja i invalida domovinskog rata

169. RJEŠENJE o davanju suglasnosti za proširenje slobodne zone "Orašje" d.o.o. Orašje
"Službene novine Federacije BiH", broj 27/01
170. RJEŠENJE o imenovanju Federalnog zdravstvenog vijeća Federalnog ministarstva
                           zdravstva

171. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosigu-
                           ranja Federacije BiH

172. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federa-
                           cije BiH

173. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za kontrolu lijekova Federacije
                           BiH

174. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH
175. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra zdravstva
176. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra zdravstva
177. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra za pitanja boraca i invalida
                           odbrambeno-oslobodilačkog rata - branitelja i invalida domovinskog rata
"Službene novine Federacije BiH", broj 30/01
178. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Federalnog ministarstva energije,
                           rudarstva i industrije
179. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra energije,
                           rudarstva i industrije
180. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra prometa i
                           komunikacija
181. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra
                           poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
182. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra
                           poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
183. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog veterinarskog inspektora.
184. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog šumarskog inspektora.
185. RJEŠENJE o imenovanju sekretara federalnog ministarstva
                           poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
"Službene novine Federacije BiH", broj 35/01
186. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalne uprave za zaštitu od zračenja i
                          radijacionu sigurnost u Federalnom ministarstvu zdravstva
187. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave za zaštitu od zračenja i
                          radijacionu sigurnost u Federalnom ministarstvu zdravstva
188. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora za izradu Nacionalnog akcionog plana
                          za okoliš Bosne i Hercegovine (NEAP BiH)
189. RJEŠENJE o razrješenju člana Zajedničke konsultativne komisije i Subregionalne
                          konsultativne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine
190. RJEŠENJE o imenovanju člana Zajedničke konsultativne komisije i Subregionalne
                          konsultativne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine
191. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora u Poreznoj upravi
                          Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo
192. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog sanitarnog inspektora u Federalnom
                          ministarstvu zdravstva
193. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog sanitarnog inspektora u Federalnom
                          ministarstvu zdravstva
194. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra poljoprivrede,
                          vodoprivrede i šumarstva
195. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika sekretara Vlade za protokol i informiranje
196. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
197. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
198. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra odbrane
199. RJEŠENJE o razrješenju članova Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba
                          i izbjeglica iz Federacije Bosne i Hercegovine
200. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba
                          i izbjeglica iz Federacije Bosne i Hercegovine
201. RJEŠENJE o razrješenju direktora Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i
                          prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine
202. RJEŠENJE o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i
                          prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH", broj 36/01

203. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
                           Federacije BiH
204. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za
                           zapošljavanje Federacije BiH
205. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalne direkcije civilne avijacije
206. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne direkcije civilne avijacije
207. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za
                           zapošljavanje
208. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za
                           zapošljavanje
209. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne direkcije za ceste
210. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Službe za zajedničke
                           poslove organa i tijela Federacije BiH
211. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Službe za zajedničke
                           poslove organa i tijela Federacije BiH
''Službene novine Federacije BiH'', 38/01
212. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Agencije
                          za privatizaciju u Federaciji BiH

213. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Agencije za
                          privatizaciju u Federaciji BiH

214. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra
                          poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

215. RJEŠENJE o imenovanju glavnog inspektora za velike poreske
                          obveznike u Poreznoj upravi Federacije BiH

''Službene novine Federacije BiH'', broj 42/01
216. RJEŠENJE o imenovanju direktora Fondacije za održivi razvoj
217. RJEŠENJE o imenovanju izvršnog direktora Fondacije za održivi razvoj
                              za projekat lokalnog razvoja

218. RJEŠENJE o imenovanju izvršnog direktora Fondacije za održivi razvoj
                              za projekat razvoj lokalnih zajednica - CDP

219. RJEŠENJE o imenovanju izvršnog direktora Fondacije za održivi razvoj
                              za projekat lokalne inicijative - LIP II

220. RJEŠENJE o imenovanju izvršnog direktora Fondacije za održivi razvoj
                              za projekat tehničke pomoći za privatizaciju

221. RJEŠENJE o imenovanju predjednika i članova Odbora povjerenika
                              Fondacije za održivi razvoj - ODRAZ

222. RJEŠENJE o razrješenju članova Komisije za koordinaciju pitanja iz
                              oblasti vodoprivrede između Federacije Bosne i Hercegovine i

                              Republike Srpske
223. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za koordinaciju pitanja iz
                              oblasti vodoprivrede između Federacije Bosne i Hercegovine i

                              Republike Srpske
224. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog vodoprivrednog inspektora
                              u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

225. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za
                              ''Vodno područje slivova rijeke Save'' Sarajevo

226. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća
                              za ''Vodno područje slivova rijeke Save'' Sarajevo

227. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za
                              ''Vodno područje slivova Jadranskog mora'' Mostar

228. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća
                              za ''Vodno područje slivova Jadranskog mora'' Sarajevo

229. RJEŠENJE o imenovanju službene delegacije koja će predstavljati
                              Federaciju Bosne i Hercegovine u Radnoj grupi za nestale osobe

230. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za provođenje carinske
                              politike iz Federacije BiH

231. RJEŠENJE o imenovanju Administrativne komisije koja će u ime Vlade
                              Federacije BiH rješavati u slučajevima predaje nepokretnosti prij
e
                              pravosnažnosti odnosno konačnosti rješenja o eksproprijaciji
''Službene novine Federacije BiH'', broj 44/01
232. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra obrazovanja,
                              nauke, kulture i sporta

233. RJEŠENJE o razrješenju upravnog odbora Zavoda za specijalno
                               obrazovanje i odgoj djece ''Mjedenica'' Sarajevo

234. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Projekta razvoja stočarstva
                              i ruralnog finansiranja

''Službene novine BiH'', broj 46/01
235. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda
                              poluotvorenog tipa u Tuzli

236. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda
                              poluotvorenog tipa u Tuzli

237. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog
                              zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli

238. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda
                               zatvorenog tipa u Zenici

239. RJEŠENJE o imenovanju privremenog direktora Federalnog zavoda
                              za penzijsko i invalidsko osiguranje

240. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog poljoprivrednog inspektora
                     u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

241. RJEŠENJE o razrješenju glavnog Federalnog inspektora za kontrolu
                              velikih poreskih obveznika

242. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora za kontrolu
                              velikih poreskih obveznika

243. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Kantonalnom
                              poreznom uredu Mostar

244. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Kantonalnom
                              poreznom uredu Široki Brijeg

245. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Kantonalnom
                              poreznom uredu Orašje

246. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Kantonalnom
                              poreznom uredu Zenica

247. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Kantonalnom
                              poreznom uredu Bihać

248. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Kantonalnom
                              poreznom uredu Goražde

249. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Kantonalnom
                              poreznom uredu Goražde

250. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Kantonalnom
                              poreznom uredu Novi Travnik

251. RJEŠENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Kantonalnom
                              poreznom uredu Tuzla

"Službene novine Federacije BiH", broj 50/01
252. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda
                              zatvorenog tipa u Zenici

253. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog
                              zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli

254. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća
                              Željeznice Federacije Bosne i hercegovine

''Službene novine Federacije BiH'', broj 51/01
255. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Zemaljskog
                              muzeja Bosne i Hercegovine

256. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Zemaljskog
                              muzeja Bosne i Hercegovine

257. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Historijskog
                              muzeja Bosne i Hercegovine

258. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Historijskog muzeja
                              Bosne i Hercegovine

259. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za specijalno
                              obrazovanje i odgoj djece ''Mjedenica'' Sarajevo

260. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za specijalno
                              obrazovanje i odgoj djece ''Mjedenica'' Sarajevo

261. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalne uprave za geodetske
                              i imovinsko-pravne poslove

262. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave za geodetske
                              i imovinsko-pravne poslove

263. RJEŠENJE o imenovanju članova Savjetodavne grupe za telekomunikacije
264. RJEŠENJE o imenovanju predsjedavajućeg i članova Upravnog odbora
                              Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

265. RJEŠENJE o imenovanju predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora
                              Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službene novine Federacije BiH", broj 54/01
266. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti predsjednika Upravnog odbora Zavoda za
                               transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

267. RJEŠENJE o imenovanju dužnosti predsjednika Upravnog odbora Zavoda za
                               transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

"Službene novine Federacije BiH", broj 55/01
268. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i
                               invalidsko osiguranje

269. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Federalnog ministarstva prostornog uređenja i
                               okoliša

270. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i
                               okoliša

271. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i
                               okoliša

272. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i
                               okoliša

273. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i
                               okoliša

274. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalne uprave za geodetske i
                               imovinsko-pravne poslove

275. RJEŠENJE o imenovanju sekretara Federalnog ministarstva prostornog uređenja i
                               okoliša

276. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i
                               okoliša

277. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i
                               okoliša

278. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i
                               okoliša

279. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora prostornog uređenja i
                               okoliša u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša

280. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave za geodetske i
                               imovinsko-pravne poslove

281.RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
282. RJEŠENJE o imenovanju privremenog zamjenika direktora Federalnog zavoda za
                               penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službene novine Federacije BiH", broj 58/01
283. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća
                              Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine

284. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća
                              Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine

285. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća
                              Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine

286. RJEŠENJE o imenovanju direktora Ureda za kooordinaciju projekta za razvoj
                              stočarstva i ruralnog finansiranja - PCU

287. RJEŠENJE o razrješenju člana Drugostepene disciplinske komisije
288. RJEŠENJE o imenovanju člana Drugostepene disciplinske komisije
289. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Društvenog fonda za penzijsko i
                              invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine - Sarajevo

290. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Zavoda mirovinskog i invalidskog
                              osiguranja - Mostar

291. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za primopredaju službenih akata između
                              Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i zatečenih nositelja
                              penzijskog i invalidskog osiguranja

292. RJEŠENJE o imenovanju savjeta Ureda za nadzor osiguravajućih društava
293. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za računovodstvo i reviziju
294. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Investicijske banke Federacije Bosne i
                              Hercegovine

295. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Investicijske banke Federacije Bosne i
                              Hercegovine