Hronoloski registar rjesenja objavljenih u " Sluzbenim novinama FBiH" u 2000. godini

Sluzbene novine FBiH br. 2
1.RJESENJE o razrjesenju pomocnika Ureda za saradnju i zastupanje pred
                      Komisijom za ljudska prava

Sluzbene novine FBiH br. 5
2.RJESENJE o izmjeni Rjesenja o imenovanju clana iz Federacije Bosne
                      i Hercegovine u Arbitrazni tribunal u vezi odluke Komisije
                      SFOR-a za rjesavanje zahtjeva za ostetu

3.RJESENJE o izmjeni Rjesenja o imenovanju clanova Federacije Bosne
                      i Hercegovine u Komisiju SFOR-a za rjesavanje zahtjeva
                      za ostetu

4.RJESENJE o imenovanju direktora Federalne direkcije cesta
5.RJESENJE o imenovanju direktora Federalne direkcije civilne avijacije
6.RJESENJE o razrjesenju direktora Ureda za informiranje Vlade Federacije
                      BiH

Sluzbene novine FBiH br. 10
7.RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Investicijske banke
                      Federacije Bosne i Hercegovine

8.RJESENJE o imenovanju vrsioca duznosti direktora Federalne uprave
                      za zastitu od zracenja i radijacionu sigurnost

9.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra prometa i
                      komunikacija

10.RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra prometa i
                      komunikacija

11.RJESENJE o imenovanju pomocnika sekretara Ureda za saradnju i
                      zastupanje pred Komisijom za ljudska prava

12.RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Investicijske banke
                      Federacije Bosne i Hercegovine

Sluzbene novine FBiH br. 13
13.RJESENJE o razrjesenju predsjednika Upravnog odbora Investicijske
                      banke Federacije BiH

14.RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Investicijske banke
                      Federacije BiH

15.RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Investicijske banke
                      Federacije BiH

16.RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Investicijske banke
                      Federacije BiH

17.RJESENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Investicijske
                      banke Federacije BiH

18.RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Investicijske banke
                      Federacije BiH

19.RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Investicijske banke
                      Federacije BiH

20.RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Investicijske banke
                      Federacije BiH

21.RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Zavoda za mirovinsko
                      i invalidsko osiguranje Mostar

22.RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Zavoda za mirovinsko
                      i invalidsko osiguranje Mostar

23.RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Zavoda za mirovinsko
                      i invalidsko osiguranje Mostar

24.RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Zavoda za mirovinsko
                      i invalidsko osiguranje Mostar

Sluzbene novine FBiH, br. 16
25.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra odbrane
26.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra odbrane
27.RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra odbrane
28.RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra odbrane
29.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra unutrasnjih
                      poslova

30.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra unutrasnjih
                      poslova

31.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra unutrasnjih
                      poslova

32.RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra prostornog
                      uredjenja i okolisa

33.RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra trgovine
Sluzbene novine FBiH, br. 17
34.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra socijalne
                      politike, raseljenih osoba i izbjeglica

35.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra socijalne
                      politike, raseljenih osoba i izbjeglica

36.RJESENJE o imenovanju clanova Radne grupe za koordiniranje i
                      implementiranje zakljucaka Vlade Federacije BiH za I i II
                      fazu Projekta Institucionalnog jacanja sektora voda u
                      Federaciji BiH

37.RJESENJE o razrjesenju zamjenika v.d. direktora Zavoda zdravstvenog
                      osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

38.RJESENJE o imenovanju zamjenika v.d. direktora Zavoda zdravstvenog
                      osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Sluzbene novine FBiH, br. 19
39.RJESENJE o razrjesenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom
                      ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica

40.RJESENJE o razrjesenju clana Nadzornog odbora Investicijske banke
                      Federacije BiH

41.RJESENJE o imenovanju clana Nadzornog odbora Investicijske banke
                      Federacije BiH

Sluzbene novine FBiH, br. 22
42.RJESENJE o razrjesenju koordinatora Ureda federalnih organa uprave
                      za podrucje opcine Brcko

43.RJESENJE o razrjesenju zamjenika koordinatora Ureda federalnih
                      organa uprave za podrucje opcine Brcko

Sluzbene novine FBiH, br. 23
44.RJESENJE o razrjesenju clanova Upravnog odbora Agencije za
                      privatizaciju u Federaciji BiH

45.RJESENJE o razrjesenju clana Koordinacionog odbora za okolis
46.RJESENJE o imenovanju clana Koordinacionog odbora za okolis
47.RJESENJE o imenovanju clanova upravnog odbora Agencije za
                      privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

48.RJESENJE o postavljenju direktora Ureda za informiranje Vlade
                      Federacije Bosne i Hercegovin
e
Sluzbene novine FBiH, br. 24
49.RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog
                      zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu

50.RJESENJE o razrjesenju clana Federalnog koordinacionog odbora
                      za obnovu i rekonstrukciju

51.RJESENJE o imenovanju clana Federalnog koordinacionog odbora
                      za obnovu i rekonstrukciju

52.RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra socijalne
                      politike, raseljenih osoba i izbjeglica

Sluzbene novine FBiH, br. 26
53.RJESENJE o razrjesenju sekretara Federalnog ministarstva socijalne
                      politike, raseljenih osoba i izbjeglica

54.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra odbrane
55.RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra odbrane
56.RJESENJE o obrazovanju Komisije za primopredaju akata, predmeta,
                      druge dokumentacije i arhive izmedju Federalnog ministarstva
                      odbrane/obrane i Federalne uprave civilne zastite (hrvatski jezik)

      RJESENJE o obrazovanju Komisije za primopredaju akata, predmeta,
                      druge dokumentacije i arhive izmedju Federalnog ministarstva
                      odbrane/obrane i Federalne uprave civilne zastite (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH, br. 27
57.RJESENJE o razrjesenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora
                      Javnog preduzeca "PTT BiH" Sarajevo

Sluzbene novine FBiH, br. 28
58.RJESENJE o imenovanju Upravnog vijeca Klinickog centra Univerziteta
                      u Sarajevu

59.RJESENJE o razrjesenju sekretara Federalnog ministarstva poljoprivrede,
                      vodoprivrede i sumarstva

Sluzbene novine FBiH, br. 29
60.RJESENJE o obrazovanju i imenovanju clanova radne grupe za izradu
                      zakona o pravima boraca i clanova njihovih porodica

61.RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra poljoprivrede,
                      vodoprivrede i sumarstva

62.RJESENJE o imenovanju direktora federalne uprave za geodetske i
                      imovinsko-pravne poslove

Sluzbene novine FBiH,br. 30
63.RJESENJE o razrjesenju clana Savjeta ureda za nadzor za poslovanje nad
                      drustvom za osiguranje

64.RJESENJE o imenovanju clana Savjeta Ureda za nadzor za poslovanje
                      nad drustvom za osiguranje

Sluzbene novine FBiH, br. 31
65.RJESENJE o imenovanju clana Komisije za polaganje strucnog ispita
                      za turisticke vodice (bosanski jezik)
     RJESENJE o imenovanju clana Komisije za polaganje strucnog ispita
                      za turisticke vodice (hrvatski jezik)
66.RJESENJE o imenovanju Komisije za polaganje strucnog ispita za
                      turisticke vodice (bosanski jezik)
     RJESENJE o imenovanju Komisije za polaganje strucnog ispita za
                      turisticke vodice (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH, br. 34
67.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra socijalne
                      politike, raseljenih osoba i izbjeglica

68.RJESENJE o razrjesenju direktora Agencije za privatizaciju u
                      Federaciji Bosne i Hercegovine

69.RJESENJE o imenovanu direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji
                      Bosne i Hercegovine

70.RJESENJE o imenovanju direktora Poreske uprave Federacije Bosne i
                      Hercegovine

71.RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra socijalne
                      politike, raseljenih osoba i izbjeglica

72.RJESENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora u Federalnom
                      ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica

73.RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Poreske uprave
                      Federacije Bosne i Hercegovine entra za uklanjanje mina
                       i neeksplodiranih ubojnih sredstava

74. RJESENJE o imenovanju pomocnika Federalnog ministra socijalne
                         politike, raseljenih osoba i izbjeglica
75. RJESENJE o imenovanju sekretara Federalnog ministarstva socijalne
                         politike, raseljenih osoba i izbjeglica
76. RJESENJE o imenovanju pomocnika Federalnog ministra socijalne
                         politike, raseljenih osoba i izbjeglica
77. RJESENJE o razrjesenju direktora Federalne direkcije robnih rezervi
78. RJESENJE o razrjesenju clana zajednickog konsultativnog povjerenstva i
                         subregionalnog konsultativnog povjerenstva iz Federacije BiH
79. RJESENJE o imenovanju upravnog vijeca Klinicke bolnice Mostar
80. RJESENJE o imenovanju clana zajednickog konsultativnog povjerenstva
                         i subregionalnog konsultativnog povjerenstva iz Federacije BiH
81. RJESENJE o razrjesenju glavnog Federalnog inspektora u Federalnom
                         ministarstvu energije, rudarstva i industrije
82. RJESENJE imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Federalnom
                         ministarstvu energije, rudarstva i industrije
83. RJESENJE o razrjesenju glavnog Federalnog inspektora u Federalnom
                         ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva
84. RJESENJE o imenovanju glavnog Federalnog inspektora u Federalnom
                         ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva
85. RJESENJE o imenovanju direktora Federalne direkcije robnih rezervi
86. RJESENJE o imenovanju pomocnika Federalnog ministra energije, rudarstva
                         i industrije
87. RJESENJE o imenovanju clana upravnog odbora Federalnog zavoda za platni
                         promet
88. RJESENJE o imenovanju nadzornog odbora "BH Telecom" d.d. Sarajevo
89. RJESENJE o imenovanju nadzornog odbora "BH Poste" d.o.o. Sarajevo
90. RJESENJE o imenovanju nadzornog odbora "HT" d.o.o. Mostar
91. RJESENJE o imenovanju nadzornog odbora "HP" d.o.o. Mostar
92. RJESENJE o imenovanju predsjednika i clanova Federalnog vijeca za pekrsaje
93. RJESENJE o imenovanju pomocnika Federalnog ministra energije, rudarstva
                         i industrije
Službene novine FBiH, broj 47/00
94. RJEŠENJE o razrješenju pomocnika federalnog ministra energije, rudarsva i industrije
95. RJEŠENJE o razrješenju clana Agencije za penzijsko i invalidsko osiguranje
96. RJEŠENJE o imenovanju clana Agencije za penzijsko i invalidsko osiguranje
97.RJEŠENJE o razrješenju pomocnika federalnog ministra trgovine
98. RJEŠENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra trgovine
99. RJEŠENJE o razrješenju glavnog inspektora Finansijske policije
100. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika glavnog inspektora Finansijske policije
101.RJEŠENJE o postavljenju glavnog inspektora Finansijske policije
102. RJEŠENJE o imenovanju clana nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo
103. Rješenje o imenovanju clanova Nadzornog odbora BH Pošte d.d.o. Sarajevo
Službene novine FBiH, broj 48/00
104. RJEŠENJE o davanju suglasnosti za preregistraciju osnivanja slobodne
                          zone Visoko d.o.o. Visoko (hrvatski jezik)

        RJEŠENJE o davanju saglasnosti za preregistraciju osnivanja slobodne
                           zone Visoko d.o.o. Visoko (bosanski jezik)

105. RJEŠENJE o razrješenju dopredsjedavajuceg Federalne komisije za nestale osobe
106. RJEŠENJE o imenovanju clanova Federalnog zdravstvenog vijeca
107. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeca Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH
108. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeca Zavoda za kontrolu lijekova Federacije BiH
109. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeca Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
110. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeca Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH
111. RJEŠENJE o imenovanju pomocnika sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH
112. RJEŠENJE o imenovanju Odbora povjerenika Fondacije za pomoc u
                           stambenom zbrinjavanju pripadnika borackih populacija

113. RJEŠENJE o imenovanju Izvršnog odbora Fondacije za pomoc u stambenom zbrinjavanju
                           pripadnika borackih populacija

114. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika glavnog inspektora Finansijske policije Federacije BiH
115. RJEŠENJE o davanju suglasnosti za proširenje slobodne zone Visoko d.o.o. Visoko (hrvatski jezik)
        RJEŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje slobodne zone Visoko d.o.o. Visoko (bosanski jezik)
Službene novine FBiH br. 53/00
116. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za popis pravnih prethodnika koji su obavljali poslove
        robnih rezervi na nivou Bosne i Hercegovine na teritoriji Federacije BiH

117. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za "Vodno područje
        slivova rijeke Save" Sarajevo

118. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za "Vodno područje
        slivova rijeke Save" Sarajevo

119. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za "Vodno područje
        slivova Jadranskog mora" Mostar

120. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za "Vodno područje
        slivova Jadranskog mora" Mostar

121. RJEŠENJE o imenovanju Komiteta za ispitivanje okolnosti povratka u sela Opačić i Mladeškovci
122. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave za zaštitu od zračenja i radijacionu sigurnost
123. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za radnike međunarodne špedicije
        u vezi sa carinjenjem robe (bosanski jezik)

        RJEŠENJE o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva
        u svezi sa carinjenjem robe (hrvatski jezik)

Službene novine FBiH br. 57/00
124. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora "BH-Gas" Sarajevo