Dnevni red 54. sjednice Vlade FBiH

 • 07.05.2008.
 •  
   
  1.Verifikacija Zapisnika 53. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2.Prednacrt zakona o obrtu i obrtu sličnim djelatnostima;
  3.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena;
  4.Prijedlog uredbe o vrstama, sadržaju i kvaliteti biogoriva u gorivima za motorna vozila;
  5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede", za I kvartal 2008. godine;
  6.Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredtava sa podračuna broj: 154-921-20006520-58 evidentiranog na Jedinstvenm računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija Gender Centru Federacije BiH;
  7.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za rano otkrivanje karcinoma dojke" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  8.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za prevenciju karcinoma debelog crijeva " utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  9.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera udruženjima građana i drugim organizacijama“ utvrđenom Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  10.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „L'ASSOCIAZIONE „GESU“ CONFIDIO IN TE „ PIZZA STATUTO N° 16, 10121 TORINO, ITALIJA, za osnivanje Predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  11.a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava transfera „Fondacija Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje“;
  b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za financiranje „Fondacije Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje“ za I kvartal 2008. godine;
  12.Izvještaj o realizaciji Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. za period 01.01. - 31.12.2007. godine;
  13.Informacija o proceduri donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključaka;
  14.Informacija o realizaciji Zaključka sa 47. sjednice Vlade Federacije BiH od 28.02.2008. godine;
  15.Izvještaj o kontroli skladišta Federalne direkcije robnih rezervi i Izvještaj o rezultatima ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti ulja u "Uljari Konzum" u Bihaću i pšenice u Skladištu "Toni Koturić" u Orašju, u vlasništvu Federalne direkcije robnih rezervi sa Prijedlogom zaključaka;
  16.Informacija o primjeni Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom u dijelu koji se tiče prava neratnih invalida za period 01.01. - 31.03. 2008. godine;
  17.Informacija o zastupljenosti predmeta o poduzetništvu u nastavnim planovima u Federaciji BiH;
  18.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za uvjetni otpust osuđenih osoba koje kaznu zatvora izdržavaju u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  19.Prijedlog mišljenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju;
  20.Izvještaj o izvršenju budžeta-proračuna Federacije Bosne i Hercegovine;
  21.Godišnji izvještaj o radu Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu;
  22.Informacija o Prijedlogu uvođenja informacijskog sistema za mala i srednja preduzeća (ISR MSP) u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  23.Prijedlog rješenja o imenovanjima iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije;
  24. Strateški plan razvoja zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2008. – 2018- godine;
  25.Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvoja male privrede.