Dnevni red 81. sjednice Vlade FBiH

 • 03.12.2008.
 • 1.Verifikacija zapisnika 79. i 80. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2.Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  3.Nacrt zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  4.a) Memorandum o razumijevanju između Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj iz Kuvajta, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Bor Banke d.d. Sarajevo;
  4.b) Informacija o Kuvajtskoj kreditnoj liniji kod Bor Banke d.d. Sarajevo sa Prijedlogom zaključaka;
  5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji Fondacija „FORTEZZA DELL IMMACOLATA“ („Utvrda Bezgrešne“) Italija 25016 Ghedi Via Gaifama br. 3, za osnivanje Ureda Fondacije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  6.a)Prijedlog odluke o davanju punomoći za zastupanje kod zaključivanja ugovora o pripajanju društva „Riva Trpanj“ d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge društva „Šunjić“ d.o.o. Trpanj;
  6.b) Prijedlog odluke o prenosu ovlaštenja Skupštine trgovačkog društva „Riva Trpanj“ d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine;
  7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji;
  8.Izvještaj o izvršenju budžeta-proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – oktobar 2008. godine;
  9.Izvještaj o izvršenoj primopredaji dokumentacije Projekta za tehničku pomoć socijalnom osiguranju (SITAP);
  10.Izvještaj o realizaciji aktivnosti stranih udruženja i fondacija koje obavljaju humanitarnu djelatnost za period 01.01.2008.-30.09.2008. godine;
  11.Informacija o realizaciji pružanja podrške i organizovanja ukopa ekshumiranih i identifikovanih žrtava rata u 2008. godini sa Prijedlogom zaključaka;
  12.Informacija u vezi sa raspisivanjem konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine od strane Nadzornog odbora kojem je istekao mandat;
  13.Informacija o stanju u oblasti poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
  14 Informacija o stanju u Federalnoj direkciji robnih rezervi;
  15.Informacija o stanju korištenja informacionih tehnologija u federalnim ministarstvima i službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  16.Prijedlog zaključaka povodom informacije o implementaciji Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
  17.Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
  18.Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
  19.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane/Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 1.04.1996. godine do 31.12.2005. godine;
  20.Prijedlog rješenja o imenovanju Radnog tijela za izradu Informacije o mogućnostima i opravdanosti uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  21.Prijedlog rješenja o nominovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar;
  22.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša;
  23.Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2008.godinu.