Dnevni red 351. sjednice Vlade FBiH

 • 16.02.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 350. sjednice, održane 09.02.2023. godine i 279. hitne sjednice, održane 14.02.2023. godine, telefonskim putem

  2. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o sazivanju 43. vanredne Skupštine Dioničkog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo

  - Prijedlog teksta obavijesti o sazivanju o sazivanju 43. vanredne Skupštine dioničara “Sarajevoputevi” d.d Sarajevo

  - Prijedlog teksta obavijesti Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH - Gas d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH - Gas d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH - Gas d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH - Gas d.o.o. Sarajevo

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicija "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" općine i gradovi i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" općine i gradovi

  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać

  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu Privrednom društvu Prima Windows d.o.o. Zenica u iznosu od 545.000,00 KM

  8. Prijedlog odluke o kategorizaciji lokalnih cesta u regionalne ceste na području Tuzlanskog i Zeničko - dobojskog kantona

  9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju prava služnosti na eksproprisanom zemljištu u korist Javnog preduzeća "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo, podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo u svrhu izgradnje autoceste na trasi koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic

  10. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

  d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

  e) Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i HercegovineDženad Grošo, direktor Sudske policije u Federaciji BiH

  12. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 157.763,97 KM)

  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 22.332,91 KM)

  13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo

  14. Prijedlog rješenja o formiranju Koordinacijskog tijela za provedbu Uredbe o načinu finansiranja i upravljanja garancijskim fondom

  15. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža

  16. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2022. godinu i Program rada i finansijski plan Fondacije za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  17. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu privrednih društava iz oblasti industrije u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  18. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar za period 01.10.2022. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.10.2022. – 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  20. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za period 01.10.2022. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  21. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta „Dodatno finansiranje za projekat energetske efikasnosti za BiH" za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 01.07.2022. - 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj o aktivnostima Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o realizaciji Zaključka Vlade Federacije BiH, V. broj: 2003/2021 od 30.12.2021. godine (zaduženje Federalnog ministarstva okoliša da Vladu Federacije Bosne i Hercegovine izvještava o realizaciji obaveza Koordinacionog tijela za praćenje

  24. Izvještaj Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać za period 01.10.2022. – 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o izvršenju plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o radu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  27. Godišnji plan rada Federalne direkcije robnih rezervi za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  28. Godišnji plan rada Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa Prijedogom zaključka

  29. Prijedlog plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  30. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  31. Informacija o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe, sa Prijedlogom zaključka

  32. Informacija Federalnog ministarstva pravde o aktivnostima za početak rada odgojno-popravnog doma u Orašju, sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V: broj: 1792/2022 od 15.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1304/2022 od 01.09.2022. godine (Izvještaj o razlozima nekorištenja akumuliranih sredstava od strane Zeos eko sistema d.o.o. Sarajevo – stanje na dan 31.12.2022. godine), sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji postupka finansijske konsolidacije Privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za period 01.08.2021. - 01.07. 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija Stručnog radnog tijela za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije BiH u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim duštvima i bankama Federacije BiH u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije „Unis Coming“ d.o.o. Bugojno sa Prijedlogom (drugostepenog) rješenja

  38. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2023. godini, sa Informacijom, sa mišljenjem Federalne upravne civilne zaštite na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2023. godini i prijedlozima zaključaka

  39. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka V. broj: 1469/2022 od 13.10.2022. godine (započinjanje aktivnosti na ispunjavanju preporuka Evropske komisije nakon održanog 5. sastanka Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj EU i BiH

  40. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  41. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Ceste d.d. Mostar