Dnevni red 346. sjednice Vlade FBiH

 • 12.01.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 345. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.12.2022. godine i Zapisnika 274. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane30.12.2022. godine, telefonskim putem

  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 09.01.2023. godine, sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  3. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o doprinosima

  4. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima

  5. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o porezu na dohodak

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo

  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo

  9. Prijedlog odluke o iznosu najniže plaće za 2023. godinu

  10. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva finansija – Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

  11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije

  12. Prijedlog odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na policijskoj Akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova

  13.Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Društva

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva

  c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnih direktora Društva

  d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnih direktora Društva

  14. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo

  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj 13, Savezu ratnih vojnih invalida sa 100% invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine

  18. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Visokom Stranci demokratske akcije - Općinski odbor Visoko

  19. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje objekta Vila Braun Ul. Alipašina broj 45 u Sarajevu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

  20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Bosanski Petrovac za izdavanje u zakup dijela zemljišta na lokaciji "Vrščić", JP "Radio - televizija Unsko-sanskog kantona"

  21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Bosanski Petrovac za izdavanje u zakup dijela zemljišta na lokaciji "Vrščić", Kantonalnoj upravi civilne zaštite Unsko-sanskog kantona

  22. Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovini za 2023. godinu

  23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

  24. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine

  25. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam Općine Usora, broj: 04-02-27-80/21 od 28.10.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji

  26. Rješenje o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo, broj: 01-02-1-189-4/22 od 13.12.2022. godine i Izvještaj o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo, broj: 02-15-1-195-27/22 od 12.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta "Hitni projekat za COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine" za period 01.07. - 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu – rudnici u sastavu koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i RMU „Banovići“ d.d. Banovići, sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o efektima sredstava finansijske pomoći po Programu utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" sa Prijedlogom zaključka

  30. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge-Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" , za mjesec decembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  31. Izvještaj Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije o postupanju po Zaključku V. broj: 1409/2019 od 05.12.2019. godine za period od 15.06.2022. godine do 15.12.2022. godine(u vezi sa Informacijom o uočenim nepravilnostima i manjkavostima važećih propisa), sa Prijedlogom zaključka

  32. Izvještaj o radu Radne grupe za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Čemerlića 2 - dio I. sprata, radi prenamjene prostora potrebama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za period od 01.04.2022. godine do 15.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  33. Izvještaj Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica o poduzetim aktivnostima i finansijskoj podršci pruženoj od strane institucija iz Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  34. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prijedlogu društva „MSA METALWORKING-OBRADA METALA“ d.o.o. Bugojno, za sporazumnim izmirenjem duga po Presudi Općinskog suda u Mostaru, broj: 58 0 PS 233473 21 PS od 22.04.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Široka Draga privrednog društva Imres d.o.o. Livno, sa Prijedlogom zaključka i sa Nacrtom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole Privrednom društvu Imres d.o.o. Livno

  37. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na realizaciji EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, sa Prijedlogom zaključka

  38. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Planu rada i Finansijskom planu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi finansiranja nabavke opreme za Federalni zavod za agropedologiju, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija čiji je sastavni dio Završni izvještaj od 09.01.2023. godine – izvještaj za izvršene usluge – Četvrta faza, dostavljen od Konzorcija (Joint Venture): Walder Wyss LTD. Cirih, Švicarska - nosilac Konzorcija i doc. dr. Almira Gagule, advokata iz Sarajeva - člana Konzorcija, sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacija o finaliziranju prvog projektnog zadatka i projektnim aktivnostima Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoju okviru „Brzog savjetodavnog odgovora, u Paketu solidarnosti“ sa Završnim izvještajem i Prijedlogom zaključka

  42. Informacija Federalne direkcije robnih rezervi, broj: 01-02-2-90-4/22 od 05.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  43. Informacija o zaključivanju Aneksa III ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  44. Informacija u vezi sa Uredbom o postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije, sa Prijedlogom zaključka

  45. Program rada i Finansijski plan Odbora za javni nadzor za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  46. Plan i program rada i Plan prihoda i rashoda sa planom javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  47. Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  48. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  49. Godišnji plan rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda za period 01.01. - 31.12.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  50. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za statistiku za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  51. Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  52. Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  53. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  54. Plan rada i razvoja Javne ustanove Federalna novinska agencija za period od 01.01.2023. – 31.12.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  55. Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  56. Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  57. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za kupovinu nekretnine od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u području Nacionalnog parka „Una“ (vlasnik Sadeta Mulalić)

  58. Verifikacija Odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Sarajevu od strane tužitelja Saračević Elvira iz Bihaća, zastupanog po Pajić Admiru, advokatu iz Cazina, a protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-27-1137/2022 od 10.11.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  59. Informacija Federalnog ministarstva pravde o realizaciji zaduženja iz Zaključka V. broj: 161/2019 od 22.02.2019. godine (u vezi sa aktivnostima potrebnim za početak rada „Odgojna - popravnog doma u Orašju" kao posebne ustanove) , sa Prijedlogom zaključka

  60. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja Aganspahić Džemala i Aganspahić Alme iz Zenice, radi poništenja Rješenja V. broj: 1401/2022 od 06.10.2022. godine