Dnevni red 63. sjednice Vlade FBiH

 • 16.07.2008.
  1. Verificiranje Zapisnika sa 62. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša;
  4. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
  5. Prijedlog mišljenja u vezi UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom;
  6. Prijedlog mišljenja u vezi sa članom 9. i 11. Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
  7. Nacrt Aneksa 4. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar;
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije;
  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za liječenje oboljelih od multipleskleroze“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za liječenje oboljelih od hepatitisa C i težih oblika hepatitisa B“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za II kvartal 2008. godine;
  14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2007. godinu;
  15. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer za parlamentarne političke stranke i koalicije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za III kvartal 2008. godine;
  16. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke terenskih motornih vozila za deminerske timove Federalne uprave civilne zaštite;
  17. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava za sanaciju depoa Arhiva Federacije Bosne i Hhercegovine;
  18. Izvještaj o impelemtanciji Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2005. – 2006. godinu sa Prijedlogom zaključaka;
  19. II Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu;
  20. Polugodišnji izvještaj o stanju Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  21. Izvještaj o realizaciji prve faze projekta temeljne rekonstrukcije oproštajnog platoa gradskog groblja u Visokom, sa prostorom za komemoracije i pratećim sadržajima, sa Prijedlogom zaključka;
  22. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Zaključak sa 47. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Planom zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2007.-2010. godina;
  23. Prijedlog zaključka koji se odnosi na primjenu Zakona o Federalnom pravobranilaštvu;
  24. Prijedlozi rješenja kojima se dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji;
  25. Davanje saglasnosti na projektni zadatak za izradu idejnog rješenja za objekat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru;
  26. Informacija o aktivnostima na izradi Studije ranjivosti prostora Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
  27. Informacija o sadašnjem statusu Javnog preduzeća Vazduhoplovni zavod „Orao“ Rajlovac – Sarajevo, radnopravnom statusu zaposlenika i potraživanjima po osnovu radnog odnosa, sa Prijedlogom zaključaka;
  28. Informacija o sredstvima izdvojenim za Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla sa Prijedlogom zaključaka;
  29. a) Informacija o privatizaciji IP Krivaja Zavidovići sa Prijedlogom zaključaka;
   b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o formiranju zajedničke kompanije Krivaja;
  30. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
  31. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa Podračuna broj 338-690-22465793-82 evidentiranom na jedinstvenom računu trezora-riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
  32. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465775-39 evidentiranog na jedinstvenom računu trezora-riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
  33. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465784-12 evidentiranog na jedinstvenom računu trezora-riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
  34. Prijedlog zaključka u vezi sa davanjem ovlaštenja direktoru Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH za potpisivanje akata.