Dnevni red 6. sjednice Vlade FBiH

 • 21.06.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 14.06.2023. godine

  2. Informacija o poplavama na području u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu maj-juni 2023. godine, sa Nacrtom zaključka

  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

  4. Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja

  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija

  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu privrednom društvu PergoAl desing d.o.o. Ljubuški

  9. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat „Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini“ otvorenog kao podračun u okviru JRT za Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar

  10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat „Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini“ otvorenog kao podračun u okviru JRT za Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica

  11. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja radi neprovođenja istrage o otuđenju za putničko vozilo Volkswagen Passat

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma

  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

  Nerin Dizdar, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica

  14. Prijedlog odluke o isknjižavanju poslovne zgrade u ulici Ložionička broj 3 u Sarajevu

  15. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju računarske i elektronske opreme oduzete od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlozi rješenja

  Nediljko Rimac, federalni ministar zdravstva

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

  18. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko pravne poslove Općine Tešanj (akt JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-5211-7/21 od 23.01.2023. godine)

  19. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina potpuno i nepotpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Kreševo, broj: 06-27-156/20-16-11 od 27.02.2023. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji

  20. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj, broj: 05-27-1-363-5/21 od 21.02.2023. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji

  21. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara – Službe za nekretnine, broj: UPI-05/2-33-4966/19-15 od 06.02.2023. godine

  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara – Službe za nekretnine, broj: UPI-05/2-33-4966/19-21 od 08.02.2023. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji

  22. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zajednički monitoring komitet IPA programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2021-2027

  23. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  24. Godišnji konsolidovani izvjšetaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  25. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2023, sa Prijedlogom zaključka

  26. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-mart 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  Toni Kraljević, zamjenik premijera i federalni ministar finansija

  27. Informacija u skladu sa Zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 664/2023 od 04.05.2023. godine i V. broj: 677/2023 od 11.05.2023. godine

  28. Informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" dodijeljenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-maj 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa davanjem na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (Poslovna zgrada u Sarajevu-Centar, ul. Maršala Tita broj 62), sa Prijedlogom zaključka

  31. Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  32. Prijedlozi akata u vezi sa zahtjevima apelanata u predmetima tzv. „vojni stanovi“

  a) Prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevom Arula Dmitra

  b) Prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevom Trgovčević Milana

  c) Prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevom Vejnović Dragana

  d) Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom Petrović Milana

  33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za administrativna pitanja

  34. Informacija o molbi Caritasa za finansijsku pomoć za završetak izgradnje Caritasova pastoralno-socijalnog centra, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o molbi Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine za finansijsku pomoć za učešće sportista sa poteškoćama u razvoju na Ljetnim olimpijskim igrama – Specijalne olimpijade u Berlinu, sa Prijedlogom zaključka

  36. Prijedlog odluke o podnošenju prijave potraživanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od stečajnog dužnika Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo

  37. Prijedlog odluke o prihvatanju i davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, sa jedne strane i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa druge strane

  38. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 52“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 53“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 54“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 55“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  42. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 56“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  43. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 57“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  44. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 58“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  45. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 59“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  46. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 2“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  47. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „PLAVO SUNCE 3“ Privrednog društva Plavo sunce d.o.o. Čitluk, sa Prijedlogom zaključka

  48. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

  49. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo

  -  Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo

  -  Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo

  -  Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo

  50. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

  51. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  -  Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  -  Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  52. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

  -  Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde

  53. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o.

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o.

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o.

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o.

  54. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva TRZ Hadžići d.d.

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva TRZ d.d. Hadžići

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva TRZ d.d. Hadžići

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva TRZ d.d. Hadžići

  55. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  -  Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  56. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

  57. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  58. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic

  59. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Hrvatske pošte d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Hrvatske pošte d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Hrvatske pošte d.o.o. Mostar

  60. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  61. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Dioničkog društva „Ceste“ Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva „Ceste“ Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva „Ceste“ Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Dioničkog društva „Ceste“ Mostar

  62. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Pojedinačnog kolektivnog ugovora za J.P. Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

  63. Informacija o održanom sastanku ministara i predstavnika ministarstva obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine o sigurnosnoj situaciji u školama, sa Prijedlogom zaključka

  64. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

  65. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  66. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  67. Informacija o implementaciji Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine u vezi načina refundiranja troškova medicinskog vještačenja osoba s invaliditetom, sa Prijedlogom zaključka

  68. Usmena Informacija o sastanku sa Udruženjem roditelja djece oboljele od cistične fibroze

  69. Informacija o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 777/2023, sa Prijedlogom zaključka (Informacija o potrebi izdvajanja sredstava Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin)