Dnevni red 359. sjednice Vlade FBiH

 • 19.04.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 358. sjednice, održane 13.04.2023. godine, Zapisnika 284. hitne sjednice održane 13.04.2023. godine - telefonskim putem i Zapisnika 285. hitne sjednice, održane 14.04.2023. godine - telefonskim putem

  2. Prijedlog uredbe o pomoći korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator -Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator -Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator -Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator -Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  6. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde

  b) Prijedlog teksta obavještenja o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde

  7. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko – invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2023. godinu

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko – invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2023. godinu

  8. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2023. godinu

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2023. godinu

  9. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2022. godinu

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla za 2022. godinu

  10. Mišljenje Federalnog ministarstva finansija na Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa prijedlozima odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  b) Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  13. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-27-2-2578/21 od 07.02.2023. godine

  14. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-2048-25/21 od 10.08.2022. godine

  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-4091-18/21 od 24.05.2022. godine

  15. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  16. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  17. Godišnji izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje implemetacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, sa Prijedlogom zaključka

  18. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, broj: 06-31/11-3511/21 BB od 11.04.2023. godine, Izvještaj o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2022. godinu, , Izvještaj o radu Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2021. i 2022. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za period 01.01.-31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  19. Informacija sa Prijedlogom zaključka i izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  20. Informacija o nerealizaciji projekta "Suzbijanje Ambrozije", sa Prijedlogom zaključka

  21. Informacija o implementaciji odredbi Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti zraka, neophodnosti harmonizacije propisa i jačanja kapaciteta inspekcijskog nadzora, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija o aktivnostima na iseljenju iz prostorija u ul. Hamdije Ćemerlića broj 2 i iznalaženju prostorija za smještaj, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: Int 343/2023 od 10.04.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Privrednog društva „Hotel Tuzla“ d.o.o. Tuzla, sa Prijedlogom rješenja

  25. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

  26. Informacija o programu tehničko-tehnološke sanacije NTF d.o.o. Ploče

  27. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo