Dnevni red 356. sjednice Vlade FBiH

 • 30.03.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 355. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.03.2023. godine i Zapisnika 282. hitne sjednice, održane 28.03.2023. godine, telefonskim putem

  2. Informacija čiji je sastavni dio Izvještaj od 26.03.2023. godine – Pregled iznosa plativih po Djelomičnoj presudi od 13.04.2022. godine i prijedlog za zaključenje nagodbe, dostavljen od Konzorcija (Joint Venture): Walder Wyss LTD. Cirih, Švicarska – nosilac Konzorcija i doc.dr. Almira Gagule, advokata iz Sarajeva – člana Konzorcija, sa Prijedlogom zaključka

  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu propisa Pravilnika za provođenje tehničkih mjera i mjera zaštite pri izvođenju rudarskih radova na površini i/ili ispod zemlje koji nisu vezani uz radove eksploatacije mineralnih sirovina, koju je podnijelo JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine privrednog društva Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

  6.         Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za sufinansiranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  f) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za biomedicinski potpomognutu oplodnju“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  g) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  h) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Prevencija i rano otkrivanje HIV virusa“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  7. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu

  8. Prijedlog odluke o prestanku rada Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine

  9. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine

  10. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (2Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  e) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (10Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  f) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (6Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  11. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine privrednom društvu Energoinvest Comet d.d. Sarajevo u svrhu isplate naknada v.d. Nadzornog odbora i v.d. direktora, sa pripadajućim porezima i doprinosima

  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond“

  13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata – Garantni fond

  14. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa IV Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica

  16. Prijedlog odluke o prijenosu izvršenju građevinskih radova u okviru projekata "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - dodatno finansiranje", krajnjim korisnicima

  17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rada za djelatnike JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo – Ozimice

  19. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Nemila - Poprikuše

  20. Prijedlog odluke o usvajanu Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta" utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  21. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Subvencije javnim preduzećima -za uvezivanje radnog staža radnicima JP "B&H" Airlines d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  23. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine

  a) Informacija u vezi Zaključka V. broj: 1817/2022 od 22.12.2022. godine (osiguranje privremenog smještaja za potrebe Federalnog ministarstva pravde, kao i da se za potrebe trajnog smještaja Ustavnog suda FBiH obezbijedi prostor u zgradi "Vječne vatra" ili da se osigura drugi odgovarajući prostor u vlasništvu FBiH), sa Prijedlogom zaključka

  25. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za provođenje pripremnih aktivnosti za stručnu procjenu - "Peer Review" OECD-ovog globalnog foruma o transparentnosti i rezmjeni informacija u porezne svrhe

  26. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju umjetnog gnojiva oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

  27. Izvještaj o radu Finansijsko - informatičke agencije za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  28. Izveštaji o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o (III kvartal 2022. godine i Godišnji izvještaj za 2022. godinu), sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  30. Prijedlog mišljenja na Nacrt strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini

  31. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja "RIVA" d.o.o. Tuzla protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 06-11-210/2017 od 27.01.2023. godine

  32. Prijedlog izjašnjenja na Zahtjev za dostavu zvaničnog stava o ratifikaciji do sada neratifikovanih odredbi Evropske povelje/revidirane

  33. Prijedlog izjašnjenja na Prigovor Dragana Piljića podnesen Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: Ž-BR-05-268/22 od 05.12.2022. godine

  34. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za februar 2023. godine i period 01.01.-28.02.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o provođenju Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija o relizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 968/2022 za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2022. godini, sa Prijedlogom zaključka

  38. Informacija o aktivnostima na Projektu „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim supstancama u industrijskom sektoru i sektoru opasnog otpada“, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zaključka V. broj: 19/2023 od 12.01.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka     

  40. Informacija o stanju realizacije Programa tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2022. godinu u skladu sa Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  41. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet

  42. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu na 41. Vanrednoj Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo