Dnevni red 85. sjednice Vlade FBiH

 • 14.01.2009.

 • 1. Verifikacija Zapisnika 83. i Zapisnika 84. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka,
  3. Nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom;
  4. Prednacrt zakona o zaštiti od nasilja u obitelji;
  5. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala;
  6. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. gosinu;
  7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenom zaustavljanju plasmana brašna tip 500 iz Federalnih robnih rezervi na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine;
  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje direktora;
  9.a) Informacija o aranžmanu sa KfW-om „Zamjena duga II“ kojim se smanjuje vanjski dug Bosne i Hercegovine prema SR Njemačkoj;
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Zasebnog aranžmana između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za „Zamjenu duga II“;
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja početnih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu u iznosu od 50.000,00 KM za pomoć narodu Palestine;
  11. Prijedlog odluke o prenosu udjela Federacije Bosne i Hercegovine u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;
  12.a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Rebalansa plana poslovanja za 2008. godinu;
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja za 2009. godinu;
  c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora
  Bosansko hercegovačke željeznice javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2009. godinu;
  13. Informacija o donošenju Pravilnika o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije;
  14. Informacija o donošenju Pravilnika o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske konstrukcije;
  15. Informacija o hronologiji aktivnosti vezanih za prethodne izmjene odluke o kvalitetu naftnih goriva sa Prijedlogom zaključaka;
  16. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu jedinstvenog zakona kojim bi se obuhvatile sve uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povoljnijim uvjetima za stjecanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane;
  17.Prijedlog zaključka kojim se Federalnom zavodu za zapošljavanje odobrava preusmjeravanje sredstava finansijskog plana;
  18. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj 65/06 od 08.03.2006. godine i V. broj 152/08 od 12.03. 2008. godine;
  19. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o zamjeni pšenice za ljudsku ishranu rod 2008. godine, količina 11.278.307 kg sa Preduzećem „KOTURIÆ-TONI“ d.o.o. Domaljevac;
  20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti BH-GAS-u na ugovor sa EON-om –EON Foldgaz.