FMRSP: Krajnji rok za prijave na javni poziv za finansiranje projekata organizacija, udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća za 2024. godinu je 26. februar

 • 13.02.2024.
 • FMRSP: Krajnji rok za prijave na javni poziv za finansiranje projekata organizacija, udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća za 2024. godinu je 26. februar

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su otvorene prijave na javni poziv za finansiranje projekata organizacija, udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u Federaciji BiH za 2024. godinu.

  Sredstva za ovu podršku obezbijeđena su iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. U saopćenju iz Ministarstva navode da pravo na prijavu imaju sva udruženja i organizacije koje u svom radu realizuju projekte iz oblasti zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija, zatim smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja u sigurnim kućama na području FBiH i oblasti rada javnih kuhinja.

  - U odnosu na prošlu godinu u javni poziv unesene su određene izmjene kojima se dovodi u ravnotežu položaj udruženja i organizacija u smislu bodovanja općih i posebih kriterija. Bodovna šema u neravnopravan položaj stavljala udruženja i organizacije koji su kasnijeg datuma osnovani u odnosu na one koji su ranije registrovani što je imalo za rezultat da su dobri projekti odbijani, jer nisu prelazili prag zbog bodovanja općih kriterija. U ovogodišnjem javnom pozivu napravljena je izmjena u korist kvaliteta projekata koji se boduje u okviru posebnih kriterija, tako da se očekuje da će dobri projekti udruženja i organizacija koji ranije nisu imali šansu proći zbog ovih općih, tehničkih uslova, sada imati tu mogućnost – navodi se u saopćenju iz Ministarstva.

  Uz javni poziv poziv objavljene su i detaljne upute kako pripremiti dokumentaciju za javni poziv, kao i detaljnja pojašnjenja šta sve treba sadržavati projekat, kako bi i na ovaj način povećali prolaznost projekata.

  Krajnji rok za podnošenje blagovremenih prijava je petanest dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama, a petnaest dana teče od 12. februara 2024. godine do 26. februara 2024. godine.

  Iz Ministarstva navode da izjave i liste koje se traže u javnom konkursu pripremaju aplikanti i pripremaju se na memorandumu udruženja ili organizacije aplikanta.

  - Aplikantima je poručeno i da vode računa da izjave budu potpisane i ovjerene pečatom udruženja, te da iste ovjere i u općini ili kod notara, obzirom da se na taj način ovjerava potpis odgovornog lica. Što se tiče obrasca zahtjeva, pravilno je preuzeti onaj koji je dostupan na stranici Ministarstva u word formatu za preuzimanje, jer je na istom upisana godina za koju se podnosi zahtjev. Što se tiče završnih izvještaja, oni moraju biti iz 2023. godine, a s obzirom da se FIA-i završni izvještaji predaju do 28. februara 2024. godine, a javni konkurs je otvoren do 26.02.2024. godine, tako da to ne bi trebalo predstavljati nikakve smetnje za prijavu na konkurs – navedeno je u saopćenju Ministarstva.

  Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se predaju na adresu Federalnog ministarstva, poštom ili se lično predaju na Pisarnici Ministarstva. Javni konkurs je dostupan i na linku Federalnog ministarstva (https://fmrsp.gov.ba/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-i-programa-iz-sredstava-dijela-prihoda-ostvarenih-u-budzetu-fbih-po-osnovu-naknada-za-priredjivanje-igara-na-srecu-za-2024-godinu/), saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.